Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2036 af 10246
Afsender Dato Modtager
Lauritz Kruse [+]

Afsendersted

København

November 1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All / Chiarissimo e illustrissimo Signore / Signore Cavaliere Alberto Thorvaldsen / Professore di San Licia etc. / Trinita di monte, via Sistina, Palazzo To- / mato nr. 50 . in / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn i November 1818.

Kiæreste Thorvaldsen.

Hvis disse Linier komme Dem til Hænde, da overleveres det Dem af min gamle Ven og Lærer, nuværende Biskop Sørensen fra Cristiansand i Norge; uagtet alle politiske Omvæltninger dog endnu stedse vor Landsmand. Han har endelig været istand til at realisere et mangeaarigt Ønske, at see Konstens virkelig[e] Genier, og følgelig ogsaa et af dens værdigste Opholdsteder, Deres Attelier. Vilde De nu ovenikiøbet skiænke ham en Deel af det Venskab, som jeg haaber De endnu stedse bærer for mig, vilde det være mig saameget kiærere, som jeg ingen værdigere Mand kiender, hvem jeg vilde forunde det; Hav tillige den Godhed at overantworde ham i de bedste Hænder til paa kort Tid at faae alle Roms Merkværdigheder at see, og vær af den Godhed at give ham Anviisning paa Signore Fereri, til Værtinde, hvis hun endnu har nogle Værelser ledige, og disse convenerer ham. Jeg vil ikke i dette røre noget ved Frise,Sagen, da dette Brev sandsynligen ikke vil komme til Dem, førend langt hen i 1819; og jeg da haaber at være Dem endeel Miil nærmere end i Kiøbenhavn, i hvis aandsfortærende Omgivninger og legemsødelæggende Luft, jeg dog ikke venter at see Dem; som jeg skjuder mig fra, saasnart det paa nogen Maade er mig mueligt – indtil da glem ikke og ynd Deres Ven, som bestandig erindrer sig Dem og Italien med Kiærlighed og Længsel.

L. Kruse.

Arkivplacering
m5 1818, nr. 82
Sidst opdateret 10.05.2011 Print