The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8435 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

26.5.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Om Thorvaldsens Persons Model.

Denne Model staaer i „Voelunds Værksted” i Nysø Have. ‒ Men hvorlænge vil den blive staaende der unyttet? Maaskee til den forgaaer. ‒ Det kommer nu an paa, om nogen Mæcenas af Kunsten vil bestille den, om nogen af vore Riigmænd ønske at erholde den udhugget i Marmor.

Ere de danske Riigmænd nu ikke saa rige, at Een kan bekoste det, eller flere forene sig derom til en offentlig Bestemmelse, saa var det kanskee dog meget ønskeligt, om alligevel et større Samfund sysselsatte sig med at naae dette Øiemed. Vi skulde næsten formode, at den Egn hvori han i Sydsjælland har udarbeidet saa meget Værdifuldt, vilde nære det Ønske, at eie til evig Erindring om ham hans Statue. ‒ Maaskee der i det hele Amt kunde findes en Samling af Mænd, der kunne og ville udrede Bekostningerne derved; men det allervanskeligste i Sagen blev nok, at tage en Bestemmelse med Statuen, saaledes, at denne blev Amtets fælleds Eiendom, opstillet paa et eller andet vigtigt Sted, der var ved visse Leiligheder et Foreningspunkt. ‒ Dette vilde være lettere at udfinde, ifald en saadan kostbar Statue turde betroes Elementernes Kamp, udstilles ved en Vei, og i alt Fald turde udsætttes for menneskelig Kaadhed og Raahed.

Ved at antyde dette Foretagendes Interesse og Vanskeligheder, anbefale vi den til de Formaaendes nærmere Overveielse.

A.C.
(Syd-Sjæll. Avis.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 6te Aarg. nr. 61.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Den Frisindede 26.5.
Subjects
Nysø
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print