The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2036 of 10246
Sender Date Recipient
Lauritz Kruse [+]

Sender’s Location

København

November 1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All / Chiarissimo e illustrissimo Signore / Signore Cavaliere Alberto Thorvaldsen / Professore di San Licia etc. / Trinita di monte, via Sistina, Palazzo To- / mato nr. 50 . in / Roma.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn i November 1818.

Kiæreste Thorvaldsen.

Hvis disse Linier komme Dem til Hænde, da overleveres det Dem af min gamle Ven og Lærer, nuværende Biskop Sørensen fra Cristiansand i Norge; uagtet alle politiske Omvæltninger dog endnu stedse vor Landsmand. Han har endelig været istand til at realisere et mangeaarigt Ønske, at see Konstens virkelig[e] Genier, og følgelig ogsaa et af dens værdigste Opholdsteder, Deres Attelier. Vilde De nu ovenikiøbet skiænke ham en Deel af det Venskab, som jeg haaber De endnu stedse bærer for mig, vilde det være mig saameget kiærere, som jeg ingen værdigere Mand kiender, hvem jeg vilde forunde det; Hav tillige den Godhed at overantworde ham i de bedste Hænder til paa kort Tid at faae alle Roms Merkværdigheder at see, og vær af den Godhed at give ham Anviisning paa Signore Fereri, til Værtinde, hvis hun endnu har nogle Værelser ledige, og disse convenerer ham. Jeg vil ikke i dette røre noget ved Frise,Sagen, da dette Brev sandsynligen ikke vil komme til Dem, førend langt hen i 1819; og jeg da haaber at være Dem endeel Miil nærmere end i Kiøbenhavn, i hvis aandsfortærende Omgivninger og legemsødelæggende Luft, jeg dog ikke venter at see Dem; som jeg skjuder mig fra, saasnart det paa nogen Maade er mig mueligt – indtil da glem ikke og ynd Deres Ven, som bestandig erindrer sig Dem og Italien med Kiærlighed og Længsel.

L. Kruse.

Archival Reference
m5 1818, nr. 82
Last updated 10.05.2011 Print