Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10036 af 10246
Afsender Dato Modtager
Theodor Rumohr [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Laksegl.

20.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelb: / Hr. Justitsraad og Ridder Thiele / pp / Charlottenborg.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Hr. Justitsraadens Anmodning i Deres ærede Skrivelse af 15de d: M: har jeg gjemmenstøvet saavel Raadstuens Arkiv som Skifterettens. Samtlige Protocoller og Registre for Aarene 1803 og 4 ere paa det nøjagtigste blevne gjennemgaaede, uden at ringeste Spor fantes [sic] til Navnene Thorvaldsen, Karen eller Anna Cathrine Grønlund. I Raadstue-Arkivet beroe vel Dødelister for de paagjeldende Aar; men de indeholde kun Talstørrelser uden Navne. Da Thorvaldsen jo er confirmeret og sandsynligviis døbt i Holmens Kirke /: hvilket Sidste Literatus Erslev paastaar :/, henvente jeg mig til Klokker Johansen ved bemelte Kirke, for at erfare, om ikke Moderen var begravet i samme Menighed. Klokkeren benægtede imidlertid, at han var døbt der og vi gjennemgik uden Nytte Begravelsesprotocollen for de paagjældende Aar. I samme Øjemed gik jeg til dr. Rothe, da de gamle Thorvaldsens jo have boet i Aabenraa, og Moderen maaskee kunde være begraven derfra som henhørende til Trinitatis Menighed; men heller ikke i denne Kirkes Begravelsesprotocol fantes noget Svar, og jeg erfarede, at De allerede i samme Anledning havde ladet forespørge her. Den sidste Udvei, der saaledes staaer tilbage, er sagtens den, om muligt at opspørge et eller andet gammelt Menneske fra Nyboder, der har kjent Thorvaldsen Moder og maaskee veed Besked om hendes Fornavne, da man blant Nyboders Folk jo gjerne kalte hinanden ved Fornavn; ved Søkort-Arkivet skal der saaledes arbeide en Tegner, en gammel Mand ved Navn Møller, som skal have været Conferensraadens Legekammerat i Nyboder, ligesom der skal existere en Brovægter der var kjødelig Sødskendebarn af den afdøde store Kunstner; dog veed jeg ikke, om han endnu er i Live.

At jeg nøjagtigt opregner mine Bestræbelser, skee kun for at overtyde Hr. Jutstitsraaden om, at min Iver for at opfylde Deres Ønske ikke var lunken. Idet jeg maa beklage, ei at kunne give en bedre Besked, har jeg den Ære at tegne mig

Deres ærbødige
Th K Rumohr

Kjøbenhavn, d. 20de Januar 1847.

Arkivplacering
m31, nr. 62
Emneord
Thorvaldsens forældre
Personer
Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.01.2015 Print