26.2.1825

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Modtager

Hermann Ernst Freund

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ønsker for hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der sendes med briggen St. Croix til Danmark.

Dokument

Khavn d: 26 febr 1825

Kjære Hr Freund! Jeg har modtaget Deres velkomne Brev af 9 JanuaryI, hvis vigtigste Poster jeg efter at have erholdt Hans HøihedsII BefalingerIII, herved giver mig den Ære at besvare:
1. H.Høihed ønsker afsendt til Livorno for derfra at overføres med Briggen St. CroixIV, Capt. KlaumannV:

a) Thorvaldsens 4 BasreliefsVI til Slottet udført i Marmor
b) Busterne i Marmor af KongenVII, DronningenVIII, KronprindsessenIX, Prindsesse WilhelmineX, H.H. PrindsenXI, Prindsesse Caroline AmalieXII, Prinds FritzXIII.
c) HielmstjernesXIV og BartholinsXV Buster
d) Afstøbninger af Prinds PhilipsthalsXVI og Prindsesse JulianesXVII Buster
e) Afstøbning af Thorvaldsens BusteXVIII til KochXIX
f) nogle navngivne antique Hoveder for HdsH. PrindsessensXX Regning (see vedlagte ListeXXI)

2. Af Afstøbninger af Thorvaldsens Statuer vil, om Pladsen tillader det, følgende være de første der bør afskibes:

a, Christus FigurenXXII, dernæst
b, en af Freunds Figurer, nemlig Evangelisten LucasXXIII fordi De da kan her hjemme udføre de tre andreXXIV
c. AfstøbningerXXV af Thorvaldsens: HebeXXVI, AmorXXVII. VenusXXVIIIJasonXXIX. MarsXXX. AdonisXXXI. MercurXXXII
d. nogle af BasrelieferneXXXIII
e. Freunds MercurXXXIV. Buster af IngemannXXXV og JensenXXXVI.
Skulde Pladsen ikke tillade Capt. Klaumann at tage Alt her anførte ombord i Briggen, maae det Overblivende henstaae i Livorno til nærmere Ordre. Jeg har desangaaende meddelt Gen. Consul UlrichXXXVII H.Høiheds Befalinger.

3., De eginetiske FigurerXXXVIII, de øvrige AfstøbningerXXXIX af Thorvaldsens Arbeider, saa vel som ApostleneXL og Hr Freunds øvrige Arbeider maa henstaae i det i Rom leiede Pakhuus indtil næste LeilighedXLI til Afskibning frembyder sig –
4., Etatsraad Thorvaldsen vil efter H.Høiheds SkrivelseXLII til ham tillade at JensensXLIII Copie af Madonna di FolignoXLIV hiemsendes oprullet i en Casse med Briggen til H.Høiheds Adresse.
5. Det tillades Hr Freund, Studiosus ThieleXLV og Hr Candidat HoltenXLVI at hiemsende hver en Casse med Briggen
6. Hos AgricolaXLVII ville Hr Freund forhøre om det af Hans Høihed bestilte Malerie, forestillende den hellige FamilieXLVIII er færdigt og i saa Fald sende det oprullet i en Casse med Briggen.
7. Jeg beder om med Briggen at erholde alle Blade af Rossinis Vedute di RomaXLIX, da de jeg fik i Rom ere mig bortkomne, ligeledes hans Veduter uden for Rom og hvis Prof NibbyL har udgivet nogle historisk-antiquariske Skrivter siden min Afreise, da bedes samme kjøbte for min Regning og hiemsendes med Briggen. Consul ChiaveriLI kan erstatte Dem Deres Udlæg for mig –
8. Hvad Hjemsendelsens BekostningerLII af Deres Arbeider til Academiet og Slotskirken angaaer, saavelsom Deres Forhold til Academiet vil Hans Høihed selv med næste Post tilskrive Dem. Jeg kan derfor indskrænke mig til foreløbigen at underrette Dem om at Prindsen vil indrette Alt paa bedste Maade for Dem
9. Hvad der tilhører Etatsrd WestsLIII Boe kan vel sendes til Livorno, men det er ikke sandsynligt at Briggen har Plads til det HalveLIV af hvad der ønskes med og det vil altsaa komme til at henstaae til næste Transport. Det samme, frygter jeg, vil blive Tilfældet med Deres Buster af Ingemann og Jensen. (disse sidste hjemsendes ved: 2.e.)
10. Hvad Indpakningen angaaer da bedes bemærket at hvad der er af Marmor, uden Tvivl kommer til at ligge paa DækketLV og altsaa behøve at indpakkes med største Forsigtighed.

Jeg forbliver Deres hengivne

Adler

herved et BrevLVI
fra Prof LundLVII

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Emneord

Personer

Værker

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A859 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A860
A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, 1822, inv.nr. A201
A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A227 Caspar Bartholin, 1818-1819, inv.nr. A227
A210 Henrik Hielmstierne, ca 1812, inv.nr. A210
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), 1820, inv.nr. A199
A857 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A857
A197 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A197
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A202 Juliane Sophie, 1822, inv.nr. A202
A39 Hebe, 1816, inv.nr. A39
A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A7 Mars og Amor, 1810, inv.nr. A7
A22 Den triumferende Amor, 1814, inv.nr. A22
A789 Adonis, 1808, inv.nr. A789
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105

Kommentarer

 1. Dette brev af 9.1.1825 fra Freund til Johan Gunder Adler kendes pt. ikke. Muligvis Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Bøll. Brevs. D 4° Nr. 224.

 2. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 3. Jf. brev af 26.2.1825 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 4. Briggen St. Croix, der var på togt til Dansk Vestindien 1824-1825, og som skulle sejle omkring Middelhavet for at hente flere af Thorvaldsens kunstværker hjem til Danmark.

 5. Den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman.

 6. Fire runde relieffer til Christiansborg Slot, Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319, Nemesis og Jupiter, jf. A320. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 7. Frederik 6., marmorversion, 1823, A859.

 8. Marie Sophie Frederikke, marmorversion, 1823, A860.

 9. Caroline, marmorversion, 1823, A857.

 10. Vilhelmine, marmorversion 1, 1823-1825, Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, Sølyst, Klampenborg og marmorversion 2, 1823, Schloss Glücksburg, jf. A194.

 11. Christian 8., marmorversion, ukendt opholdsted, antagelig jf. A197.

 12. Caroline Amalie, marmoversion, ukendt opholdssted, antagelig jf. A716.

 13. Frederik (7.), marmorversion, 1823, Rosenborg Slot, jf. A199.

 14. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 15. Thorvaldsens portrætbuste af Caspar Bartholin, privateje, jf. A227.

 16. Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, gipsafstøbning, 1822, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A201.

 17. Juliane Sophie, gipsafstøbning, 1822, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A202.

 18. Gipsafstøbning af selvportrætbusten Bertel Thorvaldsen, jf. A223.

 19. Sandsynligvis den danske arkitekt, hofbygmester og professor Jørgen Koch.

 20. Dvs. Caroline Amalie.

 21. Denne liste er endnu uidentificeret.

 22. Gipsafstøbning af Kristus, A82, der var bestilt til Christiansborg Slotskirke, men som i stedet endte i Vor Frue Kirke, København, og som senere blev erstattet af en marmorversion.

 23. Hermann Ernst Freunds Evangelisten Lukas, 1822-1824, Christiansborg Slotskirke.

 24. Freund fik bestilling på de fire evangelister til Slotskirken, men kun Lukas blev fuldført og da først opstillet efter Freunds død 1840, jf. Dansk Biografisk Leksikon.

 25. Gipsafstøbninger til Kunstakademiet, jf. Herman Ernst Freunds transportliste af 2.7.1825. Se også referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 26. Hebe, gipsafstøbning, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A39.

 27. Den triumferende Amor, gipsafstøbning, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A22.

 28. Venus med æblet, gipsafstøbning, ukendt opholdssted, jf. A12.

 29. Jason med det gyldne skind, jf. A52. Jason blev antagelig aldrig afstøbt til Kunstakademiet, og derfor heller ikke hjemsendt 1825. Den optræder hverken på Kunstakademiets udstillinger eller på malerier fra Kunstakademiets interiører, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet

 30. Gipsafstøbning af Mars og Amor, jf. A7, blev antagelig aldrig udført til Kunstakademiet og ej heller hjemsendt 1825. Den Mars og Amor, der blev vist på Kunstakademiets udstilling 1834 var, ifølge fortegnelsen, i marmor og er i dag ikke lokaliseret.

 31. Gipsafstøbning af Adonis, antagelig identisk med Thorvaldsens Museums A789.

 32. Gipsafstøbning af Merkur som Argusdræber, (uden hat), jf. A5.

 33. Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke relieffer, der var med i transporten.

 34. Hermann Ernst Freunds Merkur, gipsmodel, 1821, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001.

 35. Hermann Ernst Freunds marmorherme Bernhard Severin Ingemann, 1818-1820, Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0299.

 36. Hermann Ernst Freunds marmorherme, Christian Albrecht Jensen, 1818-1820, Ny Carlsberg Glyptotek, inv.nr. MIN 0298.

 37. Den danske generalkonsul i Livorno J.C. Ulrich.

 38. Dvs. gipsafstøbninger af de gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina, som Thorvaldsen restaurerede sommeren 1816 – marts 1817.

 39. Blandt andet en del relieffer, jf. artiklerne:

 40. De tolv apostle, der var bestilt i gips til Vor Frue Kirke maj 1820, jf. A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105, A108.

 41. Næste transport kom til at foregå februar 1828, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 42. Jf. brev af 26.2.1825 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 43. Den danske maler C.A. Jensen.

 44. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, der blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling, læs mere i Jensens biografi.

 45. Den senere forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

 46. Den danske præst Hans Christian Holten.

 47. Den italienske maler Filippo Agricola.

 48. Dette maleri er endnu uidentificeret.

 49. Den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) grafiske serie af panoramaer over Rom Le antichità romane ossia raccolta delle più interessanti vedute di Roma antica. Serien udkom løbende fra 1819. Se fx E1006 og E1007.

 50. Den italienske arkæolog Antonio Nibby.

 51. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 52. Jf. Thorvaldsens regning af 29.4.1825 til Frederik 6.

 53. Den afdøde rektor, konsul og kunstsamler Hans West.

 54. Fra Hans Wests dødsbo blev følgende to marmorbuster hjemsendt 1825 som testamentariske gaver til Frederik 6.: Bertel Thorvaldsen, marmorversion, Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS445, jf. A223, og antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

 55. Briggen St. Croix var så lille et skib, at ikke alle kasser kunne komme i lastrummet. Man placerede derfor marmorværkerne oven på dækket emballeret i beglærred og de mere skrøbelige gipsafstøbninger i lastrummet. Kasserne skulle mærkes, så man let kunne se, hvad der skulle placeres hvor.

 56. Det vedlagte brev fra J.L. Lund til Thorvaldsen kendes pt. ikke.

 57. Den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 31.10.2016