26.3.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Galleriet mellem Albano og Castel Gandolfo

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Galleriet mellem Albano og Castel Gandolfo

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard beskriver en udflugt til Roms omegn. Folke- og kunstnerlivet beskrives indgående. Thorvaldsen deltog nogle af dagene og deltog bl.a. i en munter frokost med vinsmagning.

Dokument

Løverdagen den 26de Martz i Galleriet imellem Albano og Castel Gandolfo.

Du gjør vist store Oine. ModerI sidder i Vognen og Maler, og jeg har sadt mig her ned for at tegne men det lader sig ikke gjøre, thi heele Flokke af Æsler og Heste gaaer forbi, deilige Hunde kommer hen og tale til mig, [...] en Dreng med et Madonna Billed i en Kasse holder en lange tale for mig og sidder paa Skrenten ved Siden af mig og for at faae mig til at give en halv BajochII krammer han alle Madonna Gamle Lapper, og Glasperler ud, en 5 a 6 Mand som saae meget drabelige ud, kom ogsaa hen til mig og vilde see hvad jeg tegnede, [...] see der kommer en lille feed PreteIII ansattendes paa et lige saa fedt Æsel, see der kommer en heel Flok Mænd og Hunde, som gaae to og to bundne sammen, og som synge TarantellaIV […] I Dag er det Akkurat otte Dage vi har været i dette Paradis, bare der ingen slaae os i hjel af alle de forbi Gaaende; jeg troer jeg vilde begynde bag fra lige til, jeg kommer til forrige Løverdag. Nu da i Gaar […] om Formiddagen kjørte vi til Frascati hvor vi spiiste Frokost, og derfra til Grotta FerataV, hvor der var Marked; det var paa en smuk grøn Bakke gandske fuld af Gjedder, Æsler, Sviin som laae meget malerisk spredt ud med deres Griise omkring dem, store deilige Oxer, Heste – – længere nede vare opreist Tælte af et slags Græs (som man her har meget langt) hvori Folk sadde og spiiste og drak, der var en frygtelig Trængsel, og man saae mange smukke Grupper, SciusciaraVI Familier, med deres smukke Dragter sadde og omkring paa Jorden og spiiste Sild, der kravlede og en meget smuk Dreng og fløitede for en lille Griis en anden gav sin Griis Seletøi paa og fik den med Hylen og Skrigen op paa Æslet lidt længere henne holdt PrindsessenVII med sit Følge Froekost, Md BisonVIII ligeledes, smukke Piger stod og solgte CiambellerIX, som vi da kjøbte af, der slæbte Fader af med to Skinker, en frygtelig Skrigen med deres Vare hørtes overalt, nogle antændte Baal og kogte ved, og oppe imellem Sviinene sad en Forsamling Engelske Damer og tegnede […] Torsdage den 24de vare vi om Formiddagen i stygt Veir, Alle undtagen stakkels Mutter [,] Thorwaldsen ogsaa som kom herud Onsdagen, paa Monte Centille hvor der skal være meget en smuk Udsigt, men den saa vi ikke … vi leirede os i nogle tørrede Blade under Træerne og spiiste der en meget lang og moersom Froekost, der blev serveret med mange Slags Italienske Viine, som ThorvaldsenX var uhyre fornøiet over, især Lacrima ChristiXI, han sagde de andre vare Lacrima DiavoloXII ; FlohrXIII improviserede om et stakkels Æsel efter at have været hos en Signora og havde spiist af en Sølvkop var blevet nødt til at gaae og sliide og slæbe, hvorover alle Æslerne istemte et frygteligt BrølXIV, da vi næsten havde drukket for meget, reed vi hjem og formedelst en meget rædsom Sadel var jeg nærved at fortvivle og falde af, hvorfor jeg til sidst maatte laane PetzholdtsXV Æsel. Vi kom da endelig hjem og spiiste, hvorpaa vi rede til Genzano da Md PlahteXVI der gav sit Pt MolleXVII [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Marie Puggaard har i dagbogen tegnet bl.a. Thorvaldsen under frokosten med de to omtalte vine. Se Saabye, op. cit., p. 95, i denne scanning for en gengivelse af tegningen i udsnit.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Bolette Puggaard.

 2. Dvs. den romerske møntenhed baiocco, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

 3. Dvs. en præst.

 4. Dvs. melodier til den italienske folkedans tarantella.

 5. Dvs. melodier til den italienske folkedans tarantella.

 6. Formentlig menes her sicilianske familier, muligvis med et bestemt erhverv, men det vides ikke med sikkerhed. Ordet Sciusciara kunne dog være afledt af siciliansk dialekt, jf. siciliansk wikipedia.

 7. Formentlig den danske prinsesse Charlotte Frederikke, der var bosat i Rom.

 8. Madame Bison er endnu ikke identificeret. Marie Puggaards frie stavemåde taget i betragtning kunne der dog være tale om den heller ikke endeligt identificerede madame Besson, der kendes fra et enkelt brev til Thorvaldsen dateret 1.10.1835.

 9. Dvs. italienske brød.

 10. Den følgende bemærkning er et godt eksempel på Thorvaldsens berømte og kortfattede humor, se evt. emneordet Thorvaldsens humor for flere eksempler.

 11. Dvs. Kristi tårer.

 12. Dvs. djævlens tårer.

 13. Dvs. den tyske maler Ferdinand Flor.

 14. [Marianne Saabyes note:] Historien stammer fra den antikke forfatter Apulejus’ fortælling »Det gyldne Æsel«.

 15. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

 16. Madame Plahte er p.t. ikke identificeret og staveformen er usikker.

 17. Dvs. en reference til det legendariske og festlige romerske Ponte Molle-selskab. At give Ponte Molle indebar foruden en masse festivitas, at man gav vin til de øvrige i selskabet for at fejre sin ankomst til Rom

Sidst opdateret 11.04.2020