8.5.1806

Afsender

Henrik Vilhelm Lundbye

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram med utydelige initialer.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Mons.r Thorvaldsen, / Professeur ordinaireI de l’ Academie / des beaux arts à Copenhague, / et Professeure honoraire des Aca- / demie de Florence et RomeII. / Strada felice No 50,III à / Rome.

Tilskrift: Til / Hr. Prof. Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Lundbye informerer om sin ankomst til Pisa. Han fortæller, hvilke fælles venner han har mødt. Baronesse Jacqueline Schubart har været alvorligt syg, men er i bedring. Diplomaten Christian Stub er død. Han hilser fra fælles venner og beder Thorvaldsen huske at skrive til baron Schubart.

Dokument

Livorno, d. 8de Maj 1806

Blot et par Ord vil jeg skrive for at lade digIV vide, kjære Ven, at jeg efter en ubehagelig og langvarig RejseV kom hertil i SøndagsaftesVI.

Da jeg kom til Pisa traf jeg MitchellVII, MarassiVIII og adskillige danske Venner, hvilke sidste tilligemed Janino WulffenIX imorgen forlade Livorno for at rejse til Rom. Jeg fandt ogsaa megen Forvirring og Sorg i Schubarts HuusX, thi KammerherreindenXI laae saa godt som for Døden; nu er det i Bedring med hende. Det gjorde mig inderlig ondt for den gode Schubart.

Jeg har en anden meget smertelig Nyehed at berette dig. Vor fortreffelige StubXII er ikke meer. Han er død, om jeg husker ret, den 11te Marts om Morgenen Kl. 6. Ogsaa denne Efterretning fik jeg i Pisa. Der er lutter mørke Skyer paa min Horizont, og min SindsstemningXIII er meget slet. Dog, hvortil nytter det at besvære Andre med sine Klager?

Det er sandt! De Danske, som gaae til Rom, ere: Consul MeldalXIV, Kammerjunker og Søelieutenant BielkeXV, von RabenXVI, som du formodentlig kjender, da han før har været i Rom, og Baron Reedtz TottXVII.

DronningenXVIII af EtrurienXIX tilligemed hendes Søn, KongenXX, ere her endnu. Hun gaaer herfra til Florents, og ikke, som man troer i Rom, til Spanien.

Hils HumboldtXXI, WahlXXII, din Vert og VertindeXXIII, HøyerXXIV og alle andre gode Venner, som maatte bryde sig noget om en Hilsen fra mig.

Lad mig snart høre noget fra dig!XXV

Gode Venner bede hilse dig og ønske du maae befinde dig vel, men Ingen ivrigere end

Din trofast hengivne
H.V. Lundbye

Glem ikke, kjære Ven, at
skrive Baron Schubart til!
Baronessen
XXVI er
nu uden Fare og
begynder at være oppe.
Lev vel!

Nær havde jeg glemt det! Danmark er ikke indviklet i nærværende KrigXXVII, og bliver det sandsynligviis ikke. Man er i den fuldkomneste Sikkerhed i KhvnXXVIII. Kjøbmændene sende store Ladninger til Middelhavet.
A rivederlo!XXIX

Arkivplacering

m2 1806, nr. 9

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 57.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var 7.6.1805 blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København.

 2. Thorvaldsen var henholdsvis 23.9.1804 og 6.3.1808. blevet udnævnt til professor ved kunstakademierne i “Firenze og Rom

 3. Thorvaldsen boede fra 1804 i Casa Buti i Via Sistina i Rom, den daværende Via Felice. Se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens bopæle.

 4. Lundbye og Thorvaldsen var dus, som det fremgår her. Det skyldtes formentlig, at de var ungdomsvenner og havde kendt hinanden fra tiden før Thorvaldsens afrejse til Rom, hvor de begge kom i kredsen omkring Knud Lyne Rahbek og var medlemmer af Borups Selskab.

 5. Rejser kunne undertiden være ganske strabaserende, se hertil fx den svenske læge Johan Jakob Ekmans beskrivelse af en ni dage lang rejse fra Rom til Firenze dateret 24.2.1801 samt brevene tilknyttet emneordet rejsebeskrivelser.

 6. Den 8. maj 1806 faldt på en torsdag, Lundbye må således være ankommet fire dage forinden, nemlig søndag den 4. maj.

 7. Denne Mitchell er endnu uidentificeret.

 8. Den italienske vicekonsul og vinhandler Jean/Giovanni Marassi (?- efter 1825). Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1919, p. 188.

 9. Der kendes ingen Wulffen med fornavnet Janino. Muligvis er det en omskrivning for Giovanni, og der kunne dermed være tale om den dansk tyske handelsmand Joh. Hein. Wulffen.

 10. Thorvaldsens ven og mæcen Herman Schubarts hus i Pisa. Thorvaldsen opholdt sig flere somre på familiens sommerlandsted Montenero nær Livorno.

 11. Herman Schubarts hustru Jacqueline Schubart, som dog må være kommet sig rimeligt, idet hun levede otte år efter dette brev, det vil sige indtil 1814.

 12. Den danske diplomat Christian Stub, der døde i en alder af blot 32 år.

 13. Lundbyes slette humør synes at have holdt sig et stykke tid. Se hertil Schubarts beskrivelse i brevet til Thorvaldsen af 15.8.1806, hvor Lundbyes personlighed modstilles med den danske konsul Johan Christian Meldals: “Meldahl kommer flittig til os. Han er ret et godt Menneske, saa godlidende, saa oprigtig. Han er netop det Modsatte af Philosophen Lundbye. Han er fornøyet med sig selv, med andre Mennesker og med den heele Verden, i Steden for at Lundbye svæver stedse i en mørk Skye af underlige Griller, og henfører alt til sit eget selv.”

 14. Den danske konsul Johan Christian Meldal.

 15. Den danske søofficer og kammerherre Johan Christian August Bielke ankom ganske rigtigt til Rom omkring slutningen af maj 1806 og rejste tilsyneladende videre efter ca. tre uger (jf. brev af 18.6.1806 fra C.F. Høyer til Nicolai Abildgaard).

 16. Denne Raben er p.t. uidentificeret. Der kunne være tale om den danske adelsmand Frederik Christian Raben (1769-1838), der var lensgreve på Aalholm slot på Lolland. Han omtales også i C.F. Høyers brev af 18.6.1806.

 17. Den danske baron Otto Reedtz-Thott.

 18. Den spanskfødte Maria Luisa di Borbone-Spagna (1782–1824), som efter sin mands død i 1803 regerede for sin søn, der endnu kun var syv år gammel.

 19. Kongeriget Etrurien blev skabt af Napoleon 1, som i 1801 gjorde Ludovico 1. Borbone til konge af Etrurien, som kompensation for afståelsen af grevskabet Parma til Frankrig. Etrurien lå mellem floderne Tiberen i syd og Arno i nord og var i øst afgrænset af Appenninerbjergene, hvilket svarer nogenlunde til Toscana og Umbria i dag, se evt. et kort med kongeriget Etrurien indtegnet her. Kongeriget fik imidlertid en kort levetid, idet det i 1807 også blev indlemmet i Frankrig.

 20. Carlo Ludovico di Borbone-Parma (1799-1883), som var blevet konge af Etrurien i 1803 efter sin far Ludovico 1. di Borbones (1773–1803) død, men som endnu var for ung til at regere.

 21. Den tyske sprogforsker og diplomat Wilhelm von Humboldt.

 22. Den danske maler Johan Georg Wahl.

 23. Thorvaldsens værtspar på bopælen Casa Buti, Anna Maria og Camillo Buti.

 24. Den danske maler C.F. Høyer.

 25. Der kendes intet svarbrev fra Thorvaldsen til Lundbye.

 26. Det også ovenfor omtalte danske ægtepar Herman og Jacqueline Schubart.

 27. Lundbye må her hentyde til krigen mellem Frankrig på den ene side og koalitionen mellem Rusland, Preussen, England og Sverige på den anden.

 28. Lundbye skulle vise sig at tage grueligt fejl. Englænderne overfaldt i 1807 København for at tvinge Danmark til at afstå sin krigsflåde, så den ikke skulle falde i Napoleons hænder. København blev udsat for et voldsomt bombardament fra 2.-5.9.1807, og 7.9.1807 kapitulerede man og overgav byen og flåden til englænderne.
  Lundbyes informationer om situationen i København kunne tyde på, at han og Thorvaldsen havde drøftet mulighederne for, at Thorvaldsen kunne vende tilbage til og bo i København. Thorvaldsen havde allerede været længere i Rom end forventet, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-1804. Da Lundbye i 1812 vendte tilbage til Danmark, tilbød han Thorvaldsen at rejse med, hvilket han dog afslog. Se hertil Thorvaldsens brev til Schubart 27.3.1812.
  Sætningen kan dog også læses som en beroligelse til Thorvaldsen om, at hans venner i København var i sikkerhed.

 29. Italiensk, dvs. på gensyn.

Sidst opdateret 25.08.2019