8.11.1822

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Fonden ad usus publicos

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Med den største Forneyelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler Hr: Koops Arbeider, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og Dygtighed, ligesom jeg ogsaa har havt Leilighed til at bemerke med hvor rosværdig Fliid Hr: Koop uophørlig arbeider fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at Hr: Koop sikkerlig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Undestyttelse, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle Hjem, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

A Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

With the greatest pleasure I can testify that having become acquainted with the works of historical painter Mr Koop I have become completely convinced of his unusual talent and skill, and I have also had the opportunity to notice with what commendable diligence Mr Koop incessantly works on – and I regard it my duty hereby to express my firm belief that Mr Koop will certainly do something very excellent in art and be a true credit to the native land as well as to his patrons, if by a most gracious royal support he could be enabled here in art’s ancient home to continue his studies and finish his education.

Rome, November 8th 1822

A Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Denne anbefaling ledsagede en af Koops mange ansøgninger til Fonden ad Usus Publicos. Se evt. det stort set enslydende udkast til anbefalingen for kommentarer til indholdet. Koop opnåede støtte i årene 1821, 1824-1827 samt 1830-1832.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Hermann Ernst Freund

Koncipistkommentar

Brevet er ført i pennen af H.E. Freund, men oprindelig konciperet af P.O. Brøndsted, se brevudkast af samme dato her.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsag nr. 1193/1822

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 06.11.2015