Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3543 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Teplice

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et sort laksegl forestillende en siddende person, der skriver. En lyre er placeret ved den ene fod. I seglets højre side ses en gående vinget genius, som skænker op i en skål på en piedestal.

15.9.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Italien Monsieur / Monsieur / A. Thorwaldson / &cr &cr &cr in / Rom / in Ittalien. Rome.
Poststemplet “30SET..”.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiære Thorwaldson

Det giør mig meget ondt at melde Dem, ieg ei kan have den Fornøielse at see Dem i Rom i Aar, da det ei bliver mig muelig at komme til Italien denne Vinter, men at ieg nødes at varme mig ved vores nordiske Kakkelovne i stæden for ved den skiønne italienske Soel; ieg ved derfor ei med Vished, naar ieg kan have den Lykke at mødes med Dem, men De veed vel ieg elsker Italien altfor meget, til nogensinde at give op Tanken igien at besøge det – mit Ønske er tillige stedse at treffe Dem der saa frisk og vel som ieg forloed Dem. –

Jeg haaber De snart vil underrette mig om at have afsændt de Ting, De har været saa god at love mig, at ieg kan have det at glæde mig over; – endnu har ieg een anden Anmodning til Dem, nemlig: Min Ven Labouchère ønsker saa meget at have Deres Venus, at han har bedet mig side Dem, at om De ei selv havde Tiid til at ende den, vilde han være fornøiet, om Tenerani ville paatage sig at giøre det; ieg skal indestaae Dem for Betalingen, og De behøver kun at henvænde Dem til mig derom. Naar den var færdig, ønsker han den sændt addressert saaledes:

P.C. Labouchère Esqr.
addresse Messrs. Baring Brothers & Co.

London.

Jeg veed De ei holder af at skrive, men maaske vil De faae Freund eller nogen anden at svare mig herpaa. Min Broder sændte Dem for nogle Aar siden een Deel Arbeids=Instrumenter giorte af en Bonde hos os af norskt Staal og Træ –; ieg har glemt at spørge Dem, omm De nogensinde har modtaget disse – de bleve sendte til Marseilles for at befordres videre.
Baillie deeltager med mig i de bedste og venligste Ønsker for Dem – og vi haabe begge om et Aar eller høist to at tage Dem i Haanden igien i Rom. Gud give Dem Held og Lykke i alt, hvad De foretager, og troe mig stedse en Dem meget hengiven Ven
Jørgen Knudtzon.
Min addresse er og bliver til
D’Hr. Bassenge &Co i Dresden

Teplitz 15de Septbr. 1824

Arkivplacering
m9 1824, nr. 78
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 37-38.

Emneord
Gaver til Thorvaldsen, andet · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Alexander Baillie
Værker
Sidst opdateret 18.08.2014 Print