14.11.1819

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Frankfurt

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Christian Frederik begræder, at Thorvaldsen er i København, når nu han selv snart er i Rom, og at deres veje på den måde er krydsedes. Han vil besøge Thorvaldsens værksted, selvom “Sielen mangler” og beundre “Aanden” i hans værker. Christian Frederik opfordrer Thorvaldsen til at modellere buster af hele den kongelige familie.

Dokument

Kiære Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Ikke kan jeg vende mig mod Syden, fra det LandI hvis Kunstnersamfund De nu glæder og gavner ved deres Nærværelse og hvor De maaskee stundom savner mig, mod de blidere HimmelegneII som sædvanligviis besidder Dem og hvor jeg nu bitterligen vil savne Dem, uden at tilkiendegive Dem hvor smerteligt det er mig at see mine kiereste ForhaabningerIII saaledes skuffede, thi hvor De er i Vinter og hvor jeg gierne var kommet forhindre Omstændighederne mig fra at komme og hvor jeg kommer og altid har ønsket at komme der vil det nu være mig mindre behageligt fordi De ej er der. Deres VærkstedIV besøger jeg men Sielen mangler der, dog Aanden er præget i Deres Værker og den skal jeg gienfinde og beundre.
Jeg skal ikke undlade fra Rom at underretteV Dem om hvorledes jeg har fundet Arbejderne i Deres Værksted AfstøbningerneVI o.s.v. fremmede.
At ønske Dem tilbage til April Maaned, da vi giøre et længere OpholdVII i Rom, vilde være altfor egoistisk til at jeg turde tillade mig saadant Ønske paa Fædrenelandets Bekostning der saa gierne seer Dem i Danmark, hellere vilde jeg ønske at De maatte gefalde Dem saa godt i Kiøbenhavn og at Deres Arbejder sammesteds maatte holde Dem der til efter min Hiemkomst, til 1’ AugustVIII. Sommeren er vist nok behageligere og sundere i Danmark end i Italien og det er skiønnest at rejse til hiine EgneIX mod Efteraaret. Vi rejse vel seent, men Vinteren bliver ikke mindre behagelig derfor, Januar Februar endeel af Marts i NeapelX, størstedeelen af April i RomXI, og indtil medio Maj i FlorenzXII, siden tænker jeg over MajlandXIII og giennem Schweitz tilbageXIV.
Gid De maatte have fundet alt efter Ønske paa CharlottenborgXV! Behøver De større Attelier da vilde der være Raad dertil.
Jeg troer vist at det vilde være KongenXVI og DronningenXVII behageligt om De udbad sig at modellere den Kongelige FamilieXVIII og ligeledes beder jeg Dem, ved Lejlighed, før Deres Afrejse at modellere min Søns BüsteXIX og at lade den forme for min Regning. Hvor De skal kunne modellere min GemalindesXX og min BüsteXXI vil afhænge af Omstændighederne, gid det endnu maatte være mueligt i KiøbenhavnXXII. Hils Prof. LundXXIII om jeg maae bede Dem, jeg haaber at han er tilfreds med den Lejlighed jeg har formaaet at skaffe ham. Jeg har talt hans SagXXIV paa det bedste hos Kongen og bedet om Arbeide for ham. Lev saa vel og tilfreds som det af Hiertet ønskes Dem af Deres
Forbundne og velvilligste
Frankfurt d. 14 Novbr 1819XXV
Christian Frederik
De veed nok at Baron SchubartXXVI er saa god at følge os til Italien.

Arkivplacering

m6 1819, nr. 51

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 33-34.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A859 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A860
A857 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A857
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), 1820, inv.nr. A199
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A197 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A197
A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A198 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A198

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var i København, jf. Danmarksopholdet 1819-1820.

 2. Dvs. Italien.

 3. Christian (8.) Frederik havde håbet på midlertidigt at måtte afbryde sin udenlandsrejse for at tage til København og hilsen på sin søn og på Thorvaldsen, men Frederik 6. havde sagt nej, jf. 27.10.1819.

 4. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

 5. Jf. brev af 6.1.1820 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 6. Dvs. gipsafstøbningerne efter Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. Christian (8.) Frederik var i Rom fra 23.3. til 11.5.1820, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 8. Christian (8.) Frederik planlagde altså på dette tidspunkt at komme hjem til København i august 1820 (hvilket dog ikke skete før 1822), jf.:

 9. Thorvaldsen rejste fra København mod Rom den 11.8.1820.

 10. 9.1.-2.3.1820 i Napoli, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 11. 23.3.-11.5.1820 i Rom, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 12. Dette ophold blev dog udskudt til året efter, til 13.4.-16.5.1821, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 13. 5.6.-16.6.1821 i Milano, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 14. Det blev dog gennem Schweiz til Frankrig og ikke Danmark, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 613.

 15. Christian (8.) Frederik havde sørget for, at Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg blev indrettet varmt og hyggeligt, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 16. Den danske kong Frederik 6.

 17. Den danske dronning Marie Sophie Frederikke.

 18. Hele den kongelige familie blev modelleret, jf. Thorvaldsen-kronologien:

 19. Jf. Frederik (7.), A199.

 20. Den danske prinsesse Caroline Amalie, jf. A716, A754 og A198.

 21. Christian (8.) Frederik, A197 og A753.

 22. Busterne blev modelleret i Rom, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 23. Den danske maler J.L. Lund.

 24. Se også brev af 8.11.1819 fra Christian (8.) Frederik til C.F. Hansen.

 25. 9.-14.11.1819 i Frankfurt, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 611.

 26. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

Sidst opdateret 03.01.2017