19.1.1828

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Den høie Slotsbygnings / Comission / i / Kjøbenhavn
Udskrift: Le Commission royal de l’Edification du Chateau[x] Slotsbygnings Commissionen Copenhague. Germania.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Udspecificering af de omkostninger Thorvaldsen har haft til opmagasinering, kasser og indpakning i forbindelse med hjemsendelse af værker 1825 og 1828.

Dokument

P.M.I

Jeg beder undskylde mit SvarsII Udeblivelse indtil nu, da jeg ikke har villet uleiliget den høie ComissionIII førend jeg har seet mig istand til at kunne give en bestemt Efterretning om mine Arbeiders Afsendelse til Livourno. Den 20de December f:A:IV ere Sagerne afgaaet fra Rom og efter BrevV fra Hr FreundVI ere de ankomne i Livourno d 4 Januar. CapteinenVII som jeg hører agter i FebruariVIII at gaae under SeilIX og at være i Kjøbenhavn i AprilX. Formedelst Skibets uventede pludselige AnkomstXI har jeg kuns kunnet afsende herfra ChristusXII ApostlerneXIII de 2de CaryatiderXIV samt Afstøbningen af de Eginætiske StatuerXV som have staaet herXVI og i Livourno er indtaget det OverblevneXVII af Sagerne som derXVIII stode. For endnu nøiere at give Underretning om Tingene skal jeg med næste Post skriveXIX til Hr. Conferentzraad HansenXX.
Jeg maa foreløbigen underrette den høie Comission at jeg har ved Spiditionæren ladet mig udbetale 461 Piastre som var mit Udlæg for Casser Indpakning etc. hvorover jeg herved giver Noten.

For de Eginætiske StatuerXXI i LeieXXII i 2 Aar
For 2 CandelabreXXIII til AcademietXXIV i Gibs
For Kasser og Indpakning til ovennævnte og efterfølgende No.
For 2 StatuerXXV i Gibs / antike /
Kasser og Indpakning for de 2de CaryatiderXXVI i Marmor
Do – – Do for ChristusXXVII og de 12 ApostlerXXVIII
36 Piastre
40 –– ––
21 –– ––
30 –– ––
34 –– ––
300 –– ––
SpanskeXXIX Piastre 461 –– ––

Jeg kan ogsaa til Slutning mælde den høie Comission at jeg arbeider flittigen paa SagerneXXX til SlottetXXXI som snarest muligt skal blive færdige og hvorom jeg nærmere skal give Underretning.

Ærbødigst

Rom d 19de Januar 1828.

Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

P.M.

I apologize for my answer’s failure to turn up until now, as I have not wanted to trouble the high Building Commission before I was able to give certain information about the sending off of my works to Leghorn. December 20th the articles were dispatched from Rome and according to a letter from Mr Freund they arrived at Leghorn January 4th. The captain, who I hear intends to sail in February and to be at Copenhagen in April. Because of the ship’s unexpectedly sudden arrival I have only been able to send off from here Christ, the Apostles, the two Caryatids as well as the cast of the Aeginetan statues which have been here and in Leghorn the remaining articles which were there have been shipped. To give some more detailed information about the articles I shall write to Konferensråd Hansen by the next mail.
For the time being I must inform the high Building Commission that by the shipping agent I have had paid 461 Piastre to me, which were my expenses for crates, packing up, etc. for which I here give the forwarding account.

For the Aeginetan statues, rent for 2 years
For 2 candelabra for the Academy of Fine Arts, in plaster
For crates and packing up of the above mentioned and the following numbers
For 2 statues in plaster /antique/
Crates and packing up for the two Caryatids in marble
Do – – Do for Christ and the 12 Apostles
36 Piastre
40 –– ––
 
21 –– ––
30 –– ––
34 –– ––
300 –– ––
Spanish Piastre 461 –– ––

Finishing the letter I can inform the high Building Commission that I am working diligently on the articles for the palace, which I shall finish as soon as possible and about which I shall give further information.

Yours faithfully,

Rome, January 19th 1828

Albert Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Dvs. svar på:
 3. Det var egentlig Kirkebygningskommissionen og ikke Slotsbygningskommissionen, som Thorvaldsen her skriver til, der i breve af 28.11.1826 og 6.6.1827 havde bedt om at få at vide, hvor meget forsendelsesomkostningerne Rom-Livorno beløb sig til, således at Thorvaldsen kunne få disse godtgjort.

 4. Se kronologien den 21.12.1827-4.1.1828.

 5. Jf. brev af 11.1.1828 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 6. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund, der var kurer, og som skulle tilse transporten Rom-Livorno samt indskibningen i Livorno.

 7. Den endnu uidentificerede kaptajn Schröder.

 8. Se kronologien februar 1828.

 9. Med handelsskibet Therese.

 10. Se kronologien april 1828.

 11. Thorvaldsen var rent faktisk blevet informeret om skibets ankomst til Livorno i nogenlunde god tid, jf.:

  Det virker altså til, at Thorvaldsen enten stikker en hvid løgn eller kun mener sig underrettet om skibets ankomst via de til Rom sent ankomne breve:
 12. Kristus i gips, jf. A82, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 13. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Gipsafstøbninger af de af Thorvaldsen restaurerede gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina, de såkaldte Ægineter, jf. referenceartiklen Restaurering af Ægineterne.

 16. Dvs. i et pakhus i Rom. Se også brev af 26.2.1825 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 17. Dvs. tiloversblevne fire kasser opmagasineret i Rom og seks kasser opmagasineret i Livorno, der på grund af pladsproblemer ikke kunne indskibes på briggen St. Croix i forbindelse med Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 18. Dvs. i et pakhus i Livorno.

 19. Dette brev af efter 19.1.1828 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen er endnu uidentificeret.

 20. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 21. Gipsafstøbninger af de af Thorvaldsen restaurerede gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina, de såkaldte Ægineter, jf. referenceartiklen Restaurering af Ægineterne.

 22. Dvs. formentlig leje af plads i pakhuset i Rom.

 23. Disse to kandelabre i gips er endnu uidentificerede.

  Der kendes gipsafstøbninger efter to forskellige sæt romerske kandelabre i Kunstakademiets samling:

  De to sæt kandelabre optræder på forskellige tegninger og malerier fra Kunstakademiet, og de flankerede afdøde Thorvaldsen, da han lå lit de parade i Kunstakademiets Antiksal, jf. Georg Emil Liberts, Thorvaldsen på lit de parade i Kunstakademiets Antiksal, 29.03.1844, D1748.

 24. Kunstakademiet i København.

 25. Disse to gipsafstøbninger efter antikke statuer er endnu uidentificerede.

 26. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 27. Kristus i gips, jf. A82, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 28. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 29. Det vides ikke hvorfor udbetalingen skete i spanske og ikke italienske piastre. Der er måske tale om en skrivefejl.

 30. Blandt andet Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), jf. A503, der blev hugget i marmor i perioden 1818-1834. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 31. Dvs. Christiansborg Slot.

Sidst opdateret 17.02.2017