1.11.1830

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Frederik 6.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop til kongen og opfordrer til, at han får bestillinger, der kan forsørge ham og lade ham udfolde sit talent.

Dokument

Ligesom jeg tidligere med Glæde meddelte Hr: Historiemaler A: KoopI et VidnesbyrdII, hvori jeg, Sandheden tro, omtaler paa det varmeste hans Flid og overordentlige Fremskridt i Konsten, saaledes kan jeg efter hans senest udførte Arbeider ikke andet end blive min første Mening tro, og anbefaler ham til Hans Majestæt Kongens Naade med al den Deeltagelse, som hans Talent fortjener, forenet med hans utrættelige Iver for stedse at gjøre sig mere fuldkommen i hans vanskelige Fag; jeg tillader mig tillige at yttre, at et ham allernaadigst forundt Overdragende af et Arbeide af Omfang, saavel vilde give Hr Koop Anledning til paa en tilfredsstillende Maade at udøve sine erhvervede Kundskaber, som ogsaa være en fortjent Opmuntring og den Udvej for ham, der ene er istand til at holde trykkende Næringssorger borte fra ham og hans liden FamilieIII. –
Rom d: 1ste. November 1830. Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Just as before I with pleasure gave historical painter Mr A. Koop a good testimony in which true to truth I warmly mention his diligence and extreme progress in art I cannot but stay true to my first opinion after his latest executed works. I recommend him to the grace of His Royal Majesty with all the sympathy, which his talent deserves combined with his tireless anxiety always to become more perfect in his difficult profession. Furthermore, I venture to say that work of some dimensions most graciously assigned to him would be occasion for Mr Koop to practise his acquired knowledge satisfactorily as well as be a deserved encouragement and the only means for him able to keep pressing financial difficulties away from him and his small family. –
Rome, November 1st 1830. Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Thorvaldsen sendte antagelig også en lignende anmodning= til sekretæren for Fonden ad usus publicos, Jonas Collin.

Tiltaget gav øjensynligt pote, eftersom Collin i brev af 29.1.1831 meddelte Thorvaldsen, at Koop havde fået en bevilling på 100 specier af kongen.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 72/1830

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop.

  2. Denne anbefaling kendes p.t. ikke.

  3. Koop blev i 1825 gift med arkitekten J.L. Thranes enke Giacinta, som han havde levet sammen med fra 1821. Både deres fælles børn og hustruens børn af første ægteskab var dermed en del af familien.

Sidst opdateret 04.04.2017