22.4.1801

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: a / L’academie Royale de / Peinture, Sculpture et / Architecture à /Copenhague.
Tilskrift: Til / Det Kongelige Maler Billedhugger / og Bygnings Academi
Da der er tale om en afskrift af det originale brev, er både udskrift og tilskrift skrevet under selve brevteksten.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men der er tale om en langt senere afskrift af det afsendte brev. Afskriften er foretaget i juni 1874. For mere herom se den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Copie / Rom d: 22. April 1801.

Underdanigst Pro Memoria!

Jeg har paa ny den ære at tilskrive det Kongelige Academie, men er endnu ej saa lykkelig at kunne mælde at de Arbeider som mig i Overenstemmelse med min Pligt har udførte er underveis til Kiøbenhavn for at kunne fremstilles for Samme, som Beviis paa min Fliid og Fremgang i Konsten. -

De to Kasser, som [jeg] for længere end et Aar siden [har] afsendt til Livorne ligger der endnu, saasom ingen beqvem Leilighed der har vist sig til at indskibe dem og denne forhalelse har bevæget mig at opsette Af¬sendelsen af mine senere Arbeider om hvilke ieg i mit foregaaen¬de Brev til Academiet [x]/[x] ommældte, indtil roligere Tider giver Haab om at see dem befordrede til deres Bestemmelse.

Imidlertiid smigrer ieg mig at Academiet ikke har Tvivl saa som jeg uafladeligen arbeider for saa meget som muligt at fuldkomme mig i Konsten[.]

Jeg har modelleert en staaende Figur over naturlig Størrelse forestillende Jason med det gyldne Fliis, som har havt den Lykke at finde Konstnernes Bifald; Jeg agter at lade den forme, men fandt Bekostningen derved afskrækkende, saasom man derfor forlandte 36 scudi, hvilke [i] disse overmaade dyre Tider meget vilde have inkommoderet mig, og ieg om saa mindre troede at kunde anvende derpaa, da ingen Udsigter er til at afsende noget til Søes til Kiøbenhavn..

Jeg er nu beskæftiget med en Gruppe i Naturlig Størrelse, om hvilken jeg undlader at tale, indtil jeg faaer den færdig, og da kan bedømme om den fortjener indsendt.

Igentagende mit Løvte at stræbe med [al] mulig Fliid at Giøre den nyttigste Anvendelse af min Tid, som mine Evner tillader, anbefaler jeg mig det Kongelige Academies Vedvarende Bevaagenhed.

Underdanigst
B: Thorvaldsen

    10 1/1
131…17 / 27 ½

/ Juni 1874
CFBruun

Oversættelse af dokument

Copy / Rome, April 22nd 1801

Most humbly Pro Memoria,

Once more I have the honour to write to the Royal Academy of Fine Arts, but am not yet so happy to inform you that the works which according to my obligations I have executed are on their way to Copenhagen to be presented to the said as proof of my diligence and progress in art. -

The two crates which more than a year ago I sent to Leghorn are still there as no convenient possibility to ship them has turned up and this delay has made me postpone the sending of my later works which I mentioned in my last letter to the Academy [x]/[x] until more quiet times will give hope to see them transported to their destination.

In the meantime I flatter myself that the Academy does not doubt that I constantly work to perfect myself in art.

I have modelled an erect figure larger than life presenting Jason with the golden fleece which fortunately found the approval of the artists. I intend to have it moulded, but found the costs discouraging, as they demanded 36 scudi to do it, which would very much have incommoded me in these extremely expensive times, and I thought that I could spend less on it, as there are no prospects of sending anything by sea to Copenhagen.

I am now working at a life-sized group of which I shall not speak until I have finished it and then can judge whether it deserves to be sent.

Repeating my promise with all possible diligence to strive to make the most profitable use of my time which my abilities will allow me I remain at the favour of The Royal Academy of Fine Arts.

Most humbly,
B. Thorvaldsen

    10 1/1
131…17 / 27 ½

/ June 1874
CFBruun


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dokumentet er en afskrift af det afsendte brev fra Thorvaldsen til Kunstakademiet. Afskriften er, som det fremgår ovenfor, foretaget i juni 1874 af CF Bruun, og den er indgået til Thorvaldsens Museum som en gave fra fhv. kommunaldirektør August Nielsen, jf. THM j. nr. 6 4 / 1944.

Arkivplacering

m28A I, nr. 2

Sidst opdateret 28.09.2016