No. 244 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

22.4.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men der er tale om en langt senere afskrift af det afsendte brev. Afskriften er foretaget i juni 1874. For mere herom se den generelle kommentar.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: a / L’academie Royale de / Peinture, Sculpture et / Architecture à /Copenhague.
Tilskrift: Til / Det Kongelige Maler Billedhugger / og Bygnings Academi
Da der er tale om en afskrift af det originale brev, er både udskrift og tilskrift skrevet under selve brevteksten.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]
Copie / Rom d: 22. April 1801.

Underdanigst Pro Memoria!

Jeg har paa ny den ære at tilskrive det Kongelige Academie, men er endnu ej saa lykkelig at kunne mælde at de Arbeider som mig i Overenstemmelse med min Pligt har udførte er underveis til Kiøbenhavn for at kunne fremstilles for Samme, som Beviis paa min Fliid og Fremgang i Konsten. -

De to Kasser, som [jeg] for længere end et Aar siden [har] afsendt til Livorne ligger der endnu, saasom ingen beqvem Leilighed der har vist sig til at indskibe dem og denne forhalelse har bevæget mig at opsette Af¬sendelsen af mine senere Arbeider om hvilke ieg i mit foregaaen¬de Brev til Academiet [x]/[x] ommældte, indtil roligere Tider giver Haab om at see dem befordrede til deres Bestemmelse.

Imidlertiid smigrer ieg mig at Academiet ikke har Tvivl saa som jeg uafladeligen arbeider for saa meget som muligt at fuldkomme mig i Konsten[.]

Jeg har modelleert en staaende Figur over naturlig Størrelse forestillende Jason med det gyldne Fliis, som har havt den Lykke at finde Konstnernes Bifald; Jeg agter at lade den forme, men fandt Bekostningen derved afskrækkende, saasom man derfor forlandte 36 scudi, hvilke [i] disse overmaade dyre Tider meget vilde have inkommoderet mig, og ieg om saa mindre troede at kunde anvende derpaa, da ingen Udsigter er til at afsende noget til Søes til Kiøbenhavn..

Jeg er nu beskæftiget med en Gruppe i Naturlig Størrelse, om hvilken jeg undlader at tale, indtil jeg faaer den færdig, og da kan bedømme om den fortjener indsendt.

Igentagende mit Løvte at stræbe med [al] mulig Fliid at Giøre den nyttigste Anvendelse af min Tid, som mine Evner tillader, anbefaler jeg mig det Kongelige Academies Vedvarende Bevaagenhed.

Underdanigst
B: Thorvaldsen

    10 1/1
131…17 / 27 ½

/ Juni 1874
CFBruun

Generel kommentar

Dokumentet er en afskrift af det afsendte brev fra Thorvaldsen til Kunstakademiet. Afskriften er, som det fremgår ovenfor, foretaget i juni 1874 af CF Bruun, og den er indgået til Thorvaldsens Museum som en gave fra fhv. kommunaldirektør August Nielsen, jf. THM j. nr. 6 4 / 1944.

Arkivplacering
m28A I, nr. 2
Sidst opdateret 28.09.2016 Print