Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1076 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] SEPT BRE”, “112 FLORE[XX]”.

22.9.1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Sig.r Cavaliere Alberto Thorvaldsen / Strada Felice N:o 50. / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Florens d. 22de Sept 1811.

Min kiære Thorvaldsen!

Vi ere Samtlige lykkeligen ankomne til Floren[s] den 21.de og ere os ikke mødet nogen Uhæld som er værd at nævne; Med mit Rejse Selskab har ieg været særdeles tilfreds; Med vores Viturin have vi alle været misfornøyet; Thi Sammes Heste vare flotte og selv var han en Esel; vi bleve saaledes flere Gange nødte til at hielpe hans Heste for ikke at blive liggende paa Landevejen. Stilers Tiener mistede formedelst Veturinens Efterladenhed sin Pakke med Klæder og det som endnu gik Stiler mist til Hierte var at han selv paa denne Rejse haver tabt en sort Fløyels Huue som han i Rom havde ladet giøre efter en Tegning taget efter et Malerie :/ for der ved at ligne een eller anden berømt Maler; Her har De med faa Ord min heele Rejse Beskrivelse og skulde ieg fortælle Dem mere her om vilde det blive Vand thi det har de siste Par Dage regnet uophørlig. Jeg agter at nytte den første givne Lejlighed videre fort – og vil De forhaabentlig erholde Brev fra mig fra Müntzen Jeg beder at De enderlig skriver mig til, adresser Brevet til Schilling i Müntzen, til Humboldt i Wien – Giør hvad De kan for at berolige Deres Ven; Jeg bortfiærner mig nu hver Dag længere fra Rom, Men min Agtelse og Hengivenhed for Dem bortfiærner sig aldrig, ieg haaber saaledes immer det ieg ønsker: at vi sees igien. Hils paa det venskabeligste Malling og Limpright – De veed hvor min Hilsen er passende og at ieg ikke har taget Afskeed hvor ieg burde, thi vilde ieg ønske aldrig at tage Afskeed med nogen. Lev vel! Lev vel! og elsk Deres inderlige oprigtige Ven –

CF Høyer.

Arkivplacering
m3 1811, nr. 26
Sidst opdateret 28.05.2019 Print