7.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

Resumé

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipist. Se kommentarerne her.

Dokument

Tak gode Hr Conferenzraad for deres venskabel[i]ge Skrivelse, som jeg har modtaget den med stor Fornøilse[.]
Med san Glæde har jeg modtaget Deres Brev gode Her Conferensrad hvoraf i[e]g seer De lever vel og faaer en fuldendt sand bestemmelse af den en af denne skiøneste Prodotter [til] vor Frue Kirke[s] ful[d]endelseI

Det giør meg undt at [jeg] ikke har alt færde men jeg skal benytte den gode Leilighed saa meget som mulig og den hvad der [er] færdig tel at afsende er følgende Nemlig Christus og de 12 Apostler i Gibs.
De tvende 2de Cariatider til Thron gemakket i Marmor[,] Busterne af H K H prens Christians og hans Gemalinde Legeledes i Marmor
En Døbefong i Marmor som jeg gaaer til Island[.] alle fi jeg har til frontespizsten af Frue Kirke alle Figurer færdege forstelende Johannis som præger i Ørken alle figurne færdige og som jeg mener matte være af tyndt Bronz støbt i flære stekke [flere stykker] og sat sammen og kunde ved B stenner [stænger] fra Rykk [ryggen] af Fegurene en [ind] i muren næsten kunde Bære sig selv end at og treerne og forhøinegen hvor J[o]hansens staar paa kunne væres af tyndt udhamre[t] Metal saa Gesimsen nesten ikke har noget at bære[.] man har giordt overslag paa omtrendt 2000 F hvad de kunde koste at støbe i Paris[.] man kan ikke [hugge i] Marmor blokerne for til saadan sage[r?] for den pris og jeg ved ingen Materie for hvor Glimrene man passende og billigereII[.] de kat[?] som man har forvexlet med apos[t]len som aldrig har været min tankke at de skulde være af Bronz.
Di telader at jeg x og maa først spørge om De 4 Evangelister til NekkenIII i Portalet har jeg ikke begynd x formeles [formedelst] der er to af dem som er apostlen Johannes og Mateo som er EvakefelesIV og Apostel for ikke at repetere dem i samme Bygning
De 4 Evangelister til Portalet i Frue Kirkke for ikke at repeter[e] de to Apostler Johanes og Mateo som tillige ere Evangeliste[r] tror jeg det var bedre at giøre 2 Sibillre og 2 Profeder som har forudsagt Christus ankobmelse

Oversættelse af dokument

Thank you, kind Konferenceråd for your friendly letter which I have received it with great pleasure.
I have received your letter with true pleasure, kind Konferenceråd, from which I see you are well and get a complete true definition of one of these most beautiful products for the finishing of the Church of Our Lady

I am terribly sorry that I have not finished it all, but I shall make the best possible use of the good opportunity ready to be sent off are the following, namely Christ and the 12 Apostles in plaster.
The two Caryatids in marble for the throne room, the busts of H.R.H prince Christian and his wife also in marble
A baptismal font in marble, which I goes to Iceland. All fi For the pediment of the Church of Our Lady all figures ready representing John preaching in the desert I have all the figures ready and which in my opinion should be in thin bronze cast in several pieces and put together and by b poles from the back of the figures into the wall it could almost carry itself than to and the trees and the high ground on which John is standing could be made of thin metal hammered out so the cornice has almost nothing to carry. A rough estimation of about 2.000 F has been made of what it would cost to cast them in Paris. One cannot carve in marble blocks for such things at this price and I know of no substance for how perfect one more suitable and cheaper. The kat [?] which has been confused with the apostles whom I have never intended to be in bronze.
You permit me to x and first I must ask you about the 4 evangelists in the niche in the portal I have not yet begun because of two of them are apostles John and Matthew who are evangelists and Apostel not to repeat them in the same building
The 4 evangelists for the portal in the Church of Our Lady in order not to repeat the two Apostles John and Matthew who are also evangelists I think it would be better to make 2 sibyls and 2 prophets who have prophesied the coming of Christ[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes endnu tre udkast til det samme brev: Det ene er skrevet og tilrettet af en koncipist og må derfor sandsynligvis være senere i skriveprocessen; det andet er skrevet af Thorvaldsen selv, men dog mindre skitsepræget end nærværende udkast, mens et tredje – ligeledes med Thorvaldsens hånd – kun kort gengiver begyndelsen af skrivelsen.
Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 103

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108

Kommentarer

  1. Den sidste del af dette afsnit er noget vanskelig at tyde, og meningen er derfor ikke ganske klar.
    En mere forståelig udgave af samme passage kan ses i et andet af Thorvaldsens udkast lige netop til dette stykke.

  2. Meningen er lidt uklar, da der også her er tydningsvanskeligheder af teksten, og desuden gør Thorvaldsens stavning og forglemmelse af ord ikke forståelsen klarere.
    Meningen må dog være, at Thorvaldsen ikke kan tænke sig et bedre materiale end bronze til figurerne til Johannes-gruppen i trekantgavlfeltet på Vor Frue Kirkes facade.

  3. Antagelig menes “nichen”.

  4. Sandsynligvis menes her “evangelister”.

Sidst opdateret 21.11.2016