22.9.1811

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] SEPT BRE”, “112 FLORE[XX]”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Sig.r Cavaliere Alberto Thorvaldsen / Strada Felice N:o 50. / Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Florens d. 22de Sept 1811.

Min kiære Thorvaldsen!

Vi ere Samtlige lykkeligen ankomne til Floren[s] den 21.de og ere os ikke mødet nogen Uhæld som er værd at nævne; Med mit Rejse Selskab har ieg været særdeles tilfreds; Med vores ViturinI have vi alle været misfornøyet; Thi Sammes Heste vare flotte og selv var han en Esel; vi bleve saaledes flere Gange nødte til at hielpe hans Heste for ikke at blive liggende paa Landevejen. Stilers Tiener mistede formedelst Veturinens Efterladenhed sin Pakke med Klæder og det som endnu gik Stiler mist til Hierte var at han selv paa denne Rejse haver tabt en sort Fløyels Huue som han i Rom havde ladet giøre efter en Tegning taget efter et Malerie :/ for der ved at ligne een eller anden berømt Maler; Her har De med faa Ord min heele Rejse Beskrivelse og skulde ieg fortælle Dem mere her om vilde det blive Vand thi det har de siste Par Dage regnet uophørlig. Jeg agter at nytte den første givne Lejlighed videre fort – og vil De forhaabentlig erholde Brev fra mig fra Müntzen Jeg beder at De enderlig skriver mig til, adresser Brevet til Schilling i Müntzen, til Humboldt i Wien – Giør hvad De kan for at berolige Deres Ven; Jeg bortfiærner mig nu hver Dag længere fra Rom, Men min Agtelse og Hengivenhed for Dem bortfiærner sig aldrig, ieg haaber saaledes immer det ieg ønsker: at vi sees igien. Hils paa det venskabeligste Malling og Limpright – De veed hvor min Hilsen er passende og at ieg ikke har taget Afskeed hvor ieg burde, thi vilde ieg ønske aldrig at tage Afskeed med nogen. Lev vel! Lev vel! og elsk Deres inderlige oprigtige Ven –

CF Høyer.

Oversættelse af dokument

Florence, September 22nd 1811

My dear Thorvaldsen,

We have all safely arrived in Florence the 21st and have not had any mishaps worth mentioning; I have been very content with my travelling companions; We have all been displeased with our coachman ; For his horses were fine and he himself was a donkey; several times we had to help his horses so that we would not remain on the road. Because of the coachman’s negligence Stiler’s servant lost his parcel with clothes and what Stiler took most to heart was that on this journey he himself has lost a black velvet cap which he had had made in Rome after a drawing taken after a painting :/ thus to look like some famous painter; In few words you here have all my description of the journey and if I were to tell you more of it this would be water as it has rained incessantly for the last couple of days. I intend to use the first opportunity to get on – and hopefully you will get a letter from me from Munich. I sincerely ask you to write to me, addressing the letter to Schilling in Munich, to Humboldt in Vienna – Do what you can to comfort your friend; Now every day I get further away from Rome, But my esteem and devotion to you will never become distant, so I always hope what I wish: that we meet again. Give my kind regards to Malling and Limpright – you know where my regards are suitable and that I have not taken leave where I ought to, for I wish never to take leave of anybody. Take care! Take care! And love your sincere friend –

CF Høyer

Arkivplacering

m3 1811, nr. 26

Kommentarer

  1. Dvs. vetturin (på italiensk vetturino), en drosche eller hyrevogn med kaleche trukket af én eller to heste.

Sidst opdateret 28.05.2019