22.2.1834

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Forklarer for Københavns kunstelskere, hvad grundene er til, at man endnu ikke har kunnet fremvise alle de kunstværker, som Thorvaldsen har hjemsendt september 1833 med korvetten Galathea. Nogle af forhindringerne skulle snart være overvundet, og publikum kan glæde sig til at se kunstværkerne på Kunstakademiets kommende udstilling i april 1834.

Dokument

  Nyheds-Post

–––––––––

Kjøbenhavn den 22de Februar 1834. – Hovedstadens Kunstelskere have saa længe med Længsel seet den Tid imøde, da de kunde glæde sig ved Beskuelsen af de med GalatheaI i September f. A.II hidkomne Thorvaldsenske Skulpturer, hvilken hidtil kun for en saare [r]inge Deel og ufuldkomment er bleven dem til DeelIII, at vi troe, det vil have ikke liden Interesse for dem at erfare noget Nærmere, saavel om de Hindringer, der hidtil har modsat sig deres Ønsker, som om hvor snart disse kunne ventes fjernede. – Som bekjendt ere Thorvaldsens colossale Christus-StatueIV i Marmor og den store Fronton til Frue Kirke i Terra cotta: “Johannes den Døber, der prædiker i Ørkenen”V (bestaaende af 14 Figurer), kort efter Hidkomsten blevne transporterede til Frue Kirke, hvor de befinde sig i de aabnede Kasser, Christusfiguren i selve Kirken og Frontonnen i den halvcirkelformede Gang bag Alteret. Det var først Bestemmelsen, at disse Skulpturer for MetropolitankirkenVI skulde opstilles samtidigen; men ved Aabnelsen af Kasserne befandtes nogle Dele af enkelte FigurerVII til Frontonnen aldeles knuste og andre i beskadiget Tilstand. Man har saaledes, selv om Aarstiden havde tilladt Frontonnens Opstilling og Befæstelse, ikke seet sig istand dertil, og troet det rigtigst at oppebie Thorvaldsens Ankomst hertilVIII og den Bestemmelse, han maatte tage i Henseende til Restaurationen. Christus-Statuen har vel kunnet opstilles; men da Thorvaldsen ei endnu selv har lagt den sidste Haand paa dette store Skulpturværk i Marmor, og skriftligenIX har tilkendegivet, at det er hans Ønske, ved hans Ankomst hertil, selv at overarbeide den hele Statue (der saaledes endog efter Opstillingen neppe desforinden burde afdækkes), har man troet at burde lade det beroe med Opstillingen til henimod den Tid, til hvilken Thorvaldsen kan ventes hertil, hvorved ogsaa blev vundet, at Gudstjenestens interimistiske Ophør i Kirken fra den Tid af at Stilladset blev opført indtil Afdækningen kunde skee, ei behøvede at finde Sted før efter de forestaaende høie Festdage i den stille Uge og PaaskenX. – Den for Christiansborg Slots DrabantgemakXI (ikke, som tidligere har været paatænkt, for ThrongemakketXII) bestemte store Friese i Marmor: “Alexanders Triumphindtog i Babylon”XIII, er, som bekjendt, endnu ikke fuldstændigenXIV hidkommen og de enkelte Stykkers Fuldførelse ved Sammenføiningerne vilde ialtfald endnu medtage en ikke ubetydelig Tid. De 19 Stykker af denne berømte Friese, som ere hidkomne, ere bragte til Christiansborg Slot. – I KunstakademietsXV LokaleXVI paa Charlottenborg sindes opstillet: GibsafstøbningenXVII af den ovenfor nævnte store Fronton af fritstaaende Figurer til Metropolitankirken (i hvilken Afstøbning dog savnes 5 af Figurerne, der ei ere hidkomne); Model af et tidligere til Fronton for Raad og DomhusetXVIII bestemt Basrelief, forestillende Jupiter paa sin Throne, Minerva og Nemesis, og paa begge Sider symboliske Figurer af Havet og Jorden;XIX Portrait-StatueXX og BüsteXXI af Hds. K. H. Prindsesse Caroline Amalia;XXII den berømte siddende Statue af Lord ByronXXIII i Legemsstørrelse; et Basrelief, forestillende “Tobias, som læger sin Faders Blindhed”XXIV, bestemt til Gravmæle over en berømt ØienlægeXXV i Bologna; en Suite af smaae BasreliefferXXVI i Gibsafstøbninger, forestillende erotiske Compositioner; den af Thorvaldsen til sit store Basrelief: “Alexanders Triumphindtog”XXVII ved dets Udførelse for Grev SommarivaXXVIII componerede Tilføini[n]gXXIX, forestillende Thorvaldsen selv, der fremstiller sit Arbeide for benævnte Kunstmæcen; Buste af BernetXXX etc., alle i Gibsafstøbninger. Paa Charlottenborg forefindes ogsaa de øvrige af Thorvaldsen hidsendte talrige, deels fuldendte, deels endnu ufuldendte Statuer, Basrelieffer og Buster i Marmor og Terra cotta, samt Gibsafstøbninger, alle endnu i Kasserne, hvilke man ei har villet aabne forinden Thorvaldsens nærmere Bestemmelse om disse Arbeider først var indhentet. Denne skal, efter Forlydende, nylig være indløben. Samtlige Arbeider ville, i Overeensstemmelse hermed, nu blive udpakkede, og alle de af disse Skulpturer, der ere fuldfærdige, kunne (tilligemed endeel andre, ligeledes med Galathea hidkomne Gibsafstøbninger efter Antiker og nogle Arbeider af nyere Mestere) ventes udstillede i April d. A.XXXI, ved Akademiets forestaaende Kunstudstilling,XXXII der saaledes i disse Mesterværker af Thorvaldsens Meisel vil vinde en sjelden Berigelse og give Fædrelandet et hidtil endnu uovertruffet Vidnesbyrd om den Kunstners skabende Kraft, der er Danmarks Stolthed og Gjenstanden for hele Europas Beundring.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Ottende Aargang, No. 38, 1834.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 22.2.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, Antagelig 1822, inv.nr. A316
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A132 George Gordon Byron, Tidligst maj 1831, inv.nr. A132
A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, Tidligst 1.1.1818 - Senest 1825, inv.nr. A738
A884 Horace Vernet, Antagelig 1832, inv.nr. A884

Kommentarer

 1. Dvs. korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 20.9.1833.

 3. Se hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der hidtil var kommet til Danmark og udstillet for offentligheden her:

 4. Kristus, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 5. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 6. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 7. Johannes Døberen, jf. A59, brækkede halsen, men skaden kunne uden videre repareres. En søn med sin far, jf. A61, og En jæger, jf. A67, fik knust benene og nye underdele skulle udføres, jf. brev af 6.2.1835 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 8. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 9. Thorvaldsen ønskede at færdig-retouchere Kristus på stedet, jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 10. Dvs. efter den “stille uge”, også kaldet “Dimmelugen”, den sidste uge af fasten op til påske, med helligdagene:

 11. Dvs. Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak), se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 12. Se dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Tronsalen.

 13. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 14. 19 af i alt 24 stykker af frisen var sendt med korvetten Galathea i 1833. De resterende fem stykker ankom med fregatten Bellona i 1835, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835.

 15. Dvs. Kunstakademiet i København.

 16. Her er der sandsynligvis tale om daværende Botanisk Haves læsesal (det nuværende Portikken under Kuppelsalen) på Charlottenborg i København, der i 1833 blev inddraget for at huse Thorvaldsens hjemsendte kunstværker, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 17. Kun syv af i alt tolv figurer til Johannes Døberens prædiken blev 1833 hjemsendt i gips til Kunstakademiet i København, nemlig: A59, A60, A61, A62, A65, A67, A69, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 18. Jf. artiklen Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 19. Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus og Jorden, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A316.
  Kilde: Kjøbenhavnsposten, 22.2.1834 og Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 227.

 20. Portrætstatuen af Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 21. Caroline Amalie, gipsafstøbning, jf. A754.

 22. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 23. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132.

 24. Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613.

 25. Den italienske øjenlæge, kirurg og professor Andrea Vaccà Berlinghieri.

 26. Der kunne måske være tale om:

  Se i øvrigt artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 27. Jf. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Villa Carlotta ved Como-søen, Italien, jf. A505, jf. dokumenter vedrørende emnet Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo.

 28. Den italienske greve Giovanni Battista Sommariva.

 29. Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, gipsafstøbning, jf. A738.

 30. Horace Vernet, gipsafstøbning, jf. A884.

 31. Dvs. dette Aar.

 32. Jf. Kunstakademiets udstilling 1834.

Sidst opdateret 24.07.2019