28.11.1822

Afsender

J.L. Lund

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Uskrift: Al Sigr. Cav[aliere] A. Thorwaldsen Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brevet er en gentagelse af brev af 21.7.1822, som Thorvaldsen ikke har svaret på. Lund ønsker at sende et af sine egne malerier til Thorvaldsen i Rom, men ved ikke hvordan. Han beder om, at Thorvaldsen snart udbetaler den lovede pension til Øllegaard Lundegaard, hvortil han selv har et udlæg. Han sender hilsener til Rom.

Dokument

Kjøbenhavn d 28de. Novbr.
1822.

Høistærede Ven!

Jeg sendte Dem i Julimaaned et BrevI med VillenaII, men da han ikke har holdt sit Løfte at tage MalerietIII med til Dem, saa kan jeg heller ikke være sikker paa, at han har sendt Dem mit Brev fra Florenz. jeg gientager derfor sammes Indhold.
De har været saa god, at love Made. LundgaardIV en aarlig Understøttelse af 100 Rbd; denne stakkels Kone har aldrig træ[ngt] mere til Deres Hjelp end i dette Oieblik, hun har været sengeliggende i nogle Maaneder, og er endnu meget svag. Hendes DatterV hvor hun har været i Huset, skal nu forlade Kjøbenhavn og saa er hun overladt til sig selv i den allerbedrøveligste Forfatning. Vinteren er nær, og hun havde ikke Raad til at kiøbe sig Brænde, og de alleruunværligste Fornødenheder. Jeg har altsaa paa Grund af Deres Løfte laant hendeVI saa meget jeg selv kunde undvære. Jeg beder Dem ret meget at De snarest muelig vil have den Godhed, at anviise hende de lovede Penge, det koster Dem kuns et Ord til SlotscommissionenVII, eller til AcademietVIII, eller til saa mange af Deres Venner her, og ingen vil sikkerligen nægte at udrede disse Penge, men for Guds skyld, giør det snart. Hun vil kanskee ikke nyde længe Deres Godhed. Hun boer ikke mere i St. Kongensgade, men er flyttet til Bredgaden Nr. 191 3die Sahl.
Villena kommer ventelig snart til Rom, og da vil han sige Dem, at han ikke har havt Plads i Vognen at tage Maleriet med, som han havde lovet mig: først da han var rejst, fik jeg Maleriet tilbage; hvilket har giort mig meget ondt. De kan let begribe, at jeg ønsker De maatte snart erholde det, men jeg veed ikke paa hvad Maade; at sende det til SøesIX vil jeg ikke riskere; men vil De opgive mig en Maade at sende Dem det, saa skal jeg strax efterkomme Deres Ordre.
Til FreundX har jeg skrevet et og andet om os her, og han vil meddeele Dem det, gid jeg kunde engang see hvorledes De lever i Rom. Jeg beder at hilse Made. UhdenXI og Deres EliseXII fra mig, og Dem beder jeg, at beholde mig i venskabelig Erindring, indtil vi sees engang igien i Rom, hvilket jeg haaber skal skee med Tiden. Med Høiagtelse og Venskab

Deres hengivne IL Lund

Oversættelse af dokument

Copenhagen, November 28th
1822

Dear friend,

In July I sent you a letter with Villena, but as he has not kept his promise to take the painting to you, I cannot be certain that he has sent my letter to you from Florence. So I repeat its contents.
You have been so kind as to promise Madam Lundegaard an annual support of 100 Rix-dollar; this poor woman has never needed your help more than now, she has been in bed for some months and is still rather weak. Her daughter who has helped her in the house must now leave Copenhagen and then she is left all to herself in the most deplorable state. Winter is near and she could not afford to buy firewood and the most necessary articles. So because of your promise I have lent her as much as I myself could spare. I sincerely ask you as soon as possible kindly to assign her the money promised to her; it needs only a word from you to the Building Commission for Christiansborg Palace or to the Academy or to many of your friends here, and nobody will refuse to pay this money, but for Heaven’s sake, do it soon. She will perhaps not enjoy your kindness for long. She no longer lives in St. Kongensgade, but has moved to Bredgaden number 191, the third floor.
Villena can soon be expected in Rome and then he will tell you that he did not have room enough in his carriage to take the painting, as he had promised me: only when he had left did I get the painting back; which has made me rather sorry. You can easily understand that I wish you soon to have it, but I do not know how; I will not risk sending it by sea, but if you will advise me of a way to send it, I shall immediately do as you say.
I have written a few things about us to Freund and he will tell them to you, I wish I could see how you live in Rome. Please give my regards to Madam Uhden and your Elise and I ask you to remember me kindly until we shall meet again in Rome, which I hope will happen in time. Yours respectfully and affectionate,

I L Lund


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m7 1822, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Brev af 21.7.1822.

 2. Sandsynligvis den spanske legationssekretær Manuel Villena og hans hustru Mariquitta Villena.

 3. Muligvis J.L. Lund: Den hellige Anna lærer Jomfru Maria at læse, B251, eller Italiensk landskab, B252.

 4. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824.

 5. Rasmine Kirchheiner eller Caroline Titchen.

 6. Et års tid efter havde Lund et udlæg på 60 rigsbankdaler, jf. breve af 6.9.1823 og 14.12.1823.

 7. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 8. Dvs. Kunstakademiet i København.

 9. Lund mistede 1807 sit første historiemaleri Andromache i afmagt ved synet af Hektors lig, da skibet, det sejlede med, blev opbragt af englænderne.
  Læs mere om dette i Lunds biografi.

 10. Brevet til Hermann Ernst Freund er endnu uidentificeret.

 11. Thorvaldsens italienske kæreste Anna Maria Uhden.

 12. Thorvaldsens datter Elisa.

Sidst opdateret 12.12.2017