Maj 1821

Sender

Giovanni Raimondo Torlonia

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været forseglet under dækpapir med petroleumsfarvet lak; intet præg.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur le Cher.r B Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet for så vidt angår måned og år. Dagen er ikke angivet, men der er formentlig tale om midten eller slutningen af maj, jf. brevets indhold vedr. levering af Jason med det gyldne skind, A822, ved udgangen af maj.

Abstract

Torlonia is disappointed that Thorvaldsen has not complied with the agreement to complete Jason with the Golden Fleece, A822, as he has promised to send it to Thomas Hope. He is aware that Thorvaldsen wants a delay until the end of summer but asks for a fixed deadline. Torlonia sends Thorvaldsen a copy of the now 18-year-old contract to remind him of his obligation to Hope.

Document

Stimatis[simo] Sig.re Cavaliere

Stante quante Si compiacque dirmi che nel Mese di Maggio corrente allorche ebbi il piacere d’interpellarlo per la Statua del Giasone apperteniente al Sigr HopeI me ne avrebbe fatto la ConsegnaII[,] mi feci una premura di Scriverlo al Sig HopeIII che me ne faceva le piu incessanti premure asserendogli che glie ne avrei fatta la spedizione con degli altri ogettiIV Statimi consegnati per il Sui conto[.]
Dovendo ora spedire tali ogetti mi sorprende sentire che Ella ora mi dice che non potra farmene la consegna che alla fine del prossimo Estate[;] permetta che gli accluda copia della Sua Obligazione dal Sig HopeV statami trasmettaVI e si compiaccia precisarmi il tempo positivoVII per tal consegna affinche possasi raguagliarne il Sigre

Hope mi creda con sincera stima Suo Dev & oblg Serv
liVIII       Maggio 1821. — Torlonia

General Comment

Brevet er med undtagelse af den afsluttende datering skrevet uden et eneste komma eller punktum. I den gengivne tekst ovenfor er derfor i kantede parenteser indsat et minimum af interpunktion for forståelighedens skyld.


Af Thorvaldsens værkstedsregnskaber, op cit., kan man se, at billedhuggerne G.B. Raggi og og Ercole Bogazzi hævede løn for deres arbejde på Jason med det gyldne skind, A822, fra hhv. 23.12.1820 til 25.5.1821 og 7.9.-15.9.1821. I alt 24 omtrentlige ugentlige udbetalinger. Thorvaldsen har altså vitterligt intensiveret arbejdet på Jason i disse år, som det også fremgår af hans brev til Torlonia af 21.8.1821. Alligevel har der resteret så meget af arbejdet, at fristen ved maj måneds udgang ikke har kunnet overholdes. Se hertil referenceartiklen om bestillingen for et sammendrag af sagsgangen.

Archival Reference

m7 1821, nr. 37

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele III, p. 108-109.

Other references

Subjects

Persons

Works

A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822
A266 Henry Thomas Hope?, ca 1817, inv.nr. A266
A823 Thomas Hope, 1817, inv.nr. A823
A826 Adrian John Hope, ca 1817, inv.nr. A826
A824 Louisa Hope, 1817, inv.nr. A824
A825 Henry Thomas Hope, ca 1822, inv.nr. A825

Commentaries

 1. Dvs. Jason med det gyldne skind, A822, som bankieren og kunstsamleren Thomas Hope i 1803 havde bestilt i marmor efter Thorvaldsens gennembrudsværk, A52. Se hertil kontrakten fra marts 1803. Først i vinteren 1828-1829 modtog Hope statuen, jf. Hopes takkebrev af 3.8.1829.
  Hope havde 6.4.1819 overdraget sagen om Jason til Torlonia, fordi hans egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 2. Thorvaldsen har angiveligt inden sin rejse til Danmark 14.7.1819 indgået en aftale med Torlonia om at færdiggøre Jason efter tilbagekomsten til Rom 16.12.1820 og senest inden udgangen af maj 1821. Se hertil Luigi Chiaveris brev til Thorvaldsen af antagelig 9.7.1819, hvor Thorvaldsen indkaldes til møde hos Torlonia. Yderligere dokumenter, der underbygger en sådan aftale, kendes ikke, men et sådant kan enten være gået tabt, eller aftalen kan have været mundtlig. Der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsens side på Torlonias brev.

 3. Bankieren og kunstsamleren Thomas Hope, der, som det fremgår af sammenhængen, gentagne gange havde rykket for at få statuen udleveret. Brevet fra Torlonia til Hope kendes ikke. I 1821 var det 18 år siden, Hope havde bestilt statuen. For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 4. Det vides ikke, hvilke andre sager, der her omtales, og læsningen afhænger af, hvem det efterfølgende “il Sui conto” henfører til. Henfører det til Thorvaldsen, hvilket virker mest sandsynligt i sammenhængen, må der være tale om de portrætbuster, som Hope havde bestilt i vinteren 1816-1817 under sit seneste besøg i Rom. Busterne forestillede to af hans sønner, Henry Thomas Hope, formentlig A266 (senere erstattet af A825), og Adrian John Hope, A826, Hope selv, A823, og hans hustru Louisa Hope, A824. Ikke alle busterne var dog færdige i 1821. For mere om disse buster se kommentarerne til brevene af antagelig august 1828 og 3.8.1829, samt Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 296-300.

  Henfører “il Sui conto” til Hope, må der være tale om eksempelvis bøger og kunstværker, som Hope under sit sidste besøg i Rom i vinteren 1816-17 havde bestilt eller indkøbt andetsteds til sine omfattende samlinger. Også af Hopes agent, Patrick Moirs brev af 8.4.1806 fremgår det, at andre af Hopes sager forventes at blive afsendt sammen med statuen af Jason med det gyldne skind, A822. For mere om Hopes samlinger se eksempelvis David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (edit.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008.

 5. Den her omtalte kopi af den oprindelige kontrakt mellem Thorvaldsen og Hope er i dag den eneste bevarede. Se afskriften, der formentlig er foretaget i forbindelse med dette brev, her.

 6. Efter denne formulering at dømme, må afskriften være blevet tilstilet Torlonia, formentlig af Hope selv, i håbet om, at den kunne bruges som pressionsmiddel overfor den langsommelige Thorvaldsen. Dette vides dog ikke med sikkerhed.

 7. Der kendes intet svar på dette brev, men det fremgår af Torlonias brev af 20.8.1821, at aftalen om at levere statuen ved sommerens slutning stod ved magt, omend Thorvaldsen endnu en gang udsatte leveringen, da sommeren var slut, jf. hans svarbrev af 21.8.1821.

 8. Torlonia har levnet en tom plads, hvor dagen skulle have stået. Formentlig er der tale om en dag henimod slutningen af maj, da Torlonia ikke før kunne regne med at have fået statuen leveret.

Last updated 05.10.2016