Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2105 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

7.1.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! De har meget glædet mig ved de Underretninger De i Skrivelse af 19 Decbr meddelte mig. Vi[?] vil haabe at Thorvaldsens Værelser ej ere forgieves istandsatte, i det mindste er det vist hans Hensigt til Foraaret at rejse hertil med Bar Schubart og Lund Brevet fra Slotscommissionen til vor store Billedhugger kunde ikke være bedre affattet og jeg takker Dem særdeles for den Andeel De haver udi samme –
Højer er vel hiulpen for Øieblikket men han bombarderer mig med Breve om Erstatning og Oprejsning af Academiet han har faaet nogle [xxxtieuse?] Spørgsmaal besvarede i Cancelliet hvorom jeg vil erkyndige mig forinden jeg svarer ham. Academiet vil finde sin Retfærdiggørelse hvor for det ej valgte ham, i hans egne Arbejder –
Academiet har ej besvaret mit Forslag om de 100 Scudi til Keller i Rom, men vel yttret at det ventede at knytte nyttige Forbindelser med Prof Brøndsted, hvilket jeg og haaber og som jeg desaarsag foreslaaet Acamiet at optage Brøndsted til Æresmedlem enten strax eller i sin Tid.
Jeg har modtaget Communication fra Grev W. Moltke og Klingberg om Legatet af 10000 Rgbdr i Kongl Obligationer til Academiet
Nathanson har ved Giennemrejsen sagt mig at Renterne af Meÿers Legat stod til Academiets Disposition: bedre var det dog at see noget scriftligt derfor
Kammerherre Bardenfleth har tilskrevet mig at han i Foreening med Auditeur Bille agtede at indrette den i England saa meget anvendte Gasbelysning og at han vilde proponere Academiet, hvis det fandt sin Fordeel derved at tillade dette udført i dets Skoler paa Charlottenborg; Han ønsker dertil nogle Data meddeelt om den nuværende Belysnings Priis o.s.v kort jeg sender Dem Brevet, med Anmodning paa Academiets Vegne at tage denne for det offentlige interessante og mueligen fordeelaftige Sag i Overvejelse De ville dernæst og tale med de paagældende Herrer, jeg ønsker at Fordelen maae grunde sig paa Beregninger, og at et passende og sikkert Locale i saafald kunde findes til Indretningen. (Det fristaaende Huus i Gaarden eller en liden Tilbygning til samme vilde nok være det mindst farlige) Belysningen er over ald Beskrivelse klar og skiøn, det kan jeg bevidne – Til Pasningen maatte Entrepreneurerne have egen Folk men Forvalteren maatte ved egen Fordeel vindes for Tingen –
Jeg har modtaget Copierne fra Dresden af Raphaels Madonna del Sisto, som er et uforligneligt Stykke der skal pryde Udstillingen iaar og en Venus efter Titian der er noget flad ej ulig dens Pendant Danaé. Man maaekiende Originalerne for at bedømme disse Copiers Værd.
Jensen er rejst til Italien, Dall er endnu i Dresden og bliver der i Vinter han har hiemsendt til mig er ferdigt Søestÿkke – Maler Vind er slet syg paa Langeland med der er dog Haab om Bedring. I Schlesvig har jeg funden et ungt Menneske navnlig Bissen der har gaaet paa Academiet i to Aar og som har stort Genie til Portrait-Faget, jeg har lovet han Understøttelse naar han vender tilbage og gaaer den academiske Vej i Kiøbhvn.
Academisk Medlem Løhndal har jeg anbefalet til RenteKammeret for at skaffe ham Tilladelse til at aftegne den uforlignelige Altertavle i Schlesvig Domkirke. Jeg har bevidnet at dens Tavlen uden Skade kan udtages, reengiøres og aftegnes –
Ved Odense Slot er endeligen foretaget betydelige Forbedringer hvad Skorsteen og Røg angaaer. Jeg takker Dem for Deres Medvirken i saa Henseende.
Jeg nævner mig Hr Etatsraad Hansen Deres


Odense d. 7 Jan 1819
forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 61
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.10.2013 Print