6.7.1816

Afsender

Heinrich Steffens

Afsendersted

Breslau

Afsenderinfo

På brevet ses spor efter rødt laksegl, men intet motiv.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hrn Ritter Thorvaldsen / Wohlgeb. / in Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Steffens minder Thorvaldsen om deres fælles ungdomsoplevelser i teaterforeningen, Borups Selskab. Han anbefaler to tyske professorer til Thorvaldsens bekendtskab, idet han samtidig roser Thorvaldsens kunst.

Dokument

Breslau d. 6 Julii 1816.

Kiære Thorvaldsen! erindrer De Dem et ungt Menneske, en Student, som, nu omtrent for 24 Aar sidenI, i Kiøbenhavn var saa lykkelig at nyde Deres Omgang ? Det var i Borups SelskabII, hvor vi noglegange spillede sammen. – Steffens heder jeg – skulde De gandske have glemtIII dette Navn ? Jeg tør være stolt af, at jeg dengang alt ahnede det Overordentlige, som vi torde vente af Dem. – Skulde ikke enkelte Tydske, ogsaa mine egne Landsmænd, fornemmelig mine dyrebare Venner, den altfor tidlig døde BartholinIV, og OehlenschlægerV undertiden have fornyet Erindringen om mig ? I denne Forudsætning vover jeg at anbefale Dem to tydske Lærde, begge berømte i deres Fag, Regieringsraaden og Prof. v. RaumerVI og Prof. v.d. HagenVII. De ønsker at giøre en Kunstners Bekiendtskab, som ikke blot er en Ære for sit Fødeland, men ogsaa en Ziir for sin heele Tidsalder. Efterverdnen vilde maaskee tvivle paa, at vor Tid var i Stand til at naae Kunstens høyeste Sands, dersom ikke den Mand, som vi ere stolte af, at kalde vor Landsmand, ved udødelige Værker havde beviist det.

Deres
Steffens.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 26

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 301-302.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Både Steffens og Thorvaldsen var 24 år tidligere i 1792 begge medlemmer af det nedennævnte Borups Selskab.

  2. Den private teaterforening “Det Dansk-Dramatiske literaire Selskab”, også kaldet Borups Selskab.

  3. Thorvaldsen havde formentlig ikke glemt Steffens, som han kendte fra ungdomstiden i København. I hvert fald genoplivedes venskabet senere med flere gensidige besøg, se herom Steffens biografi.

  4. Thorvaldsens ven, Caspar Bartholin, som døde 1805 i en alder af blot 23 år.

  5. Digteren Adam Oehlenschläger, der ligeledes var Thorvaldsens ven.

  6. Den tyske historiker Friedrich v. Raumer (1781-1873), som var i Rom fra begyndelsen af november 1816-11.5.1817, jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, p. 471.

  7. Den tyske filolog Friedrich Heinrich v. d. Hagen (1780-1856), som opholdt sig i Rom fra begyndelsen af november 1816-6.5.1817, jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, p. 231.

Sidst opdateret 10.05.2011