6.4.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et uheld med marmoret til portrætstatuen af Caroline Amalie gør, at Thorvaldsen ikke kan sende statuen hjem med næste fragt. Til gengæld kan han sende prinsen en udmærket antik vase – som dog ikke er indkøbt endnu. Størstedelen af Alexanderfrisen, jf. A503, vil blive hjemsendt, ligesom flere andre arbejder heriblandt nogle halvfærdige, som kan fuldendes i København. Thorvaldsen har modtaget en fortegnelse over de gipsafstøbninger efter hans værker, som Kunstakademiet ejer, og kan derudfra udfærdige og sende andre. Han anbefaler H.W. Bissen til at udføre frisen til Christiansborg Slots riddersal. Og har købt et maleri af Wilhelm Bendz, der skal udstilles i Hamborg, og som derefter vil blive sendt til København. Selv vil han tiltræde sin rejse til København “strax efter”, at kunstværkerne er afsendt fra Livorno.

Dokument

Min naadigste Prinds!

At jeg først nu besvarer Deres kongelige Høiheds saa meget naadige Skrivelser af 29de Dcbr: 1832I og 26de Febr: 1833II, haaber jeg mig tilgivet ved den Overbærenhed, som De tidligere har viist mig, ligesom jeg ogsaa bør anføre min usikkre SkriftIII og mine svage Øine som Undskyldning for at en fremmed HaandIV nedskriver disse Linier, der ellers vilde blive altfor byrdefulde at læse for Deres kongelige Høihed.

Den Naade og Godhed, som Deres Kongelige Høihed hidtil stedse viiste mig, finder jeg atter i Deres tvende Skrivelser med Hensyn til mine Konstsagers AfsendelseV og min Reise til DanmarkVI, tilligemed de dermed forbundne Omstændigheder, og jeg føler mig paa det behageligste forpligtet til at anvende Alt for at fortjene denne hædrende Opmærksomhed.

Det er mig derfor dobbelt ukjært at tilmelde Deres Kongelige Høihed at et gjentaget Uheld med Marmoret fra CararaVII til Deres Høje GemahlindesVIII PortraitstatueIX gjør mig det neppe mueligt at opfylde Deres Begjering om dette Arbeides Hjemsendelse, som iøvrigt skal ligge mig nærmest paa Hjertet. Jeg haaber derimod ganske at kunde tilfredsstille Deres Kongelige Høiheds Ønske om en udmærket antik VaseX: Antallet af de opgravede er betydelig formeret og Prisen siunken: dog vil jeg samvittighedsfuld vrageXI og ikke ile formeget. – Med Hensyn til Frisen Alexanders TriumfXII, da haaber jeg at kunde hjemsende den største Deel af samme. Foruden de Arbeider, hvis Afsendelse Deres Kongelige Høihed allerede har Kundskab om, agter jeg ligeledes at hjemsende nogle andre halv udførte i Marmor, og som jeg under mit Ophold hjemme vil kunde faa Leilighed til at fuldende: derimellem høre de tvende af mig i Kiøbenhavn modelerede BasrelievsXIII

Af Architekt HansenXIV har jeg modtaget en FortegnelseXV paa de Gibsafstøbninger af mine ArbeiderXVI, som Academiet ejer, og som kan tjene mig til Rettesnoer for de Gibssager, som jeg efter Deres Kongelige Høiheds Begjering lader hjemgaa ved denne Leilighed.

Deres Kongelige Høiheds godhedsfulde TilladelseXVII til de herværende danske Kunstnere med Hensyn til deres Arbeiders Transport med den kommende Skibsleilighed, vil med den dybeste Taknemmelighed blive afbenyttet. I Henseende til Deres Kongelige Høiheds YttringXVIII angaaende Frisen til Riddersalen, hvis Udførelse jeg ikke seer mig istand til at overtage mig, da er jeg med Glæde beredt til at anbefale BissenXIX paa det varmeste: imidlertid har han yttret, og jeg maa indrømme det, at det vilde gavne dette Arbeide betydeligt, hvis han sattes istand til at udføre det her paa StedetXX: han ønsker i den Anledning underdanigst at tilskrive Deres Kongelige Høihed.

Af Landskabsmaler FearnlyXXI har jeg kjøbt det af den talentfulde BendtzXXII sidst udførte MalerieXXIII i Tydskland, og da det er afgaaet til den Hamborgske Udstilling, haaber jeg at see det i Kiøbenhavn blandt de øvrige Sager, som godhedsfuld blive hensatte i det for mig indrettede AttelierXXIV.

Min Afreise fra Rom agter jeg at tiltræde strax efterXXV at Konstsagerne ere afgaaede fra Livorno og saaledes venter jeg til Efteraaret at gjensee Danmark og mundtlig bevidne Hans Majestæt KongenXXVI, Deres Kongelige Højhed og Deres ophøjede Gemahlinde min underdanigste og hjerteligste Tak for Deres saa hædrende Opmærksomhed imod mig.

Rom d: 6te April 1833.

underdanigst
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most gracious Prince,

With the tolerance you have shown me previously I hope to be forgiven for answering Your Royal Highness’ favours of December 29th 1832 and February 26th 1833 only now. I should also mention my insecure writing and my weak eyes as an excuse for letting a stranger’s hand write these lines, which otherwise would be too troublesome to read for Your Royal Highness.

The grace and kindness Your Royal Highness has ever shown towards me I find again in your two letters concerning the sending off my objects of art and my journey to Denmark together with the circumstances connected to it, and I feel pleasantly obliged to apply everything to deserve this honourable attention.

That is why it is twofold unpleasant to me to inform Your Royal Highness that a repeated accident with marble from Carrara for the portrait statue of your high spouse will hardly make it possible to comply with your request to send this work home, which moreover is a matter I feel very deeply about. On the other hand I hope to be able to satisfy Your Royal Highness’ wish for an excellent antique vase: The number of the ones unearthed has increased considerably and the price has fallen: but I shall conscientiously sort some out and not make too much haste. – As regards the Frieze Alexander’s Triumph I hope to be able to send home the greater part of it. Besides the works the sending home of which Your Royal Highness is already informed I also intend to send home some others, half-finished in marble, which during my stay at home I will get opportunity to finish: among these are the two bas-reliefs modelled by me in Copenhagen. –

From architect Hansen I have received a list of the plaster casts of my works, which the Academy of Fine Arts owns and which may serve as guidance for the objects in plaster, which I send home on this occasion at Your Royal Highness’ request.

The kind permission from Your Royal Highness to the present Danish artists as regards the transport of their works by the coming shipping opportunity will be seized with the deepest gratitude. As regards Your Royal Highness’ remark about the frieze for the banqueting hall, the execution of which I am not able to take upon myself, I am with pleasure prepared to recommend Bissen most warmly. He has, however, expressed that it would be considerably beneficial to this work if he would be able to carry it out here in this place, and I must grant him that, he wishes most humbly to write to Your Royal Highness about this matter.

I have bought the latest painting in Germany by the talented Bendtz from the landscape painter Fearnly, and as it has been forwarded to the Hamburg exhibition, I hope to see it in Copenhagen among the other things, which will kindly be placed in the studio prepared for me.

I intend to start my departure from Rome immediately after the objects of art have been despatched from Leghorn and thus I expect to see Denmark again in the autumn and verbally render to His Majesty the King, Your Royal Highness and your high spouse my most humble and sincere thanks for your honourable kindness towards me.

Rome, April 6th 1833

Most humbly,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Christian 8.s arkiv.

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 481.

Emneord

Personer

Værker

B197 Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, 1832, inv.nr. B197
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164

Kommentarer

 1. Jf. brev af 29.12.1832 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 2. Jf. brev af 26.2.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 3. Jf. artiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 4. Brevet er konciperet af den danske forfatter Ludvig Bødtcher.

 5. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 6. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 7. Dvs. marmorbruddet ved Carrara, Italien.

 8. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 9. Portrætstatuen, Caroline Amalie, A164, blev aldrig udført i marmor, trods Christian (8.) Frederiks gentagne gange udtalte ønske, jf. dokumenter vedrørende emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 10. Christian (8.) Frederik havde i brev af 26.2.1833 bedt Thorvaldsen om at købe ham en antik vase fra den antikke etruskiske by Vulci. De arkæologiske fund fra byen blev i årene fra 1828 og frem solgt af den franske politiker Lucien Bonaparte – han ejede det område, hvor Vulci ligger.

 11. Jf. dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsen som antik-kender.

 12. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 13. Nærmere bestemt:

 14. Den danske arkitekt Christian Hansen.

 15. Denne fortegnelse over Kunstakademiets gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker er endnu uidentificeret. Se i stedet artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 16. Kunstakademiet i København havde en stor samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 17. Jf. brev af 26.2.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 18. Christian (8.) Frederik bad i brev af 26.2.1833 Thorvaldsen om at anbefale H.W. Bissen til Slotsbygningskommissionen, så denne fik arbejdet med at udføre frisen til riddersalen på Christiansborg Slot, jf. dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Riddersalen.

 19. Den danske billedhugger H.W. Bissen, der arbejdede i Rom frem til 1834.

 20. Dvs. i Rom.

 21. Den norske maler Thomas Fearnley.

 22. Den danske maler Wilhelm Bendz.

 23. Wilhelm Bendz: Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, 1832, B197.

 24. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 25. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 26. Den danske konge Frederik 6.

Sidst opdateret 25.04.2017