13.3.1811

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 13.3.1811.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Høystærede Hr. Etatzraad!
Deres kiære Breve har jeg med sand fornøyelse modtaget, da jeg deraf seer at Deres befindende gode Hr. Etatzraad er merkkelig Bedre som altiid vel Glæde mig usigelig at hiør det gaaer Dem vel. Ifølge Deres siste Brev erfarer jeg at De ønsker at see Tiiden an, før De beslutter: noget afsendt fra Rom – hvilket jeg finder meget remielig – Jeg har saaledes i Betragtnig af Tiider= og Omstændighederne solgt for billig pris Figuerne som De veed jeg havde tilbudet Commissionen for Slots bygningen i Kjøbenhavn – og tilhører nu Prinz Putbus. Jeg har den senere Tiid havt den fornøyelse at bidrage til Hr. Rauchs lykke, ved det at jeg i mit Brev til Kongen af Prøysen, angaaende Indbydelsen til Dronningen[s] Monument, yttrede: at jeg fandt det var ubillig at paatage mig et Saadandt Arbeide, da han selv havde egen Lands dugelege Kunstnere – Ifølge heraf har Hr. Rauch faaet benævnte Arbejde.
Iøvrigt hvad mig angaaer saa lever jeg ved det gamle og moerer mig fornærværende Tiid med at modellere en Amor. Jeg har vildet brag den gode Hr. v Smithen til Pr: Boniatofchy men han er endnu ikke kommen tilbage – Sigi. Antonino og Palmaroli lever vel og lade Dem paa det forbbindtligste helse – Efter seneste Efterretning fra Baron Schubar hedder det: at han den 15de. Apl rejser til Dannemark; hans Secretair Sigr. Olento og den lille Friderico Zoëga rejser med – han agter i August at komme ingen – til Italien. Efter Deres sædvanlige Bestemthed og Mod – varer det remelig ikke længe før Hr. Etatzraaden begiver sig paa hiemrejsen – og vel jeg da ønske at De ved Deres Ankomst til Fædrenelandet – maa have lige saa meget Lykke som De immer har den Virksomhed, til at befordre Konstens Fremme – Jeg takker Dem mange Gange for Deres meget underholdende Interessante Breve – Gid! De bestandig leve vel ønsker Deres ganske hengivne

Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

[...]

Most esteemed Etatsråd,
I have received your dear letters with true pleasure, as I from them see that your health, Sir is noticeably better, and it will always please me immensely to hear that you are in good health. According to your latest letter I learn that you wish to wait and see, before you decide anything dispatched from Rome – which I find very reasonable – Considering the times and circumstances I have for example at a low price sold the figures which you know I had offered to the Building Commission for Christiansborg Palace in Copenhagen – and now they belong to prince Putbus. Lately I have had the pleasure to contribute to the happiness of Mr Rauch by expressing in my letter to the King of Prussia regarding the invitation to the queen’s monument that I found it would be unfair to take upon myself such a work as he himself had his own country’s able artists. – As a consequence of this Mr Rauch has been allotted the mentioned work.
Besides, as for me I live as usual and at present enjoy myself modelling a Cupid. I have been wanting to bring the good Mr v. Schmidten to Pr. Boniatofchy [Poniatowski] but he has not returned yet – The signors Antonino and Palmaroli are in good health and most cordially send their regards – According to the latest information from Baron Schubart he is to go to Denmark on April 15th; his secretary signor Olinto and the little Friderico Zoëga go with him – he intends to come again in August – to Italy. According to your usual firmness and courage – it probably won’t be long before you, Sir set out on the home journey – and so I wish that on your arrival in the native land – you may have just as much success as you ever have in your enterprise to promote art. – I thank you very much for your very entertaining and interesting letters, May you ever take care of yourself, wishes yours sincerely,

Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Der findes to udkast til dette brev, ét egenhændigt, og et andet, som C.F. Høyer har nedfældet på papiret.
Der findes desuden en afskrift af brevet på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4752, 4o.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 154b

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 04.11.2014