Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10172 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 13.12.1851 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(…)

— Paa den nævnte Boghandels Forlag er udkommet: Thorvaldsen i Rom (1805-1819), efter den afdøde Kunstners Brevvexlinger, egenhændige Optegnelser og andre efterladte Papirer, af J. M. Thiele. 1ste Deel. Dette Værk er en Fortsættelse af samme Forfatters Thorvaldsens Ungdomshistorie, som udkom ifjor, og ligesom dette udarbeidet med stor Omhu og Flid og med Kjærlighed for den store Kunstner og hans Eftermæle. Men dette indrømmet, saa turde det dog være et Spørgsmaal, om Kunstneren selv havde ønsket, at alle de Breve, alle de fortrolige Meddelelser være fremkomne, som hans Biograph har troet at kunne benytte og bringe frem for Offentligheden. Dette Spørgsmaal ville vi ikke driste os til at afgjøre; mulig har Forfatteren, der var Kunstnerens bedste Ven, ved en Udtalelse fra denne Noget at støtte sig paa, og det kan derfor ikke falde os ind at gaae irette med ham, undtagen forsaavidt som vi antage, at der mulig kunde have være skeet et noget ængsteligere Valg end som det synes at være Tilfældet. Paa den anden Side ere vi særdeles villige til at indrømme, at Kunstnerens Individualitet træder paa en yderst bestemt Maade frem af disse Brevvexlinger, at de give et dybt Indblik i hans Characteer, og at de tillige vidne om en langt høiere Dannelse end den, man i Almindelighed har været tilbøielig til at tiltroe Kunstneren. Paa hans bekjendte Gemytlighed og Jovialitet give disse Breve ikke mindre Stadfæstelse end paa at han i det almindelige Forretningsliv var en Mand, der vidste at varetage sin Interesse; hans Breve til Schubart vidne noksom derom. Iøvrigt er Fremstillingen meget livlig, og Læseren følger den overalt med usvækket Interesse. Et udmærket smukt efter Eckersbergs Maleri udført Portrait af Thorvaldsen er Værkets værdige Ledsager.


(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 13.12.1851.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1851, Flyveposten 13.12.
Personer
Herman Schubart · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.12.2015 Print