12.11.1819

Afsender

Frederik 6.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udnævnelsen.

Resumé

Kommentarerne til denne udnævnelse er under udarbejdelse.

Dokument

Vi Frederik den Siette

af Guds Naade Konge til Danmark de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg;
gjøre vitterligt: at Vi allernaadigst have fundet for godt, at beskikke Os Elskelig Bertel Thorwaldsen, Professor ved Vort Academie for de skjønne Kunster og Ridder af Dannebrogen til Vor virkelige Etatsraad og dertil hermed i Kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne Bestallings Dato af ved alle forekommende Leiligheder ikke alene have Deel i alle de Rettigheder og Friheder, som Rangspersoner efter Loven ere tillagte, men endog efter sin Anciennitet nyde den Rang udi Sæde og Gang, som ham, efter Rangforordningen af 14de. October 1746 dens tredie Classe, Nummer Tre, kan tilkomme, og derfor af Alle agtes og ansees. –
Thi skal hanI fremdeles være Os, som sin absolute og souveraineII Arve-Konge og Herre fuld og tro, Vort og Vort Kongelige Arvehuses, Gavn og Bedste søge, videIII og rammeIV, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekommeV og afværge, saa og, om Vi ellers maatte finde for godt, ham i et eller andet Tilfælde Noget til Vor Tjenestes Befordring at anbefale, da Saadant troligen forrette, samt i saa Maade ikke for Nogen aabenbare, hvad samme hans Forretning vedkommer og hemmeligt bør at holdes, Alt efter den Eed, han Os derpaa forhen allerunderdanigst gjort og aflagt haver. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 12te. November 1819. –

Under Vor Kongelige Haand og Seigl
Frederik R

KaasVI ColdVII MonradVIII ØrstedIX BernerX LassenXI

Bestalling
[xxxx]
Cand.

for Professor ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster og Ridder af Dannebrogen Bertel Thorwaldsen, som virkelig Etatsraad. –

[på første side af udnævnelsen nederst på siden er tilføjet:]
aldeles gratis.
Ronne
[xxxx]

Arkivplacering

m29 II, nr. 21

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Passagen herfra og frem til …hindre, forekomme og afværge optræder også ordret i Thorvaldsens udnævnelse til professor på Kunstakademiet i København 14 år tidligere 7.6.1805.
  Der er åbenbart tale om automatisk bureaukratiprosa.

 2. Dvs. enevældige.

 3. Dvs. give, yde, se denne betydning af verbet vide i Ordbog over det danske Sprog.

 4. Dvs. træffe, udtrykke, gengive på rette måde, korrekt, se betydning 2,3 af verbet ramme i Ordbog over det danske Sprog.

 5. Dvs. komme i forkøbet, hindre, se betydning 5.1 og 5.3. af verbet forekomme i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Den danske gehejmestatsminister, jurist og officer Frederik Julius Kaas.

 7. Den danske generalprokurør og jurist C.M.T. Cold.

 8. Den danske embedsmand og kancellideputeret Peter Johan Monrad.

 9. Den danske jurist, embedsmand og minister A.S. Ørsted.

 10. Berner er endnu uidentificeret.

 11. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

Sidst opdateret 14.12.2015