27.11.1845

Afsender

Gottfried Rosenberg

Afsendersted

Skanderborg

Afsenderinfo

Stort velbevaret rødt laksegl. Rundt poststempel med teksten: “SKANDERBORG 28 11 1845”

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S: T:I / Hr: Justitsraad Professor / Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand / paa Charlottenborg / i / Kjøbenhavn / betalt.
Tilskrift: S T: / Hoiædle og Velbaaren / Hr: Justitzraad Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rosenberg rykker Thiele for manglende pengeudbetaling til billedhugger Holbech i Rom. Rosenberg havde tidligere på året overført pengene til Thiele, der skulle betale Holbech for reliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

Dokument

Skanderborg den 27de November 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Efterat salig Conferentsraad Thorvaldsen, fra Rom i Skrivelse til mig af 12te September 1842II, havde tilmeldt mig, at han havde overdraget Herr Billedhugger HolbekIII sammested Udførelsen af de til hoisalig Kong Frederik den 6tes MindestøtteIV bestemte Skulpturarbeider under Herr Conferenzraadens Raad og Veiledning, og at det af CommitteenV for Mindestøttens Oprettelse, til disse Skulpturarbeiders Udførelse havede Beløb af 4000rbd, ville være tilstrækkelig til sammes Bekostning efterdie Conferenzraaden alt tidligere skriftlig havde tilmeldt Committeen, at han for at forfærdige Modellerne til disse Sculpturarbeider aldeeles intetVI ville have; har jeg Tid efter anden forskudsviis sendt Herr Holbek tilsammen 3000rbd nemlig 1000rbd som jeg personlig leverede Conferenzraaden og 1000rbd som jeg sendte Conferenzraaden med Posten samt 1000rbdsom jeg sendte Herr Holbek til Rom saa at Committeen efter Modtagelsen af Sculpturarbeiderne endnu var Herr Holbek 1000 Rbd skyldig hvilke jeg under 27de JuniiVII har været saa frie at oversende Herr Justitsraaden, med Bøn om godhedsfuld igiennem De Herrer Executorer i salig Conferentsraad Thorvaldsens Boe, at ville foranledige Herr Holbek bemeldte Beløb tilstillet; hvilket jeg troede saa meget meere passende, da Sculpturarbeidernes Overdragelse til Herr Holbek var skeet igiennem Herr Conferenzraaden; og Executorerne saaledes erfarede, at Committeens Gield til Holbek behørig var berigtiget. – Imidlertid er her under min Sygdom fra Herr Holbek indløbet en Skrivelse fra Rom af 17de SeptemberVIII, hvori han melder, at han befinder sig i den yderste Forlegenhed, fordie han endnu ei har modtaget bemeldte Restbeløb af 1000rbd, og beder Committeen til ham snarest mulig at oversende samme; men da jeg indtil for nogle Dage siden og altsaa i fulde 3 Maaneder har været meget heftig angreeben af en meget haard Sygdom, under hvilken jeg aldeeles har været ude af Stand til at foretage det endog allerubetydeligste Arbeide; saa er jeg derved blevet forhindret i, hor Herr Justitsraaden ærbødigst at forespørge, om det Holbek endnu skyldige, Dem oversendte Restbeløb af 1000rbd, muligen senere end den 7 September d: A:, godhedsfuld maatte være bleven foranstaltet Herr Holbek tilsendt; hvorom jeg ønskede Underrettning inden jeg besvarer Holbeks Skrivelse af 17 Sept: Hvilken Underrettning jeg herved ærbødigst beder mig godhedsfuld meddeelt.

Deres med særdeeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
GRosenberg.

[På den anden led i margen er skrevet:]
Summen remitteret ved at trække paa Bravo, 4 Dec 1845

meldt Oberst Rosenberg d. 6 Dec s.A.

Generel kommentar

En rykker fra Holbech til Rosenberg tyder på, at pengene endnu ikke er nået frem.

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 86

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dette dokument findes pt. ikke i Arkivet.

  3. Den danske billedhugger C.F. Holbech.

  4. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

  5. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  6. Thorvaldsen påtog sig ganske vist at modellere reliefferne gratis, men omkostningerne til indkøb af marmor samt udhugningen af reliefferne beløb sig til i alt 4000 rigsbanksdaler.

  7. Se brevet af 25.6.1845.

  8. Dette dokument kendes pt. ikke.

Sidst opdateret 26.11.2018