Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10223 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.W. Bissen [+]

Afsendersted

Rom

4.3.1862 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Rom d 4. Marts
62.

Kjære Ven!

Tak for Dine Breve! Jeg modtog i Dag det sidste fra Akademiet og skal efter bedste Evne udføre det mig overdragne Hverv. –

Hvad Ørsteds Statue angaaer, da lad dend kun indpakke paa min Bekostning Bentzen besørger det og betaler. Jeg har allerede tilskreven ham derom. Sligt er jo ikke saa Dyr hos os som her. – Statuen kan forsikkres for 1000 Rdl. Jeg iler med at skrive Dig ikke blot herfor men ogsaa fordi jeg frygter for at Du med Hensyn til Achilles skal gjøre Noget, der siden maaskee kunde skaffe os Bryderier. Det lader navnlig til at Du er i den Tro, at Statuen kan udstilles men dette er dog ikke tilfælde, da den endnu er i Carara [sic] for at punkteres, og desuden var, Figuren istykker, da den kom til Carrara, hvorfor den nu efter Sammensætningen, ikke seer saaledes ud at den kan tage sig ud paa en Udstilling.

Der ligger mig endnu en Ting paa Hjærtet, hvorom jeg gjærne vilde have Din Mening, thi Du kjender jo Forholdene derhjemme, det er: om Du troer, at jeg kan gjøre mig Haab om at Akademiet vil give mig Lov til eller til [sic] næste Efteraar paa 1 Maaned eller 2 at reise herned. Min Søn har nemlig Lyst til at udføre Achilles for mig og jeg vilde derfor, naar jeg kunde komme herned for at lægge sidste Haand paa Figuren, lade den komme hertil, men hvis ikke, saa maatte jeg jo lade den komme hjem. Jeg vilde takke Dig saa meget, dersom Du vilde skrive mig herom, dog maatte det være snart, thi Statuen bliver fertig [sic] i Carrara i denne Maaned, ogsaa [sic] maatte jeg jo tage min Bestemmelse.

Vi har det nu Alle godt, og søger at indhente det Forsømte, er Jourer fra Morgen til Aften saalænge Kræfterne slaae til. Hils Din Famillie og gode Venner saa mangengang og lev vel.

Din
Ven Bissen

Rods reiser bort!

Du er sikkert saa god at forsyne vedlagte Brev med et 2 Skillings Frimærke og bgl besørge det lagt i en Postkasse.

Generel kommentar

Dette brev til Thiele er skrevet på samme ark papir som Bravos brev til Thiele samme dag.

Arkivplacering
m31, nr. 80a
Sidst opdateret 21.02.2017 Print