21.8.1822

Afsender

Hans Henrik Gunnerus

Afsendersted

Halden

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen! / Ridder af Dannebroge.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Gunnerus takker Thorvaldsen for donationen af relieffet Caritas, jf. A598. Gunnerus beretter, at han har kontaktet den tyske baron og finansmand Nathan Mayer von Rothschild (1777-1836) for at sælge relieffet, men afventer nu en tilbagemelding. Dog har Gunnerus endnu ikke modtaget besked om, hvorvidt relieffet er afsendt fra Livorno, men han regner med, at det er på vej. Afslutningsvis skriver Gunnerus, at han har sendt en kasse med sit prospekt af Trondheim som udtryk for hans taknemmelighed og som en beskeden gave til Thorvaldsen.

Dokument

FrederikshaldI i Norge d. 21de. Augustii 1822.


Min Velgjører!II


Ædle Mand! De har ved Deres, mig og min Familie endog overraskende, Ædelmodighed i Deres den sandeste, den reneste Menneskekjærlighed og Dyd udtalende Svarskrivelse af 24de. MaiiIII sidstl., rørt mig og Mine indtil Taarer. Det sjeldneste Hjerte ilede her med hvad Videnskaben og Kunstens Mesterhaand havde frembragt, fordi det gjaldt flere Menneskers Befrielse fra Lidelser.

De forbigik mine i Kiøbenhavn nedlagde Vidnesbyrde og BevislighederIV. Selv ædel og god, var de Lidendes Foredrag Dem Nok. Jeg søgte ikke feil, i det jeg søgte det store Menneske i den store Kunstner! Min Haand greb intet HalmstraaeV, men mødtes af Kraftens huldeste ArmVI.

Deres Høivelbaarenhed giver ej blot mig og alle Mine et os fra vore Lidelser frelsende Middel, men De giver tillige enhver Medlevende og selve Efterslægten et af de herligste Beviser paa hvad Mennesket kan gjøre for Mennesket, naar Følelser, begrundede i Religion, Dyd og Ømhed, leder den Dødeliges Anskuelser og Beslutninger.

Gud, den Evige belønner Dem! Deres skjønne Bevidsthed om en saa stor og god Handling mod en lidende Familie, skjenker Dem allerede paa denne Klode de højere Aandsnydelser! – Ej formaaer jeg, min ømme Egtefælle, eller vore Børn andet, end at sige Menneskevennen Thorvaldsen vores ligefremme hjertelige Tak! I dette naturlige Tak har Glæden bedugget Deres elskede Navn, og velsignet det. Aldrig overbevistes jeg mere om, at de inderlige Følelser Naturen gav Mennesket ved Glædens som ved Sorgens dybe Indtrykke, tillod den kun den klarere og fuldkomnere Fortolkning ved Følelsen selv, i den tause Taare – ingensinde ved Ord. Som Deres Velgjerning her mod os strækker sig i sine Følger ud over vores Levealder, idet den tillige vil have Indflydelse paa vore Børns Skjebne og Lyksalighed i Livet, saaledes prægede den sig ej blot i vore taknemmelige Hjerter, men vil tilligemed Deres Navn opbevares, elskes og høiagtes i vor Afkoms fjærnere Led.

Sandelig, Dydens og Menneskekjærlighedens Trophæe hviler i den ophøjede Gave, i det skjønne Konstens Offer, der kom fra Deres, fra den uforglemmelige Haand, som forvandlede Sorgens mørke Billeder til Glædens.

Jeg skylder at nævne Deres Høivelbaarenhed Aarsagen, hvorfor denne min Skrivelse nu først afgaaer: Efter en Vens Tilskyndelse gjorde jeg den Østerrigske General-Consul i London, Banqeuren Hr. N.M. von RothschildVII Tilbud at vorde Kunstværkets Ejermand. Vi gjorde Regning paa inden en Tid af 5 à 6 Uger at kunne indhente hans Svar, hvorved jeg tillige vilde havt den Glæde at melde Dem denne Realisation, men i disse Dage erfaredes, at han var og maaskee endnu er fraværende paa en Reise til Frankfurt, og saaledes vil sandsynligen endnu nogen Tid medgaae inden hans Beslutning indløber. Ej kunde jeg nu længere opsætte denne min behagelige Pligt, men forbeholder mig at give min VelgjørerVIII nærmere Underretning i sin Tid. At jeg efter Andres sildigere Raad vilde ved Lodtagning i det nordlige Evropas vigtigste Steder, London og Paris indbefattede, udbringe en ulige større Rednings- og Velfærdssum, er aldeles vist; men foruden at jeg ønskede mig Vished om, at Stykket maatte indtage en værdig og stadig Plads, var det mig tillige om Tiden at gjøre.

Vel har jeg ej heller endnu modtaget nogen Efterretning om Cassens Afsendelse fra Livorno, eller dens Ankomst til nogen nordisk Havn, men da af Liste der Børsen-HalleIX er seet, at til bemeldte Bye ere d. 17de og 19de Junii trende Skibe ankomne fra Østersøen, og den 23de f:M:X eet fra Gothenborg, saa har sikkert de Hrr. MarassiXI og StubXII med et af disse gjort Afsendelsen, og fandt jeg det ufornødent strax at tilskrive velbemeldte Herrer, der allerede havde modtaget Deres Hvbhs. egen Anmodning. Med Dagsposten har jeg derimod givet mig den Frihed at udbede mig disse Mænds Godhed i at ville modtage, og videre til Deres Hbhd: besørge en herfra for et par Uger siden til min Ven Hr. Kammerraad og Toldcontrolleur JohansenXIII i Helsingøer, for videre at afskibes til Livorno, afsendt Casse med paategnet Addresse til dem, samt forsynet med Hovedmærket: A.T.,XIV indeholdende det ommeldte Prospect af Staden TrondhjemXV, hvis Tegning var min Sommertidsfordriv i Fængslet, bedende Dem, med samme Hjertets Godhed at modtage dette svage Arbeide som intet andet end det ufuldkomneste Beviis paa min indtil Dødsøjeblikket taknemmelige Sjels Hengivenhed for min største Velgjører i Livet, og til en daglig Erindring om den Mand og Familie De frelste!

Enhver Følelse, enhver Yttring deler og underskriver her med mig min elskede Kone og vore 7 Børn. Vi bede alle til Gud, at Han vil skjænke Dem et langt og helbredsfuldt Liv!

Taknemmeligst og hengivenst:

  Anna Gotharda Gunnerus   Hans Henrik Gunnerus  
  fød Gadebusch      
Ditlev Gunnerus. – Anna Marie Lorentze Sophie Franziska Caroline
16 Aar gl. 14. Aar. 13 Aar. 11 Aar. 6 Aar
        holdt i Faders Pen.
Johan Ernst. Elisabeth  
4 Aar. 2 Aar. begge ligeledes holdt i sin Faders Pen.

Generel kommentar

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering

m7 1822, nr. 39

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 148.

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Kommentarer

 1. Frederiksten fæstning er beliggende i Halden, Norge. Gunnerus sad fængslet i Frederiksten fæstning pga. anklager om underslæb. Se referenceartikel for nærmere beskrivelse af Gunnerus’ situation og fængsling.

 2. Gunnerus omtaler Thorvaldsen som sin velgører, da Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 donerede relieffet Caritas (jf. A598) til Gunnerus som økonomisk bistand. For mere om Thorvaldsens værkdonation, se referenceartikel.

 3. Gunnerus henviser til Thorvaldsens brev af 24.5.1822.

 4. Gunnerus refererer her til sit første brev til Thorvaldsen af 16.3.1822. I brevet beretter Gunnerus, at han vil fremsende dokumenter og papirer fra en række embedsmænd til København, som vil bekræfte hans udsagn og udskyld. Se evt. referenceartikel for nærmere gennemgang af Gunnerus’ situation og fængsling.

 5. Gunnerus anvender talemåden “at gribe efter et halmstrå”, som jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 2), henviser til håbet om en sidste udvej eller redning. Gunnerus refererer herved til sit første brev til Thorvaldsen af 16.3.1822, hvor han i sin bøn om Thorvaldsens hjælp brugte udtrykket. I brevet her understreger Gunnerus dermed, at hans henvendelse til Thorvaldsen ikke var forgæves, eftersom Thorvaldsen donerer værket Caritas, (jf. A598). Se evt. referenceartikel for nærmere gennemgang af Gunnerus’ situation og Thorvaldsens værkdonation.

 6. Huldeste kommer af ordet huld, der jf. Ordbog over det danske Sprog betyder at være hengiven eller venligsindet. I denne sammenhæng udtrykker det Gunnerus’ glæde over, at Thorvaldsen har imødegået hans anmodning om hjælp. Se evt. referenceartikel for nærmere gennemgang af Gunnerus’ situation og Thorvaldsens værkdonation.

 7. Den tyske baron og finansmand Nathan Mayer von Rothschild (1777-1836). Bror til Carl Mayer von Rothschild.

 8. Dvs. Thorvaldsen.

 9. Gunnerus henviser til Börsen-Halle Hamburgische Abend-Zeitung für Handel, Schiffahrt und Politik. Meldinger om skibsfarten blev registreret af de danske kyst-signalstation og videreformidlet til offentliggørelse i aviser, bl.a. Börsen-Halle.

 10. Dvs. forrige måned.

 11. Den italienske vicekonsul og vinhandler Jean Marassi (?- efter 1825). Marassi blev ridder af Dannebrog i 1821, jf. Rud Bay: Sentimentalsk rejse giennem Europa til Algier 1816. København, 1919, p. 188.

 12. Den norske handelsmand Gerhard Stub.
  Stub og den italienske vicekonsul og vinhandler Jean Marassi (?- efter 1825) nævnes af Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 til Gunnerus som kontaktpersoner vedr. forsendelsen af relieffet Caritas (jf. A598) fra Livorno til Gunnerus i Norge.

 13. Her må være tale om den danske kammerråd og toldkontrollør Peter Nicolai Johansen (ca. 1775- efter 1840), som i Dansk Demografisk Database, jf. folketællingen 1834, angives at bo i Helsingør.

 14. Thorvaldsens initialer er af Gunnerus omgivet af både en cirkel og en rombe.

 15. I brev af 16.3.1822 skriver Gunnerus, at han vil sende sit prospekt af byen Trondheim, samt et eksemplar af kobberstikket af Fiskum Foss til Thorvaldsen. Men her omtaler Gunnerus kun prospektet af Trondheim. I breve fra Gerhard Stub af 23.5.1823 og 7.10.1823 fremgår det, at kassen med værket ankom til Livorno, hvorefter Stub af to omgange sendte besked til Thorvaldsen. Det har ikke været muligt at identificere hverken propektet af Trondheim eller kobberstikket i museets samling eller i auktionskatalogerne over bortauktionerede værker, jf. Fortegnelse over Thorvaldsens Efterladenskaber Auction Katalog 1849, Afskrift efter Protokollen over Auktion paa Thorvaldsens Museum 17. Novbr. 1858 og Custode A.T. Wilckens Bo 1880. Det er derfor endnu uvist hvad, der er hændt prospektet fra det ankom til Livorno i 1823, og hvorvidt kobberstikket ligeledes var en del af Gunnerus’ foræring og kassens indhold.

Sidst opdateret 07.01.2013