The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6697 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

11.6.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster.
Udskrift: A Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster a Copenhague Danemarc par Hambourg.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Af det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 27 April d.A:, erfarede jeg, at den til mine Kunstsagers Afhentelse til Livorno bestemte Fregat, efter allerhøjeste Ordre vilde kunde opholde sig sammested indtil Julii Maaned: men da jeg allerede tidligere er blevet underrettet om Fregattens Ankomsttid, har jeg sørget for at Kunstsagerne saa betimelig ere afgaaede fra Rom, at de omtrent ankomme til Livorno paa samme Tid som Fregatten og ville kunde bringes op i Skibet uden først at landsættes, hvorved saavel Udgifter spares, som og de mulige Uheld undviges, som Kassernes hyppigere Omflytning medfører. –
Jeg fremsender herved ærbødigst Fortegnelsen paa de i Kasserne indesluttede Kunstsager og beklager kun at jeg umulig selv kan være tilstæde i Kiøbenhavn ved sammes Aabning, da mit herværende uundgaaelig nødvendige Arbeide ikke tillader mig at benytte den skjønne Leilighed til Hjemreise med den Kongelige Fregat.
Imidlertid anbefaler jeg mine Arbeider til Akademiets velvillige Omhue, og haaber snart personlig at befinde mig i dets hædrende Midte

Rom d: 11te. Junii 1835.

ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1835.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Last updated 13.05.2016 Print