4.2.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til: / Den høye Kongelige Kommission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses / Opførelse
Udskrift: Til / Den Kongelige Commission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses / Opførelse / i / Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Underdanigst

P:M:I

Ved at tilmælde den høye Kommission; at jeg er i fuld Beskiæftigelse med de mig forundte Arbejder til det Kongelige Slot, tager jeg mig her ved den Friehed i følge Hr Professor Hansens yttring: at han aldrig vilde være i Forlægenhed: at anbringe enten Statyer, Grupper, eller Basreliefe, i en saa betydelig stor Bygning, ønskende kuns at have noget fra min Haand – Og overbeviist om at den høye Kommission ønsker af mine Arbejder til Slottets Prydelse, tager jeg mig den Frihed at anmærke: at uagtet man i Rom kan lettere end nogen anden Sted have duelige Folk til Hjelp i det Mekaniske; udfordres til Marmor Arbejdets udførelse lang Tiid og da des uden mine flere Bestillinger holder mig beskiæftiget troer jeg saa meget mere at burde foreslaae den høye Kommission: nogle af mine Arbejder som jeg for egen Regning haver udført, nemlig nogle Figurer som for et hvert Kabinet ere passende og ere følgende. En staaende Psyche i Begreb med at aabne Vasen hun skulde bringe Venus; En Venus i den Høyre Haand holdende Æblet modtaget af Paris, tagende med den Venstre Haand efter sine Klæder; og Gruppe forestillende Amor og Psyche; Omnævnte ere alle af det skiønneste hvide Marmor som man vil ønske sig og hvad Arbejdet angaaer smigrer jeg mig, at kunde være det bekiændt og kan jeg overlade disse Arbejder for hosføyede Priser –
Dersom den høye Kommission skulde billige mit Ønske saa beder jeg underdanigst at den høye Kommission snarest muligt vilde behage at meddeele mig dets ærede Svar, da jeg i denne Forventning lover ikke at tage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder indtil jeg des angaaende haver erholdet den høye Kommissions ærede Efterretning – Jeg anbefaler mig

Rom d 4d Februari 1809 underdanigst
B. Thorvaldsen


Psyche. Høye 2 Al: 4 tom
Venus. Høye 2 Al: 4 tom
Gruppen Amor
og Psyche Høye 2 Al: 3 tom
600 Piaster
500 –––––
 
1000 –––––

Oversættelse af dokument

Most humbly

P.M.

Informing the high Building Commission for Christiansborg Palace that I am fully occupied with the works commissioned from me for the royal palace I now take the liberty following professor Hansen’s remark that he will never be in trouble to place either statues, groups or bas-reliefs in such a large building, he only wished to have some works from my hands – And convinced that the high Building Commission wants my works for the ornamentation of the palace I take the liberty to point out: that although in Rome you more easily than in other places have capable people to help in the mechanical work it takes a long time to execute the work in marble and as furthermore my other commissions keep me occupied I think I should rather recommend to the high Building Commission: some of my works which I have executed at my own expense, namely some figures which are suitable for each cabinet and are as follows. A standing Psyche opening the vase she was to bring to Venus; a Venus in her right hand holding the apple she had received from Paris, with her left hand reaching for her clothes; and a group representing Cupid and Psyche; the mentioned are all of the most beautifully white marble you could wish, and as for the work I indulge in being satisfied with it and can let you have these works at the subjoined prices –
If the high Building Commission should approve of my wish I most humbly ask the high Building Commission as soon as possible to please inform me of your esteemed answer, as I expecting this promise not to make any decision about the above mentioned until I regarding this have received the high Building Commission’s information – I commend myself

Rome, February 4th 1809 Most humbly
B. Thorvaldsen


Psyche high 2 alen 4 tommer
Venus high 2 alen 4 tommer
The group Cupid and Psyche high 2 alen 3 tommer
600 Piaster
500 –––––
1000 –––––


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes to udkast til dette brev. Det ene er skrevet af Thorvaldsen selv og afviger på en del punkter fra dette brev. Det andet er næsten identisk med dette brev og ført i pennen af C.F. Høyer. Af disse grunde må førstnævnte antages at være skrevet tidligere i skriveprocessen.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 7

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

Sidst opdateret 04.11.2014