Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8435 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Afsendersted

København

26.5.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Om Thorvaldsens Persons Model.

Denne Model staaer i „Voelunds Værksted” i Nysø Have. ‒ Men hvorlænge vil den blive staaende der unyttet? Maaskee til den forgaaer. ‒ Det kommer nu an paa, om nogen Mæcenas af Kunsten vil bestille den, om nogen af vore Riigmænd ønske at erholde den udhugget i Marmor.

Ere de danske Riigmænd nu ikke saa rige, at Een kan bekoste det, eller flere forene sig derom til en offentlig Bestemmelse, saa var det kanskee dog meget ønskeligt, om alligevel et større Samfund sysselsatte sig med at naae dette Øiemed. Vi skulde næsten formode, at den Egn hvori han i Sydsjælland har udarbeidet saa meget Værdifuldt, vilde nære det Ønske, at eie til evig Erindring om ham hans Statue. ‒ Maaskee der i det hele Amt kunde findes en Samling af Mænd, der kunne og ville udrede Bekostningerne derved; men det allervanskeligste i Sagen blev nok, at tage en Bestemmelse med Statuen, saaledes, at denne blev Amtets fælleds Eiendom, opstillet paa et eller andet vigtigt Sted, der var ved visse Leiligheder et Foreningspunkt. ‒ Dette vilde være lettere at udfinde, ifald en saadan kostbar Statue turde betroes Elementernes Kamp, udstilles ved en Vei, og i alt Fald turde udsætttes for menneskelig Kaadhed og Raahed.

Ved at antyde dette Foretagendes Interesse og Vanskeligheder, anbefale vi den til de Formaaendes nærmere Overveielse.

A.C.
(Syd-Sjæll. Avis.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 6te Aarg. nr. 61.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Den Frisindede 26.5.
Emneord
Nysø
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.04.2015 Print