22.8.1818

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, jf. den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen er tilfreds med, at fædrelandet nu anerkender hans indsats i form af en stor bestilling til Christiansborg Slot. Han kan ikke nå at hjemsende gipsafstøbninger til Kunstakademiet med fregatten Nymphen dette år, men han har igangsat afstøbningen af blandt andre Merkur som Argusdræber, jf. A5, til senere afsendelse. Reliefferne til Christiansborg Slot, jf. A317-A320, mangler sidste hånd. Han har modtaget bestilling fra Polen på rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. A123, og fra Ludwig 1. på relieffrisen Jesu liv. Hermann Ernst Freund er i færd med at modellere Uskyldigheden, der opklækker et lam, og han har skitseret en del af de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København. Dog ønsker han at arbejde og dygtiggøre sig endnu noget tid i Rom, inden han for alvor går i gang med bestillingen og håber på C.F. Hansens accept af dette.

Dokument

[...] Jeg boer i et HuusI med Thorvaldsen undertiden kommer han op til mig, for at see hvorledes ieg nytter min Tiid, og giver mig ofte et lærerigt VinkII. –

Da ieg kom til RomIII var Thorvaldsen ey fornøyet, ieg troer fordi – Dannemark blot – glædede sig over, at Han var Dansk, medens de fleste andre Nationer kappedes om Hans Arbeider, uagtet Han med Fædrelandsk SindIV, og bedste Villie, endog med Opofrelse, ønskede at arbeide for det; nu er Han tilfreds, Det glæder denne beskedneV Mand, at hans Fædreneland moderlig vil opbevare VidnesbyrdVI om at Han levede sin Tid ey unyttig hen; – Thorvaldsen taler ofte om Dem, Han har Dem ret kiær, og ønsker med mig, at De ligesaa roelig, og med ligesaaliden checaneVII i Kiøbenhavn som her i Rom kunde udøve Deres Kunst. Han har bedet mig bevidne Dem sin fuldkomneste Tilfredshed med Comissionens BrevVIII, detIX Han fik fra Dem glædede Ham og der stod iblandt andet deri, en god Genius sagde Dem at De endnu saa hinanden, Thorvaldsen vilde ieg skulde forklare Meningen, ieg sagde Ham dertil behøvedes ingen Spaakunst, enten maatte De reise til Rom, eller Han til Kiøbenhavn, Han meente begge Deele havde sine Vanskeligheder, ieg spurgte, hvortil da dette Spørgsmaal, – Iivrig, og Alvorlig svarede Han, er det saa urimeligt, ieg gad sku – dog nok seet Hansen inden ieg Døde [sic], imidlertid endte vi med, at drikke Deres Skaal i et godt glas Orvietto. –
Med FregattenX vil i Aar intet mig bekiendt uden den unge BerthouceXI og endeel Porzelain Jord blive Hiemskikket; Af Thorvaldsens Arbeider kommer intet, da Han for sildigt har faaet detXII at vide. Han er og i denne Tiid lidt Patient, og ligger desaarsag af og til i Albano;XIII Paa BasreliefferneXIV til Slottet skal Han endnu ligge [sic] den sidste Haand; imidlertiid lader Han nu MerkurXV med andet mere afstøbeXVI, for ved indtræffende Leylighed at kunde have det færdigt, Han har hvilket ey længer vil være Dem Nyhed faaet en interessant Bestilling som AlexanderXVII har indvilliget Polakkerne, nemlig at forfærdige Poniatowskys Statue til HestXVIII, i samme Størrelse som M. Aureels;XIX ligeledes blandt endeel andre Bestillinger for BejernXX, Christi Levnets Historie BasreliefXXI omtrent 250 Fod langt Figurerne 4 Fod høye, til en Kirke. – Her er saa luunt i denne Tid, at de fleste Kunstnere, blive Syge, – meest hersker Feberen, De flygte derfor deels til det Neapolianske deels til det Toskanske, og deels i Campagnen om Rom, saa at over 80 ere ey 30 i Rom i disse tvende Maaneder. [...]

[...]XXII uagtet Thorvaldsen og SchubarthXXIII paa det kraftigste har raadet mig til denne ReiseXXIV, havde ieg dog gierne havt Deres Mening herover,

FreundXXV er beskiæftiget med at modellere en ung Pige, der siddende giver et Lam at drikke af en SkaalXXVI, en uskyldig Idee, der gandske Carakteriserer ham, ieg troer det falder godt ud, mig behager det meget, Han har og udkastet nogle Ideer til endeel af Figurerne i Nitscherne, samt enkelte af BasreliefferneXXVII, det er kun de første Tanker, Han ønsker og for det første at turde dvæle herved, stolende paa, hvis De tillader Ham det, at Han siden vil kunde Levere disse Arbeider bedre, naaer Han først har arbeidet en Tid her. – At det ey kan gaae med KirkenXXVIII som i Fior, kan ieg forestille mig, da der ey ere de resorser, imidlertid glæder det mig at det gaaer som saae, og endnu mere vilde ieg ønske at med Hovedgesimsets ForsætningXXIX det hele Portal kom til at kneise, saa kunde De til næste Sommer lade den afpudse, tage Plankeværket for endeel bort, og saaledes forskiønne dette Quarteer i Staden, dog da ieg kiender de mødende Vanskeligheder, saa indseer ieg og, at ieg lettere herover kan tænke i Rom, end De handle i Kiøbenhavn. – [...]
 
[...] Freund har i nogle Dage været lidt upasselig – ved i Dag at besøge Ham seer ieg det er gaaet Ham som Snese andre Han har faaet Feberen – dog denne Efterretning maae ene være for Dem, da det ellers mueligt kunde komme Hans Familie for og EngstigeXXX dem. –

Thorvaldsen har i Gaard faaet BrevXXXI fra BrøndstedXXXII, hvori Han siger at Han i NovemberXXXIII vil indtræffe her. –

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123

Kommentarer

 1. Dvs. Casa Buti, se også artiklen Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.

 2. Se også dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere.

 3. Jf. Thorvaldsen-kronologien 3.5.1818.

 4. Se også dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsens fædrelandskærlighed.

 5. Se også dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsens beskedenhed.

 6. Dvs. vidnesbyrd i form af Alexander den Stores indtog i Babylon, Alexanderfrisen, jf. A503, i marmor til Christiansborg Slot, jf. brev af 20.6.1818 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 7. Dvs. chikane eller vanskelighed; fortrædelighed; smaalig forfølgelse; trakasseri; drilleri.

 8. Jf. brev af 20.6.1818 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen, hvormed man bestilte Alexander den Stores indtog i Babylon, Alexanderfrisen, jf. A503, til Christiansborg Slot og to karyatider til tronsalen sammesteds.

 9. Jf. brev af 20.6.1818 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 10. Dvs. den kongelige fregat Nymphen, der var på togt til Middelhavet 1.4.-4.11.1818 under ledelse af kaptajn J.C. Hoppe.

 11. Dvs. den danske adelsmand Poul Godske Bertouch-Lehn.

 12. Dvs. dét, at Kunstakademiet gerne vil erhverve gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, jf. Thorvaldsen-kronologien 4.4.1818.

 13. Jf. Thorvaldsen-kronologien sommer 1818.

 14. Dvs.:
 15. Jf. Merkur som Argusdræber, A5.

 16. Dvs. afstøbe til Kunstakademiet, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 17. Dvs. den russiske zar Alexander 1.

 18. Józef Poniatowski, bronze, Præsidentpaladset, Warszawa, jf. A123, jf. dokumenter vedrørende emnet Rytterstatuen af Józef Poniatowski.

 19. Rytterstatuen af Marcus Aurelius, bronze, 175 e. Kr., Musei Capitolini, Rom. Rytterstatuen er 4,24 meter høj.

 20. Dvs. den senere konge af Bayern Ludwig 1.

 21. Ludwig 1.s bestilling, relieffrisen Jesu liv kendes ikke i dag, jf. Thorvaldsen-kronologien 14.1.1817.

 22. Koch taler om, at han gerne vil gøre en rejse til Grækenland, og at der netop nu tilbyder sig en lejlighed…

 23. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

 24. Dvs. rejse til Grækenland, som Koch tiltrådte kort tid efter.

 25. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 26. Uskyldigheden, der opklækker et lam, statue, marmorversion påbegyndt 1824 og fuldført 1851 af Georg Christian Freund. Ødelagt ved Christiansborg Slots brand 1884, jf. Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, København 1914, kat.nr. 22.

 27. Inden sin afrejse 1817 til Rom var Freund blevet betroet den store opgave med at udføre de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København. Opgaven gik dog siden til Thorvaldsen, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke, og kun apostlen Thaddæus blev udført i vinteren 1819-1820, jf. Freunds biografi.

 28. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 29. Dvs. fyldning, jf. Ordbog over det danske Sprog, forsætning 2.1) fyldning af rakettens øverste ende med fyrværkerisager af særlig art eller især konkret om selve denne ladningsmasse.
   
  Det blev Thorvaldsen, der kom til at udfylde Vor Frue Kirkes trekantgavl med: Johannes Døberens prædiken, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 30. Dvs. ængstige, forurolige, opskræmme, jf. Ordbog over det danske Sprog

 31. Dette brev af før 21.8.1818 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

 32. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 33. Brøndsted ankom til Rom januar 1819.

Sidst opdateret 19.04.2018