11.9.1840

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Folkeblad

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Billedhuggerkunstens Flor hos os.
(Fortsat*)I.)

Neppe gives der nogen nulevende Billedhugger, som staaer Thorvaldsen nærmere i Rigdom paa Ideer, i reen og dyb Skjønhedsfølelse, i Udførelsens Lethed og Sikkerhed, end Herman Wilhelm Bissen, Medlem af vort Kunstacademie: en Kunstner, som enhver Nation vilde være stolt af at besidde. Efterat siden Wiedewelts Tid neppe nogen større Statue er udført hertillands, er der i Bissens Attelier for Øieblikket ikke mindre end fire Marmorstatuer under Arbeide: Paris, der med Æblet i Haanden staaer hensunken i den Beskuelse af himmelske Skjønheder, som skal afgjøre hans Dom; Jægerinden Atalanta, Jægeren Cephalus, og Psyche, der med Fingeren prøver Spidsen af Amors Piil. Den første Statue er bestilt af den rige Handelsmand Bernus i Frankfurt am Main; de tre sidste ere bestemte for en Havesal i Etatsraad Bauers Landsted i Blankenese, tilligemed en fjerde, nemlig: Narcis, der bøier Hovedet for at betragte sit Ansigt i Vandet, hvilken Statues skjønne Gibsmodel endnu venter paa at see sit Afbillede fremstaae af Marmorblokken. Hvo der ønsker at see Stenen antage Form under Kunstens Haand, at see, hvorledes, som i en ovidisk Forvandling, den menneskelige Skikkelse udvikler sig af Stenens taagede Masse, og under Mejselen meer og meer tvinges ind til bestemte Omrids, hvorledes tilsidst med større Forsigtighed det fuldendte Billedes Grændse søges og afdækkes, — hvo der ønsker dette, har her den bedste Lejlighed dertil*)II. — Vender man Øiet fra hine yndige Skikkelser, saa møder det den herlige Statue af Anders Sandse Ørsted, siddende, i antikt Costume: et i høi Grad ædelt og storartet Kunstværk, der er fuldt skikket til engang at laane Marmoret sin Form paa det taknemlige Fædrelands Bud. — Vi kunne her ikke opholde os ved de mindre Værker, der ere under Arbeide, saasom de smukt tænkte og udførte Basrelieffer til Boesens og Petzoldernes Gravminder, eller de mange Skizzer og Buster, som vidne deels om Kunstnerens Rigdom paa Opfindelse deels om den geniale Maade, hvorpaa han veed at opfatte sin Gjenstand; men endnu maa anføres et overmande omfattende Arbeide, som i længere Tid har beskjeftiget Kunstneren, det er: Frisen til Riddersalen paa Christiansborg Slot, et Basrelief, der med en Høide af 1 Al. 7 Tom. vil gaae omkring alle fire Sider af Salen i en Længde af over 130 Alen og indeholde mere end 300 Figurer. Det forestiller, hvorledes Ceres og Bacchus, uddragende hver med sit Tog fra Olympens Guderforsamling, bringe deres Gaver og det ved dem betegnede civiliseerte og høiere aandelige Liv til Menneskeslægten, hvis første raae Tilstand er fremstilt i Scener af Fiskerens og Jægerens Færd og i vilde Kampe med Skovens Dyr og mellem Menneskene indbyrdes. Af dette store Værk, der udvikler en overordentlig Mangfoldighed i en ædel antik Stiil, ere omtrent de fem Sjettedele færdige og opsatte paa deres Plads. Men endnu vil det vare nogen Tid, før denne Strøm af Skjønheder er gaaet over Kunstnerens Modelleertavle. Næste Sommer venter han at have endt dette Arbeide samt de øvrige paabegyndte, og agter da for en Tid at reise til Rom, en Beslutning, hvortil desværre legemligt Ildebefindende ogsaa afgiver en Bevæggrund.

(Fortsættes)III.

Generel kommentar

Billedhuggerkunstens Flor hos os er en føljeton som blev trykt i Dansk Folkeblad henholdsvis 28.8.1840, 11.9.1840 og 18.9.1840. Dette er anden del i serien.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Dansk Folkeblad 11.9.

Emneord

Personer

Værker

A242 Conrad Hinrich Donner, 1840, inv.nr. A242

Kommentarer

  1. [Redaktørens note i den trykte tekst:]
    Til den i første Stykke af denne Artikel meddeelte Fortegnelse over Thorvaldsens Arbejder under hans nærværende Ophold hos os, maa endnu føies det nyeste: Büste af Etatsraad Donner i Altona.

  2. [Redaktørens note i den trykte tekst:]
    Af Marmorarbeider har Thorvaldsen i Danmark kun ladet udføre Lidet. I Rom er, som bekjendt, Hovedsædet for denne Green af hans Kunstnervirksomhed.

  3. [Min egen kommentar til teksten:]
    Fortsættelsen kan læses her.

Sidst opdateret 29.02.2016