23.11.1808

Afsender

Poul Scheel

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Scheel forsikrer Thorvaldsen, at han ikke er glemt i København og beder samtidig Thorvaldsen huske den buste, han har bestilt af fødselslægen Mathias Saxtorph. Han udbeder sig i det hele taget nyt og sender hilsener til venner i Rom.

Dokument

Einlage an Freund Torvaldsen!
1808

At vi ikke glemmer Dem, kiære Torwaldsen, er ingen UnderI da vi saa ofte har den Glæde at læse Deres Roes i offentlige BladeII, men at De iblandt Deres genialiske Arbeyder glemmer Deres gode Venner i Kiøbenhavn, og navnligen mig og det Arbeyde De har havt den Godhed paa mit Bøn, at paatage Dem, – dette er alt for let muelig. Jeg benytter mig derfor af denne Leylighed, for at tilbagekalde Saxtorphs BysteIII i Deres Erindring. Vel sandt hans Ansigte er langt fra ingen af dem som kommer de skiønne Idealer nær, men en Mand der er i saa høy Grad fortjent af vort hele Fædreneland, fortjener at hædres ved at faae sin Byste udarbeÿdet af Dem. Lad mig derfor med et Par Ord høre hvorledes De lever, og hvorledes det gaaer med vor afdøde Saxtorphs Brystbillede. Dersom jeg erindrer vel, var ogsaa et PostamentIV bestilt til Bysten; men dersom dette endnu ikke skulde være taget i Arbeyde, kan vi for den lettere Transports Skyld lade os nøye med Bysten alene.
Hvorledes lever vores Ven KochV og ZoegaVI? jeg beder at hilse begge ret meget af mig.
Gid vi snart havde Fred at den igien aabnede Søefart maatte lade noget af Deres Mesterværker komme til os!

Jeg anbefaler mig til Deres venskabelige Erindring

Kbhvn d 23 Nov. Scheel
1808

Generel kommentar

Brevet er et led i korrespondancen mellem Scheel og Thorvaldsen angående den 24.12.1800 bestilte buste af den danske læge Mathias Saxtorph. Se evt. referenceartiklen herom.

Arkivplacering

m2 1808, nr. 6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899

Kommentarer

  1. Dvs. ‘intet under’ jf. Ordbog over det danske Sprog.

  2. For yderligere information om dette emne, se evt. referenceartikel om receptionen af Thorvaldsens værker.

  3. Den jf. brev af 24.12.1800 fra Poul Scheel til Georg Zoëga bestilte buste af lægen Mathias Saxtorph. Da busten imidlertid ikke blev afsendt af Thorvaldsen (trods dette og tidligere rykkerbreve for busten og svar fra Thorvaldsen, afbestiltes busten endeligt 28.7.1810). Imidlertid fremgår det af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806, at busten allerede på dette tidspunkt stod færdig (omend han i konceptet til brevet indrømmer, at han ikke selv har gjort den), og af et senere brev fra Scheel 30.11.1810 fremgår, at Friederike Brun havde fortalt, at hun havde set den. Dette faktum fik Scheel til at gentage ønske om at få sin bestilling sendt til Danmark. Trods disse henvendelser fra Scheel om busten og dens hjemsendelse fik Scheel, der døde i 1811, aldrig busten at se. Den blev først hjemsendt sammen med en større mængde værker i Thorvaldsens sidste leveår, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 80. For udførligere information, se evt. referenceartiklen om Saxtorphs buste.

  4. Formentlig har Scheel erindret rigtig, jf. hans brev 24.12.1800, hvori han beder Zoëga forhøre sig hos Thorvaldsen angående prisen på en buste og et tilhørende postament.

  5. Den tyske maler Joseph Anton Koch.

  6. Thorvaldsens mentor og ven Georg Zoëga.

Sidst opdateret 07.01.2013