Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6709 af 10239
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

11.6.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster.
Udskrift: A Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster a Copenhague Danemarc par Hambourg.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Af det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 27 April d.A:, erfarede jeg, at den til mine Kunstsagers Afhentelse til Livorno bestemte Fregat, efter allerhøjeste Ordre vilde kunde opholde sig sammested indtil Julii Maaned: men da jeg allerede tidligere er blevet underrettet om Fregattens Ankomsttid, har jeg sørget for at Kunstsagerne saa betimelig ere afgaaede fra Rom, at de omtrent ankomme til Livorno paa samme Tid som Fregatten og ville kunde bringes op i Skibet uden først at landsættes, hvorved saavel Udgifter spares, som og de mulige Uheld undviges, som Kassernes hyppigere Omflytning medfører. –
Jeg fremsender herved ærbødigst Fortegnelsen paa de i Kasserne indesluttede Kunstsager og beklager kun at jeg umulig selv kan være tilstæde i Kiøbenhavn ved sammes Aabning, da mit herværende uundgaaelig nødvendige Arbeide ikke tillader mig at benytte den skjønne Leilighed til Hjemreise med den Kongelige Fregat.
Imidlertid anbefaler jeg mine Arbeider til Akademiets velvillige Omhue, og haaber snart personlig at befinde mig i dets hædrende Midte

Rom d: 11te. Junii 1835.

ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1835.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Sidst opdateret 13.05.2016 Print