The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8354 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

29.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum havde for Cancelliet andraget, at det som et Middel til saavel at bringe de Thorvaldsenske Arbetder ud iblandt Folket og derved oplive Konstsandsen, som til at skaffe det vordende Museum en Indtægt er bragt i Forslag at lade tage Afstøbninger af Thorvaldsens Arbejder og sælge disse til Indtægt for Museet. Men for at dette Foretagende, der iøvrigt matte udføres med fornøden Omhu under Comiteens Tilsyn, skal lykkes og bringe nogen klækkelig Indtægt, vilde det være nødvendigt, at Comiteen eller en kommende Museums-Bestyrelse er eneberettiget til sammes Udførelse. Comiteens Medlemmer anholdt derfor om, at der maatte meddeles dem og i Fremtiden Museets Bestyrelse udelukkende Rettighed til at besørge forfærdiget Copier og Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider og at lade dem forhandle til Indtægt for Museet, efter at de ere forsynede med et eget Stempel eller Mærke. I Anledning af, at det var Cancelliet bekjendt, at der allerede af forskjellige Thorvaldsenske Arbeider var foranstaltet Afstøbninger, begjærede man nærmere Erklæring desangaaende, ligesom man og udbad sig underrettet om, hvorvidt Conferentsraad Thorvaldsen maatte være enig i det Ansøgte. Comiteen tilmeldte derpaa Cancelliet at den havde afkjøbt nogle Gibsere her i Staden de Former af Thorvaldsens Arbeider, hvoraf de vare i Besiddelse, og at disse, der ere de eneste her i Staden, som befatte sig med deslige Afstøbninger, havde fraskrevet sig al Ret til for Fremtiden at tage Afstøbninger af de Thorvaldsenske Arbeider, ligesom den bemærkede, at dens Begjæring var stemmende med Conferentsraad Thorvaldsens Ønske. Da Betingelserne for den Cancelliet i Forordningen af 13 December 1837 §.4 tilstaaede Bemyndigelse ikke klarlig vare tilstede, men det Ansøgte dog, med Hensyn til det for Konsten vigtige Øiemed, til hvis Opnaaelse det skulde være et Middel, fortjente Anbefaling, dog at Bevillingen, i Henhold til bemeldte Lovsted indskrænkedes til en bestemt Tid, har Collegiet allerunderdanigst foredraget Hans Majestæt Sagen, og i Overeensstemmelse med Allerhøistsammes Resolution er der under 12 Februar d. A. udfærdiget en allernaadigst Bevilling for Comiteen til med 10 Aars Eneret at besørge forfærdiget Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider og lade dem forhandle til Indtægt for Museet, dog at Comiteen iagttager hvad Forordningen af 13 December 1837 foreskriver for at Vedkommende skulle kunne nyde godt af en saadan Beskyttelse. Denne Rettighed skal derhos, naar en anden Bestyrelse for Museet maatte blive etableret, for den resterende Tid gaae over til samme.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 14de Aarg., Nr. 59, 1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Kjøbenhavnsposten 29.2.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Plaster Cast Company Antonettis Enke · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.11.2014 Print