Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3087 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Poststemplet: 7 NOV[EMBRE] / TIRA[?] HAMBOURG / [XXX]TA GERMANIAFORD

12.10.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A / Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen / Conseiller d’Etat & [xx] / à / Rome

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d. 12 Oct 1822

Høistærede gode Ven!

Det var i forrige Maaned 100 Aar siden den danske Skueplads blev aabnet, og Holbergs første Stykke blev opført. I den Anledning er der givet 5 Forestillinger med Holbergske Stykker (Jean de France |2 Gange|, politiske Kandestøber, honette Ambitioner og lykkelige Skibbrud) med Prolog og Epilog af Rahbek og med et Forspil af Oehlenschläger med Chor, og nogle af de interessanteste Personer i transparente Malerier. Publicum har taget varm Deel i denne Secularfest, og alle fem Forestillinger ere givne for fuldt Huus. Hver Aften var hans Holbergs Buste fremstillet paa Scenen og blev, under Parterrets Bifaldsyttringer, bekrandset. Busten var forfærdiget, saa godt som den for det Øiemed behøvedes, af Gibser Mølsted.

Ved denne Leilighed er den Idee opstaaet hos mig, om ikke vores Thorvaldsen skulde have Lyst til at sætte Krandsen paa Festen ved at skienke Skuepladsen Holbergs Buste, saaledes at den kunde anbringes i en Niche midt paa Skuespilhusets Facade? Jeg har ikke meddeelt Ideen til Nogen, men jeg har troet, ikke at burde tilbageholde den for Dem, som, det veed jeg, ærer Holberg, paaskiønner hans Fortienester og morer Dem ved at læse hans Lystspil. Hvad Indtryk det vilde giøre paa Publicum, at vi fik Holbergs Billed fra Deres Haand, behøver jeg [ikke] at sige.

Det gaae nu som det vil, jeg skal see til, at faae en god Tegning forfærdiget, og saa snart muligt Dem tilstillet.

Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring, beder Dem at hilse vore fælleds Bekjendte, isærdeleshed Freund, fra hvem jeg venter Brev.

med Venskab og Høiagtelse
Collin

Arkivplacering
m7 1822, nr. 55
Sidst opdateret 10.05.2011 Print