18.4.1816

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rendsburg?

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr. Etatsraad Hansen! Endskiøndt jeg formoder dem i Besiddelse af lignende SvarskrivelseI fra Thorvaldsen saa vil jeg dog ikke undlade at tilstille Dem denneII til Giennemlæsning Den indeholder et om end udsat saa dog bestemt Løfte at komme tilbage til Fædrene Landet og derfor har det glædet mig
Et Brev fra LundIII som ligeledes vedlægges til Giennemlæsning indeholder de mest frydefulde Efterretninger om Eckersberg og er sielden i sit Slags, men giør tillige den beskedne Lund stor Ære
At UdstillingenIV har svaret til Forventning har glædet mig, den er jo ogsaa vist i offentlige Blade. Om Indtægten underretter De mig vel naar den er tilmede
For Deres Ulejlighed ved denne Lejlighed og ved Academiets højtidelige Forsamling havde jeg ønsket personligen at kunne takke Dem, modtag nu min skriftlige Erkiendelse af alt det meget Academiet skylder Dem – Baden har vist ej sagt for meget om det med vilde have havt mere Værd for Dem i en andens Mund
Det er vist saare vigtigt og godt at De sørger for Clemens VærelsersV Istandsættelse førend Fløttedagen[.] Jeg vil i min Svarskrivelse til Academiet som jeg i Dag ej have Tid til at afsende, forlange Udskrift af Regnskabet for afvigte Aar saaledes som det vil være indleveret til Kongen hvorom jeg har orienteret[?] Dem
Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse HrEtatsraad og Directeur Hansen Deres

velvillige og forbundne
Christian Frederik

Rendsburg[?] d 18 Apr 1816

De ville vise Baron Schubart Brevene fra T.VI og L.VII

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 40

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. brev af 22.3.1816 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

  2. Jf. brev af 20.3.1816 fra Thorvaldsen til Christian 8.

  3. Den danske maler J.L. Lund.

  4. Jf. Fortegnelse over de ved det Kgl. Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstsager, København 1816, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  5. Jf. referenceartiklen Kunstakademiets boliger.

  6. Dvs. Thorvaldsen.

  7. Dvs. J.L. Lund.

Sidst opdateret 23.01.2014