No. 7660 af 10318
Afsender Dato Modtager
Danske Kancelli [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Kalligraferet brev med papirdækket vokssegl, som forestiller det danske rigsvåben, omkrandset af Dannebrogsordnens ordenskæde med kors og de kronede monogrammer “C5” og “W” for henholdsvis Christian 5. og Valdemar 2. Kæden er omgivet af påskriften “Friedericus VI D. G. Rex Daniæ Vand. Goth. Dux Slesv. Hols. Storm. Dithm. Laudne et Old.”

10.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: “Bestalling for Etatsraad, Professor og Directeur for det / Kongelige Academie for de skjønne Kunster Hr: Bertel / Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge og / Dannebrogsmand, som Conferentsraad.”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

VI FREDERIK DEN SJETTE,

af Guds Naade Konge til Danmark, de

Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg

GJØRE VITTERLIGT: at Vi allernaadigst have fundet for godt at beskikke Os Elskelig Hr. Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Vor Etatsraad og Professor, Directeur for Vort Academie for de skjønne Kunster, til Vor Conferentsraad og dertil hermed i Kongelig Naade udnævne ham, og maa og skal han i Kraft heraf fra denne Vor Bestallings Dato af ved alle forekommende Leiligheder ikke alene have Deel i alle de Rettigheder og Friheder som Rangspersoner efter Loven ere tillagte, men endog efter sin Anciennitet nyde den Rang udi Sæde og Gang som Vi ved Placat af 29de. October 1828 have tillagt Vore Conferentsraader og derfor af Alle agtes og ansees. Thi skal han fremdeles være Os, som sin absolute og souveraine Arve-Konge og Herre huld og troe, Vores og Vort Kongelige Arvehuses Gavn og Bedste søge, vide og ramme, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge, saa og, om Vi ellers maatte finde for godt ham i et eller andet Tilfælde noget til Vor Tjenestes Befordring at anbefale, da saadant troeligen forrette, samt i saa Maade ikke for nogen aabenbare, hvad samme hans Forretning vedkommer og hemmelig bør at holdes, alt efter den Eed, han Os derpaa forhen allerunderdanigst gjort og aflagt haver. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, d 10e Septbr 1838.

UNDER VOR KONGELIGE HAAND OG SEGL

Frederik R


Stemann

  Ørsted Lassen MLange MHansen Bentzen

/ Wilse

Arkivplacering
m29 II, nr. 66
Thiele
Udnævnelsen er omtalt i Thiele IV, p. 2.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print