No. 8305 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Viborg Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Viborg

26.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[…]

Ved allerhøieste Resolution af 13de Dennes er den af Bygningsinspecteur Bindesbøll udarbeidede Plan til Indretningen af den af Hs. Maj. Kongen skjænkede Sidebygning af Christiansborg Slot til et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker allernaadigst approberet, i dog saaledes, at Omkostningerne under ingen Omstændigheder maae overstige 200,000 Rbd. Det er endvidere bifaldt, at Planen uden Ophold skal iværksættes og Arbeidet udføres med al Kraft og Hurtighed, samt at de fornødne Summer hertil i Forbindelse med, hvad der ved Subscription allerede er indkommet eller fremdeles maatte indkomme, skulle udredes af Stadens Midler. Saa er ogsaa Magistraten autoriseret til efter Overlæg med Committeen for det Thorvaldsenske Musæum at overdrage Bygningsinspecteur Bindesbøll Bygnings-Arbeidets Udførelse under Tilsyn af en Bygnings-Commission, bestaaende af dertil af Magistraten, af de 32 Mænd og af Committeen valgte Mænd. Hvad den Deel af Omkostningerne ved Musæets Indretning angaaer, som bliver at udrede af Stadens Kasse, vil allerhøieste Resolution nærmere blive afgiven, om hvorvidt og hvorledes bemeldte Udgifter ville blive Communen at refundere.

[…]

General Comment

Denne avisnyhed blev bragt i Viborg Stifts-Tidende, 67. Aarg., No. 170, 26.11.1839.

Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Frederik 6. · Københavns 32 Mænd · Københavns Magistrat · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.10.2018 Print