14.3.1843

Afsender

L.C. Panum

Afsendersted

Eckernförde

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S TI / Herr ConferentsraadII og Professor Thorwaldsen / Director for Kunst-AcademietIII / Storkors af Dannebrogen, Dannebrogsmand. etc etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Panum tilbyder Thorvaldsen at købe to Jens Juel-malerier, Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, B237, og Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, B238, som hun ønsker at sælge for at kunne understøtte sine børn efter sin mands død. Malerierne har hun arvet efter sin far, Thorvaldsens ungdomsven, kobberstikkeren G.L. Lahde. Såfremt Thorvaldsen er interesseret, vil hun lade sin ældste søn tage malerierne med til København, så billedhuggeren kan studere dem, før han endeligt beslutter sig. Hun opgiver ingen pris på værkerne, men lader det være op til Thorvaldsen at fastsætte denne.

Dokument

Høi= og Velbaarne

Herr ConferentsraadIV og ProfessorV Thorwaldsen

Tilgiv at jeg uleiliger Dem med disse Linier; dog som KunstnerdatterVI tager jeg ikke i Betænkning, at henvende mig til min FadersVII Ungdomsven, som jeg i min tidligste Barndom saa ofte hørte nævnet blandt Vennerne med Kjærlighed, saa Barnehjertet havde Vennen kjær, førend Beundringen for det overalt anerkjendte Genie, greb min Sjæl med Begeistring; dog alle de gamle Venner ere døde: Proffessor KlingbergVIII var den første som gik ind i Evigheden, min Fader fulgte nogle Aar senereIX og Professor FritzschX var den sidste af min Ungdoms faderlige Venner som jeg med Sorg skulde miste; dog Erindringen om Dem og hvad de vare for mig, fra den Tid af, at jeg kan erindre er mig dyrebar, og da jeg sikkert troer, at ædle og gode Menneskers bedste Skat er Erindringen, og at deres Hjerter ved tiltagende Aar, med end større Inderlighed, hænger ved Ungdommens skjønne Drømme, saa tager jeg ikke i Betænkning, at tilbyde Herr Conferentsraaden 2 meget gode Original-MalerierXI af Proffessor JuulXII, som have tilhørt min Fader Hofkobberstikker Lahde, de ere omtrent 4½ QuarteerXIII brede og knapt 3½ Quarteer høi, de forestille Overfarten over det store og lille Belt, det Ene fra den jydske Kyst, det Andet fra Fyens KystXIV. Malerierne ere godt vedligeholdte, og værdige en Plads i en god Maleriesamling: en ung KunstnerXV skal et par Aar førend, min Faders Død have copieret, for vores nuværende allernaadigste Konges SamlingXVI.

Min Stilling som Enke efter Regimentschirurg PanumXVII, Overlæge ved det Kongelige Christians Pleiehuus her i Eckernförde, der i sit Kald som Læge døde i en ung Alder, af en smitsom Nervefeber, gjør mig det nødvendigt og ønskværdigt, at sælge dem, da mine 7 BørnsXVIII Opdragelse som Pligt byder mig, at levendegjøre mine døde Skatte i dem; her er ingen Kunstsands, altsaa ingen Leilighed til, at afhændige Kunstproducter.

Skulde Herr Conferentsraaden efter ovenskrevne føle Lyst og Tilbøielighed til, at afhændige mig disse Malerier vil jeg glæde mig ved, at vide dem i min Faders Ungdomsvens Besiddelse, ved at vide dem en værdig Plads sikkrede og ønske, at Beskuelsen af dem, ligesaa ofte maae skjenke Dem Nydelse, som de have glædet mig: min ældste SønXIX som studerer i Kjøbenhavn, og boer paa det Ehlerske CollegiumXX, vil modtage Deres Høi og Velbaarenheds ærede Svar i denne Anledning, og i Tilfælde af at De godhedsfuld vilde reflectere herpaa, vil han modtage Deres ærede Svar, og da han i næste Maaned agter, at gjøre en Reise herover, saa vil jeg med ham sende disse 2 Malerier, saa at Herr Conferentsraaden kan tage dem i behagelig Øiesyn og saavelsom Kunstner som Menneskeven frygter jeg ikke af Dem, at see dem vurderet under Værd.

Med sand Høiagtelse anbefaler jeg mig Deres Høi og Velbaarenheds Bevaagenhed

Eckernförde d. 14de. Martz 1843. ærbødigst
   
  L.C. Panum
født Lahde

Generel kommentar

Thorvaldsen accepterede tilbuddet og betalte 100 rigsbankdaler for malerierne, jf. kvittering af 25.10.1843.

Arkivplacering

m25 1843, nr. 9

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B237 Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, Ca. 1800, inv.nr. B237
B238 Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, Ca. 1800, inv.nr. B238

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser. Se også denne artikel for mere om de øvrige titler, der nævnes i tilskriften.

 3. Dvs. Kunstakademiet, København, for hvilket Thorvaldsen var blevet direktør 28.3.1833, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Thorvaldsen udnævnes første gang til professor 23.9.1804 og flere gange efterfølgende, jf. referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Panum var datter af Thorvaldsens ungdomsven og kunstnerkollega, kobberstikkeren G.L. Lahde.

 7. Dvs. kobberstikkeren G.L. Lahde.

 8. Den danske læge Henrich Mathias Wilhelm Klingberg, som døde 1835.

 9. G.L. Lahde døde 1833, altså to år før ovennævnte Klingberg, så Panums erindring om, at hendes far døde sidst af de to, er gal.

 10. Den danske maler og Thorvaldsens ungdomsven C.D. Fritzsch, der døde 1841.

 11. Dvs. Jens Juels to malerier Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, B237, og Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, B238. Det købstilbud, som Panum her fremfører, blev positivt modtaget af Thorvaldsen, se kvittering for købet af 25.10.1843.
  Malerierne befinder sig stadig i Thorvaldsens malerisamling.

 12. Dvs. den danske maler Jens Juel.

 13. Dvs. et kvarter, 1/4 alen eller 6 tommer, jf. Ordbog over det danske Sprog, kvarter, betydning 2.5.
  Mht. alen, se referenceartiklen Mål og vægt.

 14. Panums beskrivelse af de to malerier er en smule unøjagtig både mht. titlerne og målene, jf. malerisamlingen.

 15. Hverken kunstner eller de i det følgende omtalte kopier efter Juels malerier kendes p.t.

 16. Dvs. Christian 8.’s malerisamling.

 17. Dvs. hendes afdøde mand, læge Jens Severin Nathanael Panum (1792-1836).

 18. Af de syv børn kendes pt. kun følgende sikkert af navn: den senere berømte læge og fysiolog, Peter Panum, der omtales yderligere i det følgende. Der kunne desuden meget vel være tale om flg. tre børn og unge, der er fordelt på tre forskellige husstande i Eckernförde og Waabs i 1845, sandsynligvis som en konsekvens af faderens død i 1836: Franz Panum, 10 år i 1845, Sophie Panum, 16 år i 1845 og Wilhelmine Panum, 19 år i 1845, jf. Dansk Demografisk Database, søgning på Panum under Folketællinger, Sydslesvig Amt. Desuden findes en Frantz Panum, der angives som værende 25 år i 1850 og bosiddende i København hos den norskfødte Johannes Irgens, 65 år, blikkenslagermester og huusfader. Panum angives som skolediscipel og “min pleiesøn, søn [af] regimentskirurg Panum”, jf. Dansk Demografisk Database, søgning på Panum under Folketællinger, Københavns Amt

 19. Dvs. den danske fysiolog Peter Panum.

 20. Dvs. Elers Kollegium i København, der i dag stadig fungerer som kollegium for studerende ved Københavns Universitet.

Sidst opdateret 08.08.2016