Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1407 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Holsteinborg

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med sort lak.
Poststemplet: “LIVORNO” og “7 FEBB[X]”.

9.1.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Chiarissmo ed Illmo Sigr / Sig:r Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / Trinta de’ Monti / a / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Holsteinburg den 9.de Januari 1815

Min bedste Thorwaldsen! Efter en lang og temmelig besværlig Reise igiennem Sveitz og Holland er jeg endelig ankommen i Fædrenelandet, og hvad meere er, nu befinder jeg mig paa denne Side af de stygge Belter. Imorgen reiser jeg til Kongens Kiøbenhavn, og derfra skal jeg nærmere tilskrive Dem for at mælde Dem hvorledes det staaer til hiemme, og for at kunde sige den gode og talentriige Malling hvorledes hans fortreffelige Fader, og elskværdige Familie befinder sig – Disse Linier ere blot bestemte til at bede Dem om jo før jo hellere at afsende den ypperlige Døbe Steen til Livorno til Handelshuuset i Sigri. Claussen e Ci.; thi der ligger just en seilefærdig Flensborger Skipper navnlig Hansen som i Februari afgaaer til Helsingør, og saaledes ville vi snart have den Glæde at besidde her dette Kunstens Mesterstykke. Hvad der især bevæger mig til at bede Dem indstændig min bedste Ven at haste denne Expedition er dette.

Jeg tilbragte aatte lykkelige Dage paa det yndige Trolleburg i en sand Engle Kreds, og da min Niece Grevinde Reventlow just efter 7 Aars Givtermaal nu endelig har den Lykke at være frugtsommelig, saa ønske vi alle, og det ret inderlig, at Daaben af dette første og kiere Barn maatte skee ved vor Thorwaldsens Døbe Alter. Glæden derover ville være stor. Jeg staaer Fadder, og med hvilken Entousiasmus ville jeg ikke være nærværende ved denne hellige Handling, naar jeg stod ved Siden af Deres skiønne Arbeide. En Ting maae jeg tilføye og som vist vil behage Dem, ligesom den har glædet mig. Jeg turde næsten ikke foreslaae den, skiøndt den altid var min Tanke. Man udbygger ved den smukke Kirke paa Trolleborg, et separat Capell til Døbe Steenen, og dette skiønt simpelt skal blive i den Romerske Smag. Beed min gode Ven Malling at giøre mig et Udkast til et sligt Capelle, [papiret mangler] [da vi have] meget brave Architecter, og endog Decorateurer som kunde giøre Friser runt omkring det indvændige Capelle, og ziire det med Flade rifflede Støtter i Corinthisk Smag. De kan ikke forestille Dem hvor glad jeg blev da min Søster Søn den ædle Grev Reventlow, foreslog at bygge et særskilt Capelle til Døbe Steenen. Jeg havde ikke vovet at foreslaae det fordi jeg frygtede for at man ville beskylde mig for Catholicisme – Nu seer jeg at jeg lever i et Land uden Fordomme, og dette glæder mig sandelig. Nu kan der blive noget ret skiøndt og udmærket af dette heele. Døbe Steenen bliver ophøyet ved Trappetriin, som marmoreres, og disse blive i en skiøn Stiil saaledes at ved Handlingen stiger man op med Barnet for at nærme det Daaben.

Hils den gode Brown fra mig. Siig ham at jeg har modtaget i Holland hans sidste Skrivelse for hvilket jeg takker ham hiertelig. Jeg besvarer det, saasnart jeg kommer til Kiøbenhavn. Hils ogsaa den gode Ekersberg hvis Navn priises i Fædrenelandet hvor man lader hans Talent vederfares største Ret.
””:/kommentar/39793
p(indented tight). Gierne ønskede jeg min og min Salig Kones Büste med sa[mme] Leylighed tilskikket til Livorno, da jeg ville udstille dem paa vort Academie.

Deres Tegning til det ypperlige Monument hvorved De udødeliggiør min Sal: Kone og mig, har jeg tilskikket vor ædle Prinds Cristian som for nærværende Tid er paa Augustenborg hvor han ægter vor Konges Søster Datter. Prindsen trøster sig over det uhældige Udfald af hans ædle Foretagende i Norge, ved Tanken om den herlige Constitution som han har skaffet Nordmændene, og som vil lykkeliggiøre denne store, og fortreffelige Nation! Gid Dannemark havde en lignende Constitution!!! Vor Konge er tilbedet i Vien hvor han spiller en skiøn Rolle – I en Beskrivelse af alle derværende Souverainer siger man: at han tænker for Alle, om Kongen af Preusen siger man: han tier for alle, om Kongen af Wurtenberg: han æder for alle, om Keyseren af Rusland: han elsker for alle; om Keiser Frantz: han betaler for alle – saa at vor Konge som tænker for alle, spiller den skiønneste Rolle.

Jeg omfavner Dem paa det kierligste. Svar mig paa dette Brev ved det Danske Huus Claussen og C.i i Livorno, ved hvis Middel De nok allerede har modtaget de tre Bassirelievi som De forfærdigede i Luccas Bader.

Deres hengivne Ven
Baron Schubart

Arkivplacering
m4 1815, nr. 2
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Personer
Alexander 1. · Baron Brown · Caroline Amalie · Christian 8. · C.W. Eckersberg · Frans 1. · Frederik 6. · Friedrich Wilhelm 3. · Kunstakademiet, København · Ove Malling · Peder Malling · Ditlev Reventlow · Jacqueline Schubart
Værker
Sidst opdateret 04.05.2018 Print