11.3.1823

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med det danske rigsvåben.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hoivelbaarne / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder ppp. / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Dokument

Kjøbenhavn d: 11 Martz 1823

Herr EtatsraadI pp.II Thorwaldsen
Efter Hans HøihedsIII Befaling har jeg den Ære herved at oversende Deres HvlbrhdIV en Anviisning paa Dhrr. Torlonia CoV stor 225 Scudi, som Beløbet af Renten for Halvaaret fra 1e. Octb 1822 til 1e. April 1823 af Høisammes ObligationVI, paa hvilken jeg beder noteretVII at Renten er betalt til 1e. April 1823.
Jeg kan ved denne Leilighed ikke forbigaae at bringe Dem to Bestillinger i Erindring, som vedkommende Damer have anmodet mig om, paa det Bedste at anbefale Dem: den ene er Prindsesse JulianesVIII CameerIX og den anden HjelmstjernesX BüsteXI. For Besørgelsen saavel af den ene som af den Anden vil De modtage mange Taksigelser.
Efter hvad man her forsikrer, er det Skib, som havde BasrelieferneXII til Frue Kirke ombord, forulykket. Jeg haaber at Capt HansenXIII, som overbringer BüsterneXIV, vil have været heldigere, uagtet jeg i lang Tid ikke har hørt noget fra ham.
Det er stille her i Konstens Rige hvad egentlige Kunstproductioner angaaer, hvortil jeg ikke regner de Medlemmer som AcademietXV nu og da optager. JensenXVI er beskjæftiget med at male nogle Portraiter, som han vil vise Publicum ved UdstillingenXVII i April og har faaet OehlenschlägerXVIII, Provst ClausenXIX og Frøken WalterstorffXX til at sidde for sig. KochXXI er bleven agreeret til at gjøre Medlemstykke, men har endnu ikke faaet det Embede han søger. Jeg troer imidlertid han kan være vis derpaa.
Deres HøihederXXII befinde sig vel og have tilbragt en ret behagelig og munter Vinter i Kjøbenhavn; Høisamme lade Etatsraaden venligst hilse.

Jeg er med udmærket Høiagtelse,
Hr Etatsraad Thorwaldsen

Deres ærbødigst hengivne
Ad[ler]

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 22

Emneord

Personer

Værker

A210 Henrik Hielmstierne, ca 1812, inv.nr. A210
A191 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A191
A192 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A192
A193 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A193
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 4. Dvs. Højvelbårenhed.

 5. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 6. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 7. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 8. Den danske prinsesse Juliane Sophie.

 9. Juliane Sophie havde bestilt nogle kaméer af Thorvaldsen til Marie Sophie Frederikke, jf. breve af 14.9.1822, 11.3.1823, 6.9.1823 og 23.3.1824. Det vides endnu ikke om kaméerne blev færdiggjort.

 10. Den afdøde, danske embedsmand, historiker, kunst- og bogsamler Henrik Hielmstierne.

 11. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 12. Dvs. Kristi dåb, jf. A557 og Den hellige nadver indstiftes, jf. A558, som Thorvaldsen udførte i 1820 under sit Danmarksophold, og som i Rom skulle hugges i marmor til Vor Frue Kirke, København, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 13. Den danske kaptajn “Martin Hansen førende Skibet Ploug Goldet [?]”, jf. brev af 15.10.1822 fra Peder Malling til Thorvaldsen.

 14. Dvs. portrætbusterne Frederik 6., jf. A191, Marie Sophie Frederikke, jf. A192, Caroline, jf. A193, og Vilhelmine, jf. A194, som Thorvaldsen modellerede i København i vinteren 1819-1820. De blev sendt til Rom med skib i 1823 for dér at blive hugget i marmor, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 15. Dvs. Kunstakademiet i København.

 16. Den danske maler C.A. Jensen.

 17. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skiönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1823, kat.nr. 40-42 (“3 Portraiter efter naturen”).

 18. Den danske digter og forfatter Adam Oehlenschläger.

 19. C.A. Jensen: Portræt af stiftsprovst Henrik Georg Clausen med hvidt halsbind, 1823, ukendt ejer.

 20. Den danske kammerfrøken Marie Walterstorff.

 21. Den danske arkitekt, hofbygmester og professor Jørgen Koch.

 22. Dvs. prins Christian (8.) Frederik og hustru, prinsesse Caroline Amalie.

Sidst opdateret 06.07.2016