12.4.1842

Afsender

NN, Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Aarhus.

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Tekstens forfatter ytrer ønske om at opføre en højskole for bønderne, i stedet for en mindestøtte til ære for Frederik 6.

Dokument

Indsendt.
Også en Mening om Frederik den Sjettes Monument.

Der er nu allerede yttret saa megetI for og med Oprettelsen af Frederik den SjettesII Monument, at den virkelige Oprettelse upartisk ikke vil kunde finde Sted. Thi antager man endog og det med Sikkerhed at Pluraliteten er for denne Oprettelse, saa er Modpartiets Antal dog heller ikke ringe, især da det lader til at omfatte flere af Landets dygtigste mænd.

Hvad nu Projecterne angaaende Pengenes Anvendelse til et “Skanderborger Asyl“ eller til en “Frederik den Sjettes Psalmebog” angaaer; da troe vi neppe at noget af disse Forslag har vakt almindeligt, eller blot et nogenlunde Bifald – derimod troe vi, at Pengenes Anvendelse til Begrundelse at en nørrejydsk Høiskole for Bondestanden er i en høiere Grad skikket til at tildrage sig den Offentlige Opmærksomhed.

Frederik den Sjette var Bondens Fader og VenIII. Bondens Velvære var frem for Alt den Forevigedes Tanke – og det lykkedes ham ogsaa, at hæve Standen fra dens underkuede og fortrykkede Stilling til Velstand og Dannelse. Dog endnu Eet mangler! Kronen på hele Værket. Bonden fattes en Høiskole;IV en Høiskole til hans høiere Dannelse, en Høiskole til at lære ham at skatte sin Velstand ret.

Altsaa Intet Monument – men en Frederik den Sjettes Høiskole!

Carlo.V

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 12.4.1842. Det fremsatte ønske om at opføre en folkehøjskole til nytte for den generelle oplysning af bondestanden i stedet for et monument for Frederik 6., skal nok ses i forlængelse af skoleloven af 1814, der sikrede basal uddannelse til hele befolkningen.

Tanken om folkehøjskoler rundt om i landet til gavn for bondestandens almene dannelse var præsten og digteren N.F.S. Grundtvigs hjertebarn, og en væsentlig del af demokratiprocessen i perioden op til enevældens afskaffelse i 1848. Det er derfor interessant, at denne ide også kommer i spil i forbindelse med Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Se referenceartiklen om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke for mere herom.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 12.4.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Se emneordet Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke for en samlet oversigt over kilderne til sagen. Se i øvrigt referenceartiklen for mere herom.

  2. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  3. Der tænkes her på stavnsbåndets ophævelse i 1788, der lettede bondestandens stilling i samfundet betydeligt.

  4. Folkehøjskolerne var oprindeligt udtænkt af den danske præst og digter N.F.S. Grundtvig, men der var på dette tidspunkt endnu ikke oprettet en i Danmark. Den første var Rødding Højskole i 1844.

  5. Det er uvist, hvem denne Carlo er.

Sidst opdateret 19.11.2018