7.8.1834

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hermann Ernst Freund

Modtagersted

København.

Modtagerinfo

Ingen Udskrift.
Tilskrift: S T. Hr Professor, Billedhugger H. Freund.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsens rejse til Danmark trækker ud, og han beder derfor Freund om at give ham en detaljeret fortælling om de hjemsendte kunstværkers skæbne; hvad er udpakket, hvor er de placeret, hvordan er tilstanden? Han beder desuden Freund forhøre sig om, hvorvidt hans datter Elisas medgift er bragt i orden, dvs. om den danske regering har indsat pengene i Nationalbanken som aftalt? Han skal bare svare med et “ja” eller “nej”. H.W. Bissen er netop rejst til Danmark, og han kan fortælle detaljeret om, hvordan det står til i Rom. Selv ønsker han at høre nyt om Freunds liv; det er så længe siden, han har hørt fra ham.

Dokument

Rom d. 7de. August 1834.

Kjære Hr: Freund!

Da det lader til at min Afreise til DanmarkI endnu drager sig længere ud, og der under disse Omstændigheder ere adskjellige Ting i Hjemmet, som jeg ønskede mig en nøjagtig Efterretning om, saa sender jeg Dem disse Linier med min hjerteligste Hilsen og med Bøn om at de i saa Henseende venskabelig vil være mig behjælpeligII. –
Jeg veed nemlig Ingen til hvem jeg kunde henvende mig bedre end til Dem for at modtage en omstændelig Beretning angaaende mine hjemsendte ArbeidersIII Skjæbne i Kiøbenhavn, hvad der er udpakket og hvad der endnu henstaar og hvor ? hvad der har lidt ved Transporten – kort sagt: en detailleret Fortælling af det Hele, hvilken De som min Ven og som den, der kjender Forholdene bedst vilde være istand til at give mig.
Foruden dette Andragende beder jeg Dem at vise mig nok en Godhed. Min DattersIV GiftermaalV har næmlig gjort mig det særdeles magtpaaliggende at indsætte saa hurtigt som mueligt 20,000 Spec:VI i NationalbankenVII. Jeg har i den Anledning ført BrevvexlingVIII med Hr: Konferentsraad CollinIX og Andre og opskrevet hvad mig tilkom i Hjemmet for leverede Arbeider, for saaledes af Regjeringen at faa denne Sum udredet, idet jeg tillige androg paa den Sikkerhed Regjeringen stedse vilde have i mine andre Arbeider, i Tilfælde at mit Tilgodehavende blev ringere end den omtalte Summa, der desuden forblev i Landet.
Jeg har imidlertid intet bestemt Svar modtaget, og da Tiden er mig om at gjøre, beder jeg Dem kjære Ven igjennem Vedkommende at erkyndige Dem om denne Sags Udfald: jeg ønsker kun et Ja eller Nej, forat jeg, i Tilfælde at Regjeringen nægter mig mit – jeg synes billige – Ønske, selv kan igjennem andre Veje faa denne Pengesag bragt i Rigtighed. –
Jeg veed kjære Hr Freund at De ikke unddrager mig Deres gode Bistand i disse tvende Anliggender, og jeg ønsker mig en Leilighed til at vise Dem hvor redebon jeg er til enhver Gjentjeneste. –
[Den resterende del af brevet er ikke konciperet af Ludvig Bødtcher, men skrevet af Thorvaldsen selv:]
Hr: BissenX rejste fra Rom d. 2 AugustXI, han vil best kunde fortælle Dem hvorledes det gaaer til her i Rom. Jeg ønskede at vide hvorledes det gaaer Dem Gode Ven jeg har saa lang tiid ikke hørt noget fra Dem. Gud give det maatte gaae Dem saa vel som det ønskes af Deres hengivne Ven

Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, August 7th 1834

Dear Mr Freund,

As it seems that my departure for Denmark still makes slow progress and as there under these circumstances are several things at home, about which I wish exact information, I send you these lines with my most sincere regards begging you to be so kind as to help me in this. –
Because I know nobody whom I could approach better than you to receive a detailed report about what has happened in Copenhagen to the works I have sent home, what has been unpacked and what still remains and where? What has suffered at the transport – in short: a detailed account of it all, which you as my friend and as the one who knows the particulars would be able to give me.
Besides this petition, I ask you to show me another kindness. My daughter’s marriage has made it rather important for me to place 20,000 Species in the National Bank as soon as possible. In this connection I have corresponded with Konferensråd Collin and others and noted down what was owed me at home for works delivered, so that I could be paid this sum by the government, also referring to the security the government would always have in my other works, should my account against it become less than the mentioned sum, which besides would remain in the country.
However, I have not received a definite answer and as time matters to me I ask you, dear friend, to procure information about how this case has turned out through the person concerned: I merely wish a yes or a no so that if the government refuses my fair wish I can in other ways get this money affair in order . –
I know, dear Mr Freund that you will not refuse me your kind help in these two matters, and I wish for an occasion to show how glad I shall be to return the service. –
[The remaining part of the letter is written by Thorvaldsen himself]
Mr Bissen left Rome August 2nd, he will better be able to tell you how things are in Rome. I wish to know how you are, good friend, for such a long time I have heard nothing from you. I wish to God you may be as well as wished by your respectful friend

Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Kunsthistorikeren Julius Lange skriver, at koncipisten er Ludvig Bødtcher, kun den sidste passus: “Hr: Bissen rejste fra Rom…[etc.]” er skrevet af Thorvaldsen selv; jf. Lange, op. cit.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 2. Jf. svarbrev af 6.2.1835 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 3. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 4. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

 5. Jf. Thorvaldsen-kronologien 25.12.1832.

 6. Jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 7. Jf. Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 8. Jf. dokumenter vedrørende emnet Elisa Paulsens medgift.

 9. Den danske embedsmand og jurist Jonas Collin.

 10. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 11. Jf. Thorvaldsen-kronologien 2.8.1834.

Sidst opdateret 12.06.2020