The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3087 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Poststemplet: 7 NOV[EMBRE] / TIRA[?] HAMBOURG / [XXX]TA GERMANIAFORD

12.10.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen / Conseiller d’Etat & [xx] / à / Rome

See Original

Kiøbenhavn d. 12 Oct 1822

Høistærede gode Ven!

Det var i forrige Maaned 100 Aar siden den danske Skueplads blev aabnet, og Holbergs første Stykke blev opført. I den Anledning er der givet 5 Forestillinger med Holbergske Stykker (Jean de France |2 Gange|, politiske Kandestøber, honette Ambitioner og lykkelige Skibbrud) med Prolog og Epilog af Rahbek og med et Forspil af Oehlenschläger med Chor, og nogle af de interessanteste Personer i transparente Malerier. Publicum har taget varm Deel i denne Secularfest, og alle fem Forestillinger ere givne for fuldt Huus. Hver Aften var hans Holbergs Buste fremstillet paa Scenen og blev, under Parterrets Bifaldsyttringer, bekrandset. Busten var forfærdiget, saa godt som den for det Øiemed behøvedes, af Gibser Mølsted.

Ved denne Leilighed er den Idee opstaaet hos mig, om ikke vores Thorvaldsen skulde have Lyst til at sætte Krandsen paa Festen ved at skienke Skuepladsen Holbergs Buste, saaledes at den kunde anbringes i en Niche midt paa Skuespilhusets Facade? Jeg har ikke meddeelt Ideen til Nogen, men jeg har troet, ikke at burde tilbageholde den for Dem, som, det veed jeg, ærer Holberg, paaskiønner hans Fortienester og morer Dem ved at læse hans Lystspil. Hvad Indtryk det vilde giøre paa Publicum, at vi fik Holbergs Billed fra Deres Haand, behøver jeg [ikke] at sige.

Det gaae nu som det vil, jeg skal see til, at faae en god Tegning forfærdiget, og saa snart muligt Dem tilstillet.

Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring, beder Dem at hilse vore fælleds Bekjendte, isærdeleshed Freund, fra hvem jeg venter Brev.

med Venskab og Høiagtelse
Collin

Archival Reference
m7 1822, nr. 55
Last updated 10.05.2011 Print