31.1.1805

Afsender

Nicolai Abildgaard

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Abildgaard drøfter betalingen for transporten af de kasser, Thorvaldsen har sendt til København. Marmorbusterne af Agrippa, A759, og Cicero, A760 og A761, er ikke blevet solgt, men befinder sig hos Abildgaard, mens busten af A.P. Bernstorff befinder sig hos C.D. Reventlow. Abildgaard spørger, hvor meget han skal betale for busterne af Homer, A751, og Rafael, A752. Thorvaldsens kopi af Pollux er gået i stykker under transporten til København. Abildgaard bestiller en portrætbuste af Jacob Baden, A863.
Han spørger, om Thorvaldsen har tænkt sig at blive i Rom. Hvis ikke, vil han skaffe billedhuggeren bolig og værksted på Kunstakademiet. Thorvaldsen vil snarest modtage bestillinger til udsmykning af Christiansborg Slot. Abildgaard spørger, hvordan man kan hjælpe Thorvaldsens far.

Dokument

Kiøbenhavn 31te Jan. 1805.

Gode Ven!
for længe siden havde ieg ønsket at kunde besvare Deres seneste af 6te Augusti f.a.I men da der til denne Dag ingen har indfunden sig med nogen anviisning fra Dem, har ieg icke kundet betale noget ifølge Deres forlangendeII. Dog skulde ieg ønske De vilde underrette mig om, hvormeget ieg skal betale, da man ellers kan kræve af mig, hvad man finder for got. Deres hiemsendte gruppe af Bachus og AriadneIII har Academiet betalt fragt for, og RotheIV har betalt 62 rd i fragt for hans Faders BusteV, og for det øvrige har ieg betalt fragt og omkostninger, men hvad ieg har betalt, veed ieg icke mere, da ieg icke har tænkt mig nogen gotgiørelse, alt hvad der staar i min magt har ieg giort, og skal bestandig giøre for Dem. Den Portefeulle med KobbereVI De skriver om har ieg ladet efterspørge, men icke faaen, eijheller den Bog med Raderte LandskaberVII. alle Deres BusterVIII staar hos mig endnu lige som ieg fik dem, untagen BernstorffsIX, som ieg har laant til Grev ReventlowX, i haab om, at flere saa den i hans StueXI end i min, og at De følgelig kunde faa den betalt, men Bernstorff lever icke mere, hans Buste er altsaa ligegyldigt og den er hos Reventlow endnu. men Rothes Buste hvad skal den koste, saa vil ieg tale med Sønnen derom for at faa den betalt, og lad mig vide hvad ieg skal betale for Raphael og HomerXII De har haft det Venskab at sende mig. at den store KasseXIII med Deres Kopie efter en af figurerneXIV paa Monte Cavallo var aldeles sønderslagen, har De formodentlig erfaret ved HornbecXV. imidlertid staa alt som ieg modtog det. ieg har med en leutnantXVI som KronprindsenXVII lader Reise til Rom, for at blive Maler, sendt Dem en Masque og et Malet Portrait af avdøde Professor BadenXVIII, hvor af man ønskede en Buste i MarmorXIX, men man vilde gierne vide, hvad den skal koste.
Nu noget andet, tror De at blive bestandig i Rom, hvad De svarer mig herpaa bliver imellem osXX. ieg har haft den Tanke, at naar Weidenhaupt DøerXXI, som nu er meget svag, da at see om ieg kunde forbeholde Dem hans boelig og VærkstedXXII til De engang kom hiem. troe icke, at Italien bliver, hvad den nu er, og De kunde moske blive nødt til at gaae derfra, mig synes det var i alle tilfælde got at have mere end et tilflugtsted, De maa jo og blive gammel om De lever, og hvad da. imidlertid er det avgiort at De skal giøre nogle Statuer i Rom til SlottetXXIII, hvortil De i dette Aar vil faa OrdreXXIV. imidlertid vil ieg bede Dem overveje mit venskabelige forslag.
Var det icke muligt, da De er bekiendt i CararaXXV at ieg derfra kunde faa omtrent 20 kobik fod hvid Marmor en quareéXXVI hvoriblandt stycke af 4 a 5 fods lange, der sendes til Justisraa FrischesXXVII Commissionair i Livorno, som Hornbec kiender, da saa snart ieg imodtager et beviis for at det til vedkommende er avleveret skal betale hvad det koster uden ophold.
Hvad giør man ved Deres FaderXXVIII. ieg har i flere Aar understøttet Deres ModerXXIX naar hun trængte til min Hielp og endelig betalt hendes BegravelseXXX, og Deres Fader er endnu i samme tilstand, og hielper ham, med hvad ieg nogenlunde kan, men De vil selv indsee at denne Hielp er utilstræckelig, svar mig ligesaa venskabelig her paa som ieg skriver i denne anledning, De veed det kommer icke videreXXXI, imidlertid skal ieg med fornøyelse giøre alt hvad ieg kan. at det er mig en sand glæde at see og erfare De er bleven en udmærket duelig Konstner, og at det gaar Dem vel, behøver ieg vel icke at forsikre Dem om. glæd nu snart Deres ærlige ven med et par ord

Abildgaard

[tilføjet i margen:] Hils alle, som vil Hilses.

Oversættelse af dokument

Copenhagen, January 31st 1805

Good friend,
For long I had wished to be able to answer your latest letter of August 6th last year, but as to this date nobody has appeared with instructions from you, I have not been able to pay out anything according to your request. However, I should like you to inform me how much I am supposed to pay, as otherwise I can be demanded to pay what is thought fit. The freight of the group you have sent home of Bacchus and Ariadne has been paid for by the Academy of Fine Arts, and Rothe has paid 62 rd for freight of his father’s bust. For the rest I have paid freight and expenses, but how much I have paid I no longer know, as I have no remuneration in mind. I have done all that I am able to for you, and shall still do so. I have asked people about the portfolio with copperplate engravings you write to me about, but have not come across it, neither the book with etched landscapes. All your busts are still at my place, just as I received them, except for the one of Bernstorff, which I have lent to Count Reventlow hoping that more people would see it in his room than in mine, and that consequently you might be paid for it, but Bernstorff is no longer alive, so his bust is unimportant and it is still at Reventlow’s. But how much is the bust of Rothe. I will then talk to his son about it to have it paid for, and please let me know how much I am to pay for Raphael and Homer, which you have been so kind to send me. You have presumably learned from Hornbec that the large crate with your copy from one of the figures on Monte Cavallo had been totally smashed to pieces. Everything stands as I received it. With a lieutenant whom the Crown Prince permits to go to Rome to become a historical painter I have sent you a mask and a painted portrait of the late professor Baden of whom a bust in marble is desired and information of how much it will be.
Now for something else, do you think that you will stay for ever in Rome, what you answer me to this will be between us. I have cherished the thought that when Weidenhaupt dies, who is rather weak now, I would try to reserve for you his residence and workshop until you once returned home. Do not think that Italy will stay as it now is and you might have to leave, I think that in any case, it would be good to have more than one place of refuge, you will also become old, if you live, and then what. However, it has been decided that you are to make some statues in Rome for the Palace, for which you will receive a commission this year. In the meantime I beg you to consider my friendly proposal.
Would it be possible, as you are known in Carrara, that from this place I could get about 20 cubic foot white marble en carré, in which are pieces of 4 to 5 foot long, which could be sent to Counsellor Frische’s commission agent in Livorno, whom Hornbec knows, and to whom as soon as I receive proof that it has been delivered to the person concerned I shall pay what it costs without delay.
What is to be done about your father. For several years I have supported your mother when she needed my help and finally paid for her funeral, and your father is still in the same situation, and I help him with what I reasonably can. You will realize yourself that this support is insufficient. Please answer me just as amicably as I write on this occasion, you know it will go no further. In the meantime I shall with pleasure do all I can. I do not have to assure you that it is a true pleasure to see and learn that you have become an excellent and competent artist and that you are doing well. Make soon your true friend happy with a couple of words

Abildgaard

[added in the margin:] Please remember me to those who would like my regards.


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m1 1805, nr. 1

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 4-6.

Emneord

Personer

Værker

A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A760
A761 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A761
A752 Rafael, 1800, inv.nr. A752
A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863

Kommentarer

 1. Thorvaldsens brev af 6.8.1804.
  f.a. står for forrige aar.

 2. Thorvaldsen bad i sit seneste brev af 6.8.1804 Abildgaard om at godkende, at han på Abildgaards vegne hævede et beløb til betaling af konsul J.C. Ulrichs udlæg for transporten af de kasser med værker, som Thorvaldsen 1802 fik sendt fra Livorno til København. Om denne sag, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
  Thorvaldsen hævede imidlertid ikke pengene til Ulrich, da det fremgår af brev af 18.11.1805 fra Ulrich til Thorvaldsen, at Ulrich havde forsøgt at få beløbet udbetalt direkte fra Abildgaard, men at Abildgaard afslog at betale Ulrichs fordring på “200 Mark Bco. de Hambourg”.

 3. Thorvaldsens gruppe Bacchus og Ariadne, A1, der blev sendt til København i sommeren 1798.

 4. Andreas Bjørn Rothe, søn af Tyge Rothe, som Thorvaldsen 1797 huggede den buste af, der nævnes i det følgende.

 5. Thorvaldsens buste af Tyge Rothe, A225.

 6. Dvs. en mappe med kobberstik, jf. Portefeuille i Ordbog over det danske Sprog. Mappen kendes ikke. Thorvaldsen efterspurgte den i sit brev af 6.8.1804. Den blev sendt i en af de kasser, der blev fragtet med fregatten Triton fra Livorno til København 1802, og var omtalt i Thorvaldsens brev af 4.4.1800.
  Mappen var ved en fejltagelse blevet overdraget til Friedrich Münter, men var tiltænkt Jørgen West. Det fremgår af et senere brev af 19.10.1805, at mappen var havnet hos Münters søster Friederike Brun, som på Abildgaards foranledning afleverede den til Jørgen West.
  West nævner i brev af 11.3.1803, at han på det tidspunkt ikke havde modtaget noget fra Thorvaldsen.

 7. Det vides ikke, hvilken bog med landskabsraderinger, der er tale om. Thorvaldsen havde sendt bogen med to danske hjemrejsende i 1800 og spurgte til bogen i sit brev af 6.8.1804 til Abildgaard.

 8. Thorvaldsens hjemsendte buster af Tyge Rothe, A225; Homer, A751; Rafael, A752; Agrippa, A759; Cicero, A760 og A761; og muligvis også Edmund Bourke, A900. Se referenceartiklen om Hjemsendelse af kasser 1798-1802.

 9. Thorvaldsens buste af A.P. Bernstorff, 1797, Brahetrolleborg (jf. originalmodel A208). Busten var blevet sendt til København i 1802 med de førnævnte.

 10. Den danske statsminister Christian Ditlev Reventlow.

 11. I Reventlows palæ i København, jf. brev af 28.11.1808 fra Reventlow. Her skriver greven: “Justitz Raad Abildgaard… har sendt mig [busten af A.P. Bernstorff] i mit Huus og som staar hos mig uden at ieg veed hvilken Bestemelse De har givet den.” Thorvaldsen forærede da busten til Reventlow, se brev af 4.2.1809.
  Busten blev senere flyttet til Pederstrup på Lolland, hvor Thorvaldsen så den 20.8.1820 under sit besøg i Danmark. Se herom Chr. B. Reventlow: En dansk Statsmands Hjem, København 1903, II, p. 254. Busten er nu på Brahetrolleborg.

 12. Marmorbusterne af Rafael, A752 og Homer, A751. Thorvaldsen skrev i sit svarbrev af 28.7.1805, at hans tanke aldrig havde været at sælge dem, men i stedet at forære dem til Abildgaard.

 13. Den såkaldte 1. kasse af de kasser, som Thorvaldsen fik sendt til København 1802.

 14. Thorvaldsens gipskopi af Pollux, den ene af de såkaldte dioskurer på piazza di Monte Cavallo i Rom, se brev af 4.4.1800 til Abildgaard.

 15. Den danske arkitekt, Christian Hornbech, som var i nær kontakt med Abildgaard.

 16. Den danske løjtnant Carl Christian Seydewitz.

 17. Kronprins Frederik (6.).

 18. Dvs. en dødsmaske og et maleri af den danske sprogforsker Jacob Baden, se det brev af 29.12.1804, som Abildgaard gav Seydewitz med på rejsen.

 19. På grundlag af ovennævnte dødsmaske og maleri fremstillede Thorvaldsen ca. 1806 portrættet af Jacob Baden, A863. Gipsoriginalen er forsvundet, men en gipsbuste i mindre størrelse, A802, der menes at forestille Jacob Baden kan have været et forlæg til den større marmorherme.
  Abildgaard bestilte egentlig busten på vegne af Badens enke. Hun døde imidlertid, før busten nåede frem til København i 1825, hvorfra den overgik i familien Badens eje, jf. nr. 49 på fortegnelsen af 2.7.1825 over værker hjemsendt fra Livorno til København. Thorvaldsens Museum erhvervede portrættet i 1924 fra familien Baden.
  Se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 141-146.

 20. Når Abildgaard anslår denne konfidentielle tone, skyldes det, at Thorvaldsen ifølge Kunstakademiets fundats var forpligtet til at vende tilbage til Danmark. Tilbagerejseforpligtelsen var dog i 1804 blevet udsat på ubestemt tid, om dette se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 21. Den danske billedhugger og akademiprofessor Andreas Weidenhaupt, der faktisk døde 26.4.1805, kort tid efter brevskrivningstidspunktet.

 22. Dvs. at give Thorvaldsen mulighed for at bo og arbejde på Kunstakademiet, et privilegium, der fulgte med en professortitel. Abildgaard havde tilsyneladende allerede på dette tidspunkt i tankerne, at få Thorvaldsen udnævnt til professor ved Akademiet, sådan som det faktisk blev tilfældet nogle måneder senere, 6.5.1805.
  Da den officielle udnævnelse til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet fulgte 7.6.1805, lykkedes det Abildgaard at reservere Weidenhaupts bolig og atelier med henblik på Thorvaldsens snarlige hjemkomst, se brev af 15.6.1805 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.
  Dette arrangement vakte i øvrigt nogen animositet blandt kunstnerne på Kunstakademiet, se brev af 18.6.1805 fra C.F. Stanley til C.F.F. Stanley og Thiele II, p. 41.

 23. Dvs. til Christiansborg. Om Thorvaldsens projekterede og udførte arbejder hertil, se referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 24. Bestillingen til Christiansborg indløb ikke i 1805, men først med C.F. Hansens brev af 31.12.1806.

 25. Thorvaldsen havde skrevet til Abildgaard 6.8.1804, at han skulle til marmorbruddene i Carrara.

 26. Dvs. det franske en carré, en kasseformet marmorblok. Thorvaldsen efterkom tilsyneladende Abildgaards ønske ekspedit. I sit svarbrev af 28.7.1805 fortalte Thorvaldsen, at han havde sendt Abildgaards bestilling videre til Carrara, men at der først i løbet af efteråret ville afgå skib derfra. Herefter ville han sørge for den videre transport til København. Siden hører man ikke mere om marmorstykket, og det er uvist, om det kom til København.

 27. Sandsynligvis den danske handelsmand H.M. Frisch, der i øvrigt blev involveret i den langtudtrukne sag om hjemsendelsen af Thorvaldsens kasser 1798-1802 til Abildgaard, se referenceartikel herom.
  Abildgaard havde i 1803 udsmykket Frisch’ hus på Nytorv i København med 5 motiver fra Voltaire, så det virker sandsynligt, at Abildgaard skulle have benyttet Frisch som sin agent i forbindelse med hjemsendelse af et stykke marmor fra Carrara.

 28. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen. Abildgaards spørgsmål gav stødet til, at Thorvaldsens far blev indlemmet på Vartov, se referenceartiklen herom.

 29. Dvs. Karen Thorvaldsen, som var afgået ved døden i 1804.

 30. Det synes ikke at stemme, at Abildgaard betalte hele begravelsen, for i brev af 20.10.1805 fra Gotskalk Thorvaldsen skriver faderen: Abildgaard “gav mig tilielp til din Moders Begravelse 10rd. For den Ære Skyld lod jeg hende begrav[e] so hederlig at det kostede mig 53rd som jeg har siden maatt arbeide for at betale.”

 31. Disse bemærkninger lader ane, at Abildgaard forstod, at sagen om Gotskalk Thorvaldsens fattigdom og sønnens manglende evne til at kunne forsørge ham, var pinagtig for Thorvaldsen. Se referenceartiklen Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805 og Thiele I, p. 270 og Thiele II, p. 7-12 & p. 34-35.

Sidst opdateret 29.01.2018