The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7596 of 10246
Sender Date Recipient
NN 2.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen. Ifølge “Neue Zeitung” har Thorvaldsen for kort siden fuldendt et af sine skjønneste Statue-Arbeider, som forestiller Vulcan; Mange paastaae at det kan sættes ved Siden af hans Jason. — Af en Privat-Skrivelse fra Livorno af 1ste August: “Den 29 Juli vare Deres Keiserlige Høiheder Storhertugen og Storhertuginden af Toscana med Suite ombord paa den Kongl. danske Fregat “Rota”. Da Hr. Capitain Dahlerup var reist til Rom, hvor han endnu er, — formodentligen for at bevæge Thorvaldsen at gaae med Fregatten — saa modtog Hr. Capitain Fischer, som Næstcommanderende, de høie Herskaber der tilkjendegave deres Velbehag med den udmærkede Maade de bleve modtagne paa ombord. I Aften giver Hs. K. H. Storhertugen et stort Hofbal, hvortil Capt. Fischer, alle Fregattens Officierer, samt alle fremmede Consuler og deres Familier ere indbudne.” (Berlingske Tidende). — Endelig har Thorvaldsen — skrives der fra Rom — besluttet at reise til Danmark, og er til den Ende afreist fra Rom Natten imellem den 5te cg 6te ds. for i Civitavecchia at indskibe sig paa en Dampbaad til Livorno, hvor den kgl., danske Fregat Rota ligger for at føre ham til Kbhvn. Efter Forlydende har Hs. M. Kongen af Danmark stillet Fregatten ganske til hans Desposition, samt befalet, at den verdensberømte Kunstner skal modtages med al militair Æresbeviisning. I Rom havde han frabedt sig enhver Afskedsfest. Han ledsages af den danske Maler Blunch og Billedhuggeren Matthiae fra Berlin.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Materialer 2.9.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Materialier 2.9.
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Ditlev Blunck · Hans Birch Dahlerup · Frederik 6. · Wilhelm Matthiä · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 26.02.2016 Print