Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1496 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

4.2.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor og Ridder Thorvaldsen! Jeg veed ikke længe at være bleven meere glædet paa Kunstens Vegne end ved at erfare Hs Majestæts vor allernaadigste Konges Befaling at De Hr Professor igiennem Slots-Commissionen skulde indbydes at komme til Kiøbenhavn næste Sommer for at udføre noget af det Arbejde der ønskes og ventes af Deres Haand i det nye Slot og andre offentlige Bygninger hvorhos fri Rejse fra Italien hertil og tilbage til Italien samt 100 Spec: maanedlig i Diæter under Deres Ophold i Kiøbenhavn tilbydes Dem.
Jeg har det Haab at Tilbudet er antageligt, ogsaa med Hensyn til Deres Stilling i Italien, og at De, af Kierlighed til Deres Fædreneland, vil giøre det mueligt som ellers maatte være vanskeligt; jeg foreener mine Bønner med alle Kunstens Venners og seer de heldigste Frugter imøde af Deres Ophold i Kiøbenhavn. Slottet og Raad og Domhuset vil erholde Prydelser af Deres Haand som Hansens Mesterværk fortiener, men som deri ogsaa er regnet paa for at see dette fuldendt; hvad Tiden og Lejligheden ej tillader at udføre i Marmor det formes i Gibs (af herværende habile italienske Formere) og inde i Bygningerne skulle disse Figurer eller Basreliefs bevares for Efterverdenen, som Værker af Deres Mesterhaand. Frontespicerne komme til at skylde den samme Haand Tilværelsen som tegnede dem og hvilken visseligen gierne vil udføre dem; en Skole vilde disse Arbejder vorde for vore unge Billedhuggere og Tegnere hvilken i mange Aar vilde bære Frugter for Kunsterne i Fædrenelandet, udi hvilket Thorvaldsens Mesterværker nu savnes, lige saa højligen som de vilde vorde paaskiønnede i Tiden.
Dog neppe behøver jeg at lægge Dem denne Sags Vigtighed og Gavn for Deres og Fædrenelandets Kunstner Hæder varmere paa Hiertet, selv vil De finde sig dreven af Lyst dertil, det Forslag vilde jeg blot endnu giøre Dem at rejse hertil med vor udmærkede Maler Eckersberg som nyeligen har faaet sit Stipendium indtil 1’ Juli anviist til Hiemrejsen; vi vare da sikre paa inden vort Lands Grændser at besidde [inden vort Lands Grændser] de tvende Kunstnere, som, hvert i sit Fag, giøre den største Epoque i vor Kunsthistorie.
Maatte jeg bede Dem at meddeele Eckersberg tilligemed min forbindtligste Hilsen, ogsaa dette mit Ønske, som han fra sin Side vist usigelig gierne vil opfylde – ville De tillige bede ham, efter hvad Clemens nok allerede har tilskreven ham, at forfærdige Schizer til en Copie af en Gruppe efter Raphael f.ex. en hellig Familie, hvilken jeg ønskede udført efter hans Tilbagekomst.
Hvis Historiemaler Lund er i Rom da beder jeg ham hilset, med Ønsket at modtage Tidender om hans Velgaaende.
Hvad Deres Værelser og Atteliers angaaer, H. Professor, da ere de Dem reserverede paa Charlottenborg Slot, i den Hensigt derved at giøre Dem Opholdet i Kiøbenhavn saa meget des behageligere, og ville De heri gienkiende et Beviis paa den gode Villie der besieler Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Odense d. 4 Febr 1816

Arkivplacering
m4 1816, nr. 5
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 286-287.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets boliger · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 23.01.2014 Print